Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_VVB_00048 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Nederlands-voorwaarde in stedelijk aanwervingsbeleid

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_VVB_00048 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Nederlands-voorwaarde in stedelijk aanwervingsbeleid
Afgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Stemmen tegen 42
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_VVB_00048 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Nederlands-voorwaarde in stedelijk aanwervingsbeleid 2020_VVB_00048 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Nederlands-voorwaarde in stedelijk aanwervingsbeleid

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

Tijdens de commissie MPF van november werd het ‘Strategisch kader voor een divers en inclusief personeelsbeleid 2021-2025’ voorgesteld. Daarin staat o.m. volgend actiepunt 13 opgenomen dat ingaat op de al dan niet vereiste kennis van het Nederlands van sollicitanten:

Eén van de structurele drempels voor instroom is de toegankelijkheid van vacatureberichten op genderneutraliteit en heldere taal. Departement HR ondersteunt leidinggevenden binnen ieder departement om, in samenwerking met de taalcoach en/of partners-experten vanuit de doelgroepen zelf, bij iedere vacature de leesbaarheid en de genderneutraliteit te screenen. Indien bij bepaalde vacatures de kennis van het Nederlands niet of minder relevant is, vermelden we  de mogelijkheid tot taallessen en -coaching op de werkvloer. We bekijken de mogelijkheden om in onze vacatureberichten sollicitanten meer info te geven over de verwachte kennis van het Nederlands en de (eventuele) mogelijkheid om on-the-job de kennis van het Nederlands te verbeteren.

De mogelijkheid van taallessen en taalcoaching op de werkvloer impliceert dat een degelijke kennis van het Nederlands niet langer een systematische voorwaarde zou zijn in het stedelijke aanwervingsbeleid. De gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken van 17 juli 1966 stelt nochtans de kennis van de landstaal, in casu het Nederlands, verplicht voor personeelsleden van de lokale overheden, met name in artikel 15, §1:

§ 1. In de plaatselijke diensten, die in het Nederlandse, het Franse of het Duitse taalgebied gevestigd zijn, kan niemand tot een ambt of betrekking genoemd of bevorderd worden, indien hij de taal van het gebied niet kent.

De toelatings- en bevorderingsexamens geschieden in dezelfde taal.

De kandidaat wordt enkel tot het examen toegelaten voor zover uit de vereiste diploma’s of studiegetuigschriften blijkt dat hij zijn onderwijs in meergenoemde taal heeft genoten. Bij ontstentenis van een dergelijk diploma of getuigschrift moet de taalkennis voor de benoeming of bevordering bewezen worden.

Indien het ambt of de betrekking begeven wordt zonder toelatingsexamen dient de vereiste taalkennis vastgesteld aan de hand van de daartoe in lid 3 voorgeschreven bewijzen.

Waarom wordt deze beslissing genomen

Een degelijke kennis van het Nederlands is voor alle jobs bij de Stad Gent een vanzelfsprekende voorwaarde. Dat is zo op twee vlakken. 

Ten eerste wat de interne organisatie betreft. Voor een goede communicatie tijdens de dienst is een gemeenschappelijke taal noodzakelijk: voor het doorgeven/bespreken van opdrachten door leidinggevenden aan medewerkers, voor de bespreking van opdrachten tussen collega’s, enz. Zonder gemeenschappelijke kennis van het Nederlands zijn goed overleg en goede werkafspraken simpelweg niet mogelijk, wat finaal de uitvoering van de stedelijke dienstverlening ondermijnt.  

Ten tweede wat de contacten tussen de stedelijke diensten en de burgers betreft. Elke Gents personeelslid moet de burger in het Nederlands te woord kunnen staan (aan het loket, bij werken op straat of in een park, …). Anders kan er geen sprake zijn van een goede dienstverlening. Een burger moet zijn vragen en opmerkingen aan elke stadsmedewerkers die in de buurt actief is kunnen doorgeven. Burgers storen zich er terecht aan wanneer ze – hetzij mondeling, hetzij schriftelijk – niet in behoorlijk Nederlands te woord gestaan worden.

Via dit voorstel wordt een degelijke kennis van het Nederlands ondubbelzinnig – en ter compensatie van het geciteerde strategisch kader – als standaardvoorwaarde gesteld in het aanwervingsbeleid van de Stad Gent. Zonder goede kennis van de Nederlandse taal is in dienst treden bij de Stad Gent niet mogelijk. 

Daarom, op voorstel van de N-VA-fractie:

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Tijdstip van indienen

wo 18/11/2020 - 14:02

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om een degelijke kennis van het Nederlands ondubbelzinnig als standaardvoorwaarde op te nemen in het aanwervingsbeleid van de Stad Gent.