Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01324 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende verbod op fysieke lessen in de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie op 29 en 30 oktober 2020 ter beperking van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus van 29 oktober 2020 - Bekrachtiging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01324 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende verbod op fysieke lessen in de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie op 29 en 30 oktober 2020 ter beperking van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus van 29 oktober 2020 - Bekrachtiging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01324 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende verbod op fysieke lessen in de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie op 29 en 30 oktober 2020 ter beperking van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus van 29 oktober 2020 - Bekrachtiging 2020_GRMW_01324 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende verbod op fysieke lessen in de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie op 29 en 30 oktober 2020 ter beperking van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus van 29 oktober 2020 - Bekrachtiging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, § 1.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur, artikel 40.

Nieuwe gemeentewet, artikel 134, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Gentse corona cijfers bleven stijgen en de scholen volgden die trend. 

De stijging van het aantal gemelde positieve tests gelinkt aan onderwijs en in de leeftijdscategorie van de tieners en vooral de twintigers deed de Stad daarom kort voor de herfstvakantie versnellen. 

Met een politieverordening van de burgemeester van 28 oktober 2020 werd voor de Stad Gent reeds de opschaling van het hoger onderwijs naar code rood, waarbij overgeschakeld wordt op afstandsonderwijs, versneld doorgevoerd. En nadat de Vlaamse Regering de herfstvakantie reeds had verlengd tot en met 11 november 2020, werd op 29 oktober 2020 met een politieverordening van de burgemeester ook al voorzien in verplicht afstandsonderwijs voor de 2e en 3e graad van het Gentse secundair onderwijs in het leerplichtonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Die beslissing werd genomen op basis van een inschatting van de lokale situatie waarbij naast de scholen, hoger onderwijsinstellingen en vakbonden ook medische experts werden ingeschakeld. Op die manier werd er een bufferperiode van 2 weken zonder fysieke aanwezigheid gecreëerd.

Die ingrepen moesten een vertraging in de snelle stijging van het aantal besmettingen teweegbrengen, en liggen vandaag eveneens ter bekrachtiging voor.

Specifiek voor het volwassenenonderwijs (VWO) voorziet het toepasselijke draaiboek pas in een verplichte opschaling naar afstandsonderwijs vanaf vrijdagavond 30 oktober 2020. En vanaf 12 november 2020 zouden er dan al terug practica kunnen georganiseerd worden in situ. Met die timing is de onderbreking van de fysieke aanwezigheid te beperkt om effectief te zijn.

Gezien de epidemiologische situatie was het dan ook absoluut noodzakelijk dat er ingegrepen werd om de stijging van het aantal besmettingen af te remmen en de openbare gezondheid te vrijwaren. Zeker gezien de sterkte vertegenwoordiging van de groep van 20'ers in het volwassenenonderwijs én in de besmettingscijfers.

Daarom heeft de burgemeester met een politieverordening van 29 oktober 2020 de verplichting opgelegd voor het volwassenenonderwijs om met onmiddellijke ingang over te schakelen op afstandsonderwijs. Op die manier werd de fysieke aanwezigheid ook in de instellingen voor volwassenenonderwijs gedurende 2 weken effectief onderbroken. Deze maatregel kwam er na overleg met de bevoegde schepen, de instellingen voor volwassenenonderwijs en de provinciegouverneur.

Artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, de burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Voornoemde verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd. Het bestrijden van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 dient te worden beschouwd als een onvoorziene gebeurtenis in de zin van voormeld artikel. Door de timing van de maatregel en het de heersende gezondheidscrisis is het evident dat niet kon gewacht worden tot de eerstvolgende gemeenteraad.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet schrijft voor dat dergelijke politieverordening van de burgemeester op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad moet worden bekrachtigd.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Bekrachtigt de tijdelijke politieverordening van de burgemeester "houdende verbod op fysieke lessen in de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie op 29 en 30 oktober 2020 ter beperking van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus" van 29 oktober 2020.