Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00554 - Rechtspositieregeling Ouderenzorg - Selectieprocedures voor de graad van directeur of een hogere graad - Ambtshalve onbetaald verlof - Verduidelijking artikel 163, tweede lid - ICT-afsprakenkader - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:14
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Christophe Peeters, Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Fourat Ben Chikha, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00554 - Rechtspositieregeling Ouderenzorg - Selectieprocedures voor de graad van directeur of een hogere graad - Ambtshalve onbetaald verlof - Verduidelijking artikel 163, tweede lid - ICT-afsprakenkader - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 39
Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00554 - Rechtspositieregeling Ouderenzorg - Selectieprocedures voor de graad van directeur of een hogere graad - Ambtshalve onbetaald verlof - Verduidelijking artikel 163, tweede lid - ICT-afsprakenkader - Wijziging 2020_GRMW_00554 - Rechtspositieregeling Ouderenzorg - Selectieprocedures voor de graad van directeur of een hogere graad - Ambtshalve onbetaald verlof - Verduidelijking artikel 163, tweede lid - ICT-afsprakenkader - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
 • Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale
  voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 186, § 2, 3°;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Omwille van beleidsbeslissingen worden een aantal wijzigingen aan de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent voorgesteld.
Deze wijzigingen moeten ook overgenomen worden voor de medewerkers die vallen onder het toepassingsgebied van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg.

De wijzigingen aan de Rechtspositieregeling worden voor onderhandeling voorgelegd aan de vakbonden en voor goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Selectieprocedures voor de graad van directeur of een hogere graad

De Rechtspositieregeling bepaalt dat vacantverklaarde functies bij voorkeur worden ingevuld door een procedure van interne personeelsmobiliteit of door een bevorderingsprocedure of door een combinatie van de beide.

Enkel voor de graad van directeur of een hogere graad wordt in principe steeds een combinatie gevolgd van interne personeelsmobiliteit, bevordering én aanwerving. Alleen in geval van reorganisatie kan de aanstellende overheid beslissen om hier gemotiveerd van af te wijken. Deze regeling wordt nu opgeheven om interne medewerkers op alle niveau's meer kansen te geven om sneller en flexibeler van job te wisselen. 

Uitbreiden ambtshalve onbetaald verlof

Medewerkers