Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00555 - Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00555 - Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00555 - Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel - Wijziging 2020_GRMW_00555 - Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 184

Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 tot vaststelling van de regels inzake de aanwerving en terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel in de gemeenten en provincies, artikel 2

Raadsbesluit van 23 april 2007 tot invoering van het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel en latere wijzigingen

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 tot vaststelling van de regels inzake de aanwerving en terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel in de gemeenten en provincies, artikel 13

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels inzake de aanwerving en terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel in de gemeenten en provincies voorziet dat elk lokaal bestuur kabinets- en fractiepersoneel kan aanstellen.

Na de invoering van het Decreet over het lokaal bestuur sedert 1 januari 2019 is de burgemeester niet langer automatisch voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad wordt voortaan door de gemeenteraad zelf gekozen onder haar leden van Belgische nationaliteit. De voorzitter vormt een belangrijke schakel tussen het college/vast bureau en de raad.

De taken van de voorzitter van de gemeenteraad kunnen grosso modo als volgt worden omschreven (niet limitatief):

 • het bijeenroepen van de raad 
 • zorgen voor het correcte verloop van de debatten tijdens de raad
 • de punten van het college en de vragen van de raadsleden op de agenda plaatsen
 • het woord verlenen of afnemen
 • de agenda bewaken
 • de raad schorsen
 • de vergadering van de raad openen en sluiten
 • voorzitterschap opnemen van de bijzondere commissie die de ombudsvrouw evalueert
 • zetelen in het evaluatiecomité dat de algemeen directeur, de adjunct-algemeendirecteur en de financieel directeur evalueert
 • in hoogdringende gevallen bij wijze van ordemaatregel de algemeen directeur, de adjunct-algemeendirecteur, de financieel directeur of de ombudsvrouw onmiddellijk preventief schorsen zonder inhouding van salaris
 • het ontvangen van de verslagen van Audit Vlaanderen
Daarnaast horen ook diverse administratieve taken en opdrachten die verband houden met de werking van de raad en het mandaat van de raadsleden, zoals het uitwerken en bewaken van inspraak- en participatietrajecten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gelet op de omvangrijke taken die de voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraad op zich moeten nemen en de bijzondere rol die hij/zij vervullen als spil tussen college/vast bureau en de raad zelf, bestaat de behoefte om de voorzitter en ondervoorzitter in hun rol te ondersteunen door een medewerk(st)er die daarvoor op een onafhankelijke manier, over de diverse fracties heen, kan functioneren.

Voorgesteld wordt om naast het kabinets- en fractiepersoneel de rol van medewerk(st)er bij de (onder)voorzitter van de gemeenteraad te verankeren in het bestaande Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel. Hierdoor zou de onafhankelijke en aparte rol van de medewerk(st)er best tot uiting komen.

Omdat de medewerk(st)er bij de (onder)voorzitter van de gemeenteraad zijn/haar taken uitoefent buiten de bestaande fracties, worden de volgende afwijkende bepalingen voorzien die de neutraliteit en onafhankelijke rol van de medewerk(st)er tewerkgesteld bij de (onder)voorzitter van de gemeenteraad moeten versterken:

 • de medewerk(st)er zou worden aangesteld via een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur die niet gelinkt is aan het mandaat van de (onder)voorzitter van de gemeenteraad noch gelinkt is aan de zittingsperiode van de raad.
 • de functie/rol van de medewerk(st)er staat naast deze van het kabinets- en fractiepersoneel en wordt aldus ook als een aparte functie in het reglement opgenomen
 • Voor de selectie van de medewerk(st)er tewerkgesteld bij de (onder)voorzitter van de gemeenteraad kan ook de voorzitter, de ondervoorzitter en een fractieleider van de oppositie in de selectiecommissie zetelen
 • de aanstelling door het college van burgemeester en schepenen van de medewerk(st)er zou geschieden op voorstel van de voorzitter, ondervoorzitter en de fractievoorzitters van de gemeenteraad
 • de medewerk(st)er ontvangt geen toelage 

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om enkele tekstuele aanpassingen aan het reglement aan te brengen en het reglement te actualiseren, rekening houdend met nieuwe begrippen. Zo wordt bijvoorbeeld het begrip "personeelsformatie", dat niet meer bestaat, vervangen door het het woord "personeelsbehoeftenplan", wordt een verwijzing naar een intussen aangepast artikel uit de RPR rechtgezet en wordt het woord "betrekking" vervangen door het woord "personeelsbehoefte". Door de nauwe en zelfs verweven samenwerking tussen de Stad en het OCMW, wordt ook niet langer gesproken over "stadsdiensten" en "stadspersoneel", maar over resp. "diensten" en "personeel tewerkgesteld in de administratie". De oude benaming van de Dienst Rekrutering en Selectie wordt vervangen door de huidige benaming (Dienst Selectie en Mobiele Ploeg).

