Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01331 - Opdrachthoudende vereniging Digipolis - buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020 - vervroegde ontbinding - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent en OCMW Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Annelies Storms, Karin Temmerman, Veli Yüksel, Sandra Van Renterghem, Karlijn Deene, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01331 - Opdrachthoudende vereniging Digipolis - buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020 - vervroegde ontbinding - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent en OCMW Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01331 - Opdrachthoudende vereniging Digipolis - buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020 - vervroegde ontbinding - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent en OCMW Gent - Goedkeuring 2020_GRMW_01331 - Opdrachthoudende vereniging Digipolis - buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020 - vervroegde ontbinding - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent en OCMW Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, derde en zesde lid;
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Digipolis.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77, eerste lid en artikel 432, eerste lid

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad van de stad Gent heeft bij beslissing van heden de opdrachthoudende vereniging Digipolis verzocht om vervroegd te ontbinden.

De vervroegde ontbinding van Digipolis, met ingang op 1 januari 2021, staat geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020.

Voorafgaand aan de ontbinding zal er een overdracht van bedrijfstakken plaatsvinden:

 • de overdracht van de bedrijfstak bestaande uit de vestigingseenheid Digipolis Antwerpen aan AG Digipolis Antwerpen;
 • de overdracht van de bedrijfstak bestaande uit de vestigingseenheid Digipolis Gent aan District09.

met juridische uitwerking op 1 januari 2021 om 0h00.

Ingevolge deze overdrachten zal het voltallige personeel van Digipolis overgenomen worden door AG Digipolis Antwerpen, voor het personeel dat tewerkgesteld is in de vestigingseenheid Digipolis Antwerpen, en door District09 voor het personeel dat tewerkgesteld is in de vestigingseenheid  Digipolis Gent.

De voorlopige prijs voor de overdracht van de bedrijfstak Gent en de bedrijfstak Antwerpen werd bepaald op één euro. In  2021 zal de definitieve prijs vastgesteld worden, middels een aangepaste akte van overdracht van bedrijfstak.

Samengaand met de inbreng van voormelde bedrijfstakken, dient de beheersoverdracht aan Digipolis beëindigd te worden. Derhalve wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om Digipolis vervroegd te ontbinden met ingang van 1 januari 2021.

De opdrachthoudende vereniging Digipolis heeft op 22 oktober 2020 een e-mail gestuurd met de agenda en bijhorende stukken voor de algemene vergadering die plaatsvindt op woensdag 16 december 2020 om 16u15. De algemene vergadering is digitaal te volgen.

Het voorstel van agenda is:

- Goedkeuring verslag vorige vergadering;
- Overdracht bedrijfstak Digipolis - kennisname;
- Vervroegde ontbinding IGS Digpolis;
- Beëindiging mandaat bestuurders;
- Aanstelling vereffenaars;
- Data 2021;
Rondvraag.

Op datum van de vervroegde ontbinding van Digipolis op 1 januari 2021 neemt het mandaat bestuurders van rechtswege een einde. 

Bij afzonderlijk gemeenteraadsbesluit zal de Stad Gent één of meerdere vereffenaars voordragen.

Vanaf 1 januari 2021 zal de opdrachthoudende vereniging Digipolis enkel nog bestaan met het oog op de vereffeningsverrichtingen. De sluiting van de vereffening zal plaatsvinden in 2021 na goedkeuring van de jaarrekening 2020 en nadat, bij aangepaste aktes van overdracht van bedrijfstak, de definitieve prijs voor de overdracht van de bedrijfstakken zal zijn vastgesteld.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent en OCMW Gent worden vastgesteld.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed, de dagorde en de punten op de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Digipolis die plaatsvindt op woensdag 16 december 2020 om 16u15 met name:

- Goedkeuring verslag vorige vergadering;
- Overdracht bedrijfstak Digipolis - kennisname;
- Vervroegde ontbinding IGS Digpolis;
- Beëindiging mandaat bestuurders;
- Aanstelling vereffenaars;
- Data 2021;

- Rondvraag.

Artikel 2

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van OCMW Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Digipolis die plaatsvindt op woensdag 16 december 2020 om 16u15, digitaal te volgen, om:

 • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
 • deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Artikel 3

Het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan geven aan Digipolis, t.a.v. het Directiesecretariaat, Generaal Armstrongweg 1 te  2020 Antwerpen.


Bijlagen

 • Agenda
 • Verslag vorige vergadering
 • Voorstel overdracht bedrijfstak District09
 • Bijlagen bij voorstel overdracht bedrijfstak District09
 • Voorstel overdracht bedrijfstak AG Antwerpen
 • Bijlagen bij voorstel overdracht bedrijfstak AG Digipolis Antwerpen
 • Verzoek Gent tot vervroegde ontbinding
 • Verzoek Antwerpen tot vervroegde ontbinding