Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00561 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Lourdesstraat te Gent-Oostakker - stadsaandeel in de studie en gunning (besteknummer AK-08-054 van TMVW) en het ontwerp van de werken (besteknummerDOM-061-11-262-Z van TMVW) - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 19:34
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00561 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Lourdesstraat te Gent-Oostakker - stadsaandeel in de studie en gunning (besteknummer AK-08-054 van TMVW) en het ontwerp van de werken (besteknummerDOM-061-11-262-Z van TMVW) - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00561 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Lourdesstraat te Gent-Oostakker - stadsaandeel in de studie en gunning (besteknummer AK-08-054 van TMVW) en het ontwerp van de werken (besteknummerDOM-061-11-262-Z van TMVW) - Goedkeuring 2020_GRMW_00561 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Lourdesstraat te Gent-Oostakker - stadsaandeel in de studie en gunning (besteknummer AK-08-054 van TMVW) en het ontwerp van de werken (besteknummerDOM-061-11-262-Z van TMVW) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2004 houdende goedkeuring van de toetreding van de Stad Gent tot de TMVW als zuiveringsvennoot.

Voorgestelde uitgaven

€ 45.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 4°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft in zitting van 20 december 2004 zijn goedkeuring verleend aan de toetreding van de Stad Gent tot de TMVW als zuiveringsvennoot.

Naar aanleiding van de toetreding van de Stad Gent tot Aquario met ingang van 1 januari 2005 werd op zelfde datum het gebruiksrecht op de gemeentelijke zuiveringsinstallaties en de daarmee gepaard gaande rechten ingebracht en dit volgens de modaliteiten zoals vastgelegd in de statuten van de TMVW en het toetredingsdossier.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 9 oktober 2015 het ontwerpplan betreffende de wegen- en rioleringswerken in de Lourdesstraat te Gent-Oostakker goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door de TMVW werd het bestek AK-08-054 (raamovereenkomst) opgemaakt voor het uitvoeren van ontwerpstudies voor wegen- en rioleringswerken (wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking).

Proces-verbaal van opening van de offertes: 25 augustus 2009. Tweeëntwintig inschrijvingen werden genoteerd.

Op basis van het gunningsverslag werd door het Regionaal Directiecomité Gent van de TMVW op 9 maart 2010 voorgesteld de studieopdracht met veiligheidscoördinatie, vervat in perceel 35 - Stad Gent (oost), te gunnen aan de meest voordelige regelmatige inschrijver, namelijk de nv Grontmij Vlaanderen, Frans Smoldersstraat 18, 1932 Zaventem (thans: nv Sweco Belgium, met als maatschappelijke zetel Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel).

Het stadsaandeel in de studiekosten met betrekking tot de wegenis- en rioleringswerken in de Lourdesstraat te Gent - Oostakker, rekening houdend met de intussentijd gekende raming van het ontwerp, bedraagt 37.121,43 euro excl. btw + 7.795,50 euro (21 % btw) = 44.916,93 euro incl. btw.

Het door TMVW opgemaakte bestek DOM-061-11-262-Z met betrekking tot wegenis- en rioleringswerken in de Lourdesstraat te Gent - Oostakker, wordt voor goedkeuring van het stadsaandeel in de werken voorgelegd aan de gemeenteraad.

Dit betreft een gezamenlijke opdracht in de zin van art.130 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, waarbij een deel ten laste is van de stad Gent en een deel ten laste van TMVW. TMVW treedt op als aanbesteder.

Raming werken: 1.415.569,93 euro exclusief btw, waarvan 889.817,04 euro ten laste van TMVW en 525.752,89 euro + 110.408,11 euro (21 % btw) = 636.161,00 euro ten laste van de Stad.

Deze opdracht betreft 1 perceel en omvat in het bijzonder:

 •    opbreken van de bestaande wegenis en riolering;

•    het voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel;

•    het maken van huis- en straatkolkaansluitingen;

•    het aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen, betongrasdallen, kasseien en bitumineuze top- en funderingslagen;

•    het inzaaien van gras.

Prodedure: openbare procedure.

Uitvoeringstermijn: 230 werkdagen.

Prijsbepaling: gemengde opdracht.

Gunningscriteria: prijs.

Aanvang van de werken is voorzien ten vroegste in maart 2021, maar wegens de coronacrisis zal dit waarschijnlijk wat opgeschoven worden.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen  

Budgetplaats

349125300 

349125300 

Categorie*

2020

 

 € 32.700,00 

2021

€ 10.500,00 

2022

x  € 700,00 
2023    € 0,00 
2024    € 1.100,00 

Totaal

 

€ 45.000,00 

Raming stadsaandeel in de studiekosten: 37.121,43 euro excl. btw + 7.795,50 euro (21 % btw) = 44.916,93 euro incl. btw.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het stadsaandeel in het ontwerp van de werken - Wegenis- en rioleringswerken in de Lourdesstraat te Gent-Oostakker - (besteknummer DOM-061-11-262-Z van TMVW).

TMVW treedt op als aanbestedende overheid.

procedure: openbare procedure.
Uitvoeringstermijn: 230 werkdagen.
Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.

Gunningscriteria: prijs


Bijlagen

 • Studieopdracht bestek Administratieve Voorschriften
 • Studieopdracht bestek Technische Voorschriften
 • Studieopdracht bestek Technische bijlagen
 • studieopdracht bestek Algemene Informatie
 • studieopdracht gunningsverslag
 • Studieopdracht goedkeuring gunning TMVW
 • studieopdracht inschrijvingsformulier
 • studieopdracht PV opening offertes
 • Studieopdracht Brief gunning Gent oost
 • bestek werken + bijlagen + plannen + raming