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het ontwerp van de wijzigingen aan het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

Adviezen

vakbonden ACOD en ACV Openbare Diensten Gunstig advies
vakbond VSOA Ongunstig advies

Activiteit

AC34627 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel, zoals ingevoerd bij raadsbesluit van 23 april 2007 en latere aanpassingen met ingang van 1 juli 2020 als volgt:

 • in artikel 1 wordt een derde bolletje toegevoegd, luidend als volgt: "medewerk(st)er bij de (onder)voorzitter van de gemeenteraad"
 • in artikel 2 worden §1 en §2 vervangen als volgt:
  "§1. De personeelsbehoeften voor het in artikel 1 vermelde personeel worden in het personeelsbehoeftenplan vastgesteld.
  §2. Voor elke betrekking in het personeelsbehoeftenplan van het in artikel 1 bedoelde personeel, zijn een overeenkomstige graad of graden vastgesteld die gelijkwaardig zijn aan een bestaande graad van het personeel tewerkgesteld binnen de administratie."
 • in artikel 3 wordt een §3 toegevoegd, luidend als volgt: "§3. De medewerk(st)er tewerkgesteld bij de (onder)voorzitter van de gemeenteraad wordt op voorstel van de voorzitter, ondervoorzitter en de fractievoorzitters van de gemeenteraad aangesteld door het college van burgemeester en schepenen."
 • in artikel 4 §1 en §2 wordt het woord "betrekking" telkens vervangen door het woord "personeelsbehoefte".
 • in artikel 4 § 2 wordt het laatste lid vervangen als volgt: "In afwijking op artikel 22 §4 van de rechtspositieregeling kan, naar het geval, een lid van het college van burgemeester en schepenen of de kabinetschef of een kabinetssecretaris of fractievoorzitter zetelen in de selectiecommissie. Voor de selectie van de medewerk(st)er tewerkgesteld bij de (onder)voorzitter van de gemeenteraad kan ook de voorzitter, de ondervoorzitter en een fractieleider van de oppositie in de selectiecommissie zetelen."
 • in artikel 4 §3 wordt het eerste lid vervangen als volgt:" §3. Om te voorkomen dat de werking van de diensten in het gedrang zou komen, komen volgende personeelsleden niet in aanmerking voor een in artikel 1 bedoelde tewerkstelling:"
 • in artikel 5 wordt §1 geredigeerd als volgt: "§1. De salarisschaal van de contractuele personeelsleden komt overeen met de salarisschaal verbonden aan de graad van gelijkaardige functies in het personeelsbehoeftenplan."
 • in artikel 5 § 2 worden de woorden "kabinets- en fractiepersoneelsleden" vervangen door het woord "personeelsleden".
 • artikel 5 §4 wordt geredigeerd als volgt: "§4. Het brutosalaris van de overeenkomstig artikel 4 §1 c. terbeschikkinggestelde statutaire personeelsleden wordt integraal ten laste genomen van het eigen bestuur, tenzij het eigen bestuur en het bestuur dat het personeelslid ter beschikking stelt anders overeenkomen."
 • artkel 6 wordt geredigeerd als volgt:
  "Artikel 6
  §1. Bovenop hetgeen bepaald is in artikel 5, ontvangen de personeelsleden, met uitzondering van de medewerk(st)er tewerkgesteld bij de (onder)voorzitter van de gemeenteraad, op jaarbasis, een toelage. De toelage wordt hieronder opgenomen aan 100%. Deze toelage volgt het indexcijfer der consumptieprijzen: 

  4.299 euro

  voor de kabinetsmedewerk(st)ers, de fractiemedewerk(st)ers

  6.778 euro

  voor de kabinetssecretarissen, kabinetschefs, kabinetsattachés en fractiesecretarissen

  9.257 euro

  voor de kabinetschef algemeen beleid

  De toelage vervalt op het moment dat overeenkomstig Hoofdstuk V de tewerkstelling op een kabinet of een fractiesecretariaat eindigt. Na een periode van ononderbroken afwezigheid van 30 of meer kalenderdagen en behoudens de opname van vakantieverlof, verliezen de personeelsleden vanaf de 31ste dag het recht op de toelage.

