Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00547 - Reglement speelstraten - Bijzondere bepaling ter realisatie van extra speelstraten in de zomer van 2020 nav de corona-pandemie - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00547 - Reglement speelstraten - Bijzondere bepaling ter realisatie van extra speelstraten in de zomer van 2020 nav de corona-pandemie - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00547 - Reglement speelstraten - Bijzondere bepaling ter realisatie van extra speelstraten in de zomer van 2020 nav de corona-pandemie - Wijziging 2020_GRMW_00547 - Reglement speelstraten - Bijzondere bepaling ter realisatie van extra speelstraten in de zomer van 2020 nav de corona-pandemie - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 24 maart 2014 keurde de gemeenteraad het 'reglement voor de inrichting van speelstraten' goed. Op 14 december 2015 werd het reglement gewijzigd. 

In het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19-virus wensen we een artikel toe te voegen aan het reglement. Het betreft de mogelijkheid om extra speelstraten te realiseren in de zomer van 2020 nav de corona-pandemie. Op die manier zorgt Stad Gent voor meer en veilige speel-en ontmoetingsruimte in het kader van de social distance-maatregelen en het ontlasten van groenzones.

De extra speelstraten kunnen enkel aangevraagd worden voor 5 opeeenvolgende weekends in juli, augustus en september.

De procedure voor aanvraag en goedkeuring wordt gewijzigd:

  • De termijnen voor aanvraag en goedkeuring worden gewijzigd naar mei en juni. 
  • Voldoende draagvlak voor het organiseren van speelstraten is belangrijk. Ook voor de extra speelstraten ikv corona streven we naar een goedkeuring van 2/3 van de bewoners. Maar omwille van de verkorte procedure en  ingekorte tijd om de bewonersenquête uit te voeren in een periode waarin social distance de norm is, worden kandidaat-speelstraten waar minstens 50% van de bewoners akkoord zijn ook in overweging genomen.  De Jeugddienst bekijkt met de peters en meters van de straten waar tussen de 50 en 66% van de bewoners akkoord gaat wat de mogelijke bezwaren zijn en adviseert het college hierover.

De bijzondere bepalingen lopen af op 30 september 2020.

Als volgens de voorwaarden en de ingediende aanvragen meer Speelstraten in aanmerking komen dan de Stad Gent kan of wenst te organiseren, wordt de lijst van alle kandidaat-Speelstraten die voldoen aan alle voorwaarden, voorgelegd aan de het college van burgemeester en schepenen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Een reglementswijziging wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Activiteit

AC34059 Uitbouwen jeugdruimtebeleid

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de wijziging van artikel 4, § 2, 4. Afsprakennota, lid 3 van het ‘Reglement voor de inrichting van speelstraten’ als volgt:

Als volgens de voorwaarden en de ingediende aanvragen meer Speelstraten in aanmerking komen dan de Stad Gent kan of wenst te organiseren, wordt de lijst van alle kandidaat-Speelstraten die voldoen aan alle voorwaarden, voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 2

Keurt goed de toevoeging van volgende bepaling aan het ‘Reglement voor de inrichting van speelstraten’, onder een artikel  5, waardoor de resterende artikelen van het reglement worden hernummerd:

Artikel 5 Bijzondere bepaling ter realisatie van extra speelstraten in de zomer van 2020 nav de corona-pandemie.

§ 1. In afwijking van de artikelen 3 en 4, § 2, 1, van dit reglement kan er tot 25 mei 2020 een aanvraag worden ingediend voor de inrichting van een speelstraat voor 5 opeenvolgende weekends in juli, augustus en september 2020. De speelstraaturen zijn van 14 uur tot 20 uur.

§ 2. De aanvragers verklaren zich door hun aanvraag akkoord om de taak van peter of meter, zoals die is omschreven in artikel 4, § 1, 5, van dit reglement, op zich te nemen.

§ 3. Dergelijke speelstraat kan enkel worden ingericht na positief advies van het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent.

De aanvragers vullen de aanvraag verder aan met een schriftelijke akkoordverklaring van 2/3 van de bewoners.
Indien tussen 50 en 66% van de bewoners schriftelijk akkoord gaat met de inrichting van een speelstraat kan, na positief advies van de Jeugddienst, het college van burgemeester en schepenen alsnog een aanvraag goedkeuren.

De overige voorwaarden in artikel 4, § 1, van dit reglement blijven onverkort van toepassing, met uitzondering van artikel 4 § 1, 4 lid 3.

Behoudens de afwijkende aanvraagperiode en bewonersenquête, blijft ook de procedure van artikel 4, § 2, van dit reglement van toepassing.

§ 4. De artikelen 1, 2, 4, § 3 en 4; 6, 7 en 8 van dit reglement blijven onverkort van toepassing.

§ 5. Deze bijzondere bepaling treedt in werking op xxx en loopt af op 30 september 2020.

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Reglement voor de inrichting van speelstraten’, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Reglement voor de inrichting van speelstraten - gecoordineerde versie
  • Reglement voor de inrichting van speelstraten (versie 2014, gewijzigd in 2015)