Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01333 - Nieuwe opleidingsmodaliteiten voor medewerkers van Stad en OCMW - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Annelies Storms, Karin Temmerman, Veli Yüksel, Sandra Van Renterghem, Karlijn Deene, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01333 - Nieuwe opleidingsmodaliteiten voor medewerkers van Stad en OCMW - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01333 - Nieuwe opleidingsmodaliteiten voor medewerkers van Stad en OCMW - Goedkeuring 2020_GRMW_01333 - Nieuwe opleidingsmodaliteiten voor medewerkers van Stad en OCMW - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 192;
 • Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen, artikel 54;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen, artikel 54.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 186, § 1 en § 2
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op dit ogenblik bestaan er binnen stad en OCMW Gent 3 vormingsreglementen naast elkaar:
 • Reglement over het volgen van vorming door personeelsleden van de Stad Gent
 • Reglement over het volgen van vorming door personeelsleden van het OCMW Gent
 • Reglement over het volgen van vorming door personeelsleden van het OCMW Gent die vallen onder de RPR Ouderenzorg

Omwille van de duidelijkheid worden deze 3 reglementen samengevoegd tot Opleidingsmodaliteiten voor alle medewerkers van Stad en OCMW Gent, met uitzondering van de medewerkers van artikel 7 van de rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent en de artikel 60-medewerkers.Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er worden een aantal nieuwe mogelijkheden gecreëerd om tegemoet te komen aan het levenslang leren én de diensten te ondersteunen bij het behalen van hun doelstellingen. 

 • We bieden maximale kansen (volledige dienstvrijstelling en maximale tussenkomst voor de opleidingskost) aan personeelsleden die Tweedekansonderwijs willen volgen alsook Nederlands voor anderstaligen;
 • Maximale ondersteuning op vlak van dienstvrijstelling en opleidingskost voor medewerkers die zich in een moeilijke situatie bevinden (re-integratie, reconversie, stress/burnout,…..);
 • Extra ondersteuning voor medewerkers die een (extra) diploma of attest wensen te behalen indien dit toeleidt naar een moeilijk in te vullen functie binnen de stad. Dit zijn knelpuntfuncties waarvoor er regelmatig vacatures verschijnen. Medewerkers krijgen hiervoor dienstvrijstelling en de opleidingskost wordt terugbetaald;
 • Opleidingen die noodzakelijk zijn voor het behalen van de doelstellingen van de dienst worden voor de medewerker maximaal ondersteund op vlak van opleidingskosten en dienstvrijstelling;
 • Medewerkers kunnen zich verder bekwamen in hun werkdomein met een opleiding die dienstig is voor hun functie en dienst, ook al is deze niet noodzakelijk voor de dienst.

De mogelijkheid die voorzien werd in de vormingsreglementen die op dit moment van toepassing zijn om langdurige opleidingen te volgen die zich situeren in de vrije tijdsector wordt niet weerhouden. Het budget dat hiervoor vrijkomt wordt geïnvesteerd in bovenstaande kansen en mogelijkheden die aan de medewerkers en diensten worden geboden. Adviezen

vakbonden ACV OD - VSOA - ACOD Gunstig advies

Activiteit

AC34615 Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

heft het Reglement over het volgen van vorming door personeelsleden van het OCMW Gent zoals goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn van 11 december 2014 en het Reglement over het volgen van vorming door personeelsleden van het OCMW Gent die vallen onder de RPR Ouderenzorg en latere wijzigingen, zoals goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn van 10 oktober 2018 op.

Artikel 2

keurt goed de Opleidingsmodaliteiten voor de medewerkers met een specifieke functie die bij de Stad niet bestaat, voor de maatschappelijk medewerkers en voor de medewerkers die onder het toepassingsgebied van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg vallen, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3

De Opleidingsmodaliteiten hebben uitwerking op elke opleiding die start na 1 januari 2021 en waarvoor de aanvraag in 2020 wordt gedaan alsook op elke aanvraag die gebeurt na 1 januari 2021.