  §2. De contractuele en door het eigen bestuur via interne dienstaanwijzing tewerkgestelde statutaire personeelsleden ontvangen, bovenop hetgeen bepaald is in §1:

  • maaltijdcheques overeenkomstig de geldende regeling voor het personeel tewerkgesteld in de administratie en, desgevallend, ecocheques overeenkomstig de geldende regeling voor het personeel tewerkgesteld in de administratie
  • een vakantiegeld en eindejaarstoelage overeenkomstig de geldende regeling voor het personeel tewerkgesteld in de administratie
  • het voordeel van de hospitalisatieverzekering overeenkomstig de geldende regeling voor het personeel tewerkgesteld in de administratie
  • desgevallend een vergoeding woon-werk verkeer overeenkomstig de voorwaarden voor het personeel tewerkgesteld in de administratie
  • desgevallend de terugbetaling van reis- en verblijfkosten naar aanleiding van dienstreizen overeenkomstig de voorwaarden voor het personeel tewerkgesteld in de administratie, met uitzondering van de kilometervergoedingen.
  • aan de rechthebbenden van de in artikel 1 bedoelde personeelsleden wordt een begrafenisvergoeding toegekend overeenkomstig de geldende regeling voor het personeel tewerkgesteld in de administratie"
 • in artkel 7 worden de woorden "kabinets- en fractiepersoneel" vervangen door de woorden "in artikel 1 bedoelde personeel"
 • in artikel 10 §1 wordt het woord "stadsdienst" vervangen door het woord "dienst"
 • in artikel 10 §1 wordt een lid toegevoegd, luidend als volgt: "Bij het beëindigen van de tewerkstelling van de via interne dienstaanwijzing tewerkgestelde medewerk(st)er bij de (onder)voorzitter van de gemeenteraad, wordt de medewerk(st)er opnieuw tewerkgesteld in de oorspronkelijke graad in de dienst waar hij/zij voordien actief was."
 • in artikel 10 §2 wordt het woord "stadsdienst' vervangen door het woord "dienst" en worden de woorden "Dienst Rekrutering en Selectie" vervangen door de woorden "Dienst Selectie en Mobiele Ploeg".
 • in artikel 12 wordt het eerste en tweede lid als een §1 geredigeerd als volgt:"§1. De in artikel 4 §1 a. bedoelde arbeidsovereenkomst heeft, wat het kabinets- en fractiepersoneel betreft, als uiterste einddatum het einde van de zittingsperiode waarvoor de aanwerving geschiedt. Bij het verstrijken van de einddatum neemt de arbeidsovereenkomst automatisch en zonder opzegging noch vergoeding een einde.
  Naast de toepassing van de ontslagregeling opgenomen in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 kan de arbeidsovereenkomst van het kabinets- en fractiepersoneel vóór het einde van een zittingsperiode ook een einde nemen als gevolg van het verstrijken van het mandaat van de betrokken burgemeester, betrokken schepen of betrokken fractievoorzitter waarvoor de aanwerving geschiedt. In dergelijke gevallen is de ontslagregeling opgenomen in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 van toepassing."
 • in artikel 12 wordt een §2 toegevoegd, luidend als volgt: "§2. De arbeidsovereenkomst van de medewerk(st)er tewerkgesteld bij de (onder)voorzitter van de gemeenteraad kan worden beëindigd conform de bepalingen van de stedelijke rechtspositieregeling naast en met inachtname van de ontslagregeling opgenomen in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978."
 • artikel 13 wordt geredigeerd als volgt:
  "De contractuele personeelsleden en de door het eigen bestuur via interne dienstaanwijzing tewerkgestelde personeelsleden zijn voor wat niet uitdrukkelijk in dit reglement is geregeld onderworpen aan de stedelijke personeelsreglementering.
  In zover de contractuele personeelsleden zijn aangeworven conform de selectieprocedure geregeld in “Afdeling III. De selectieprocedure” van “Titel III. De loopbaan” van de rechtspositieregeling, kunnen ze zich kandidaat stellen voor deelname aan een procedure van interne mobiliteit en bevordering.
  De overeenkomstig artikel 4 §1 c, ter beschikking gestelde statutaire personeelsleden vallen onder de toepassing van hun eigen personeelsstatuut."

Bijlagen

 • Gecoödineerde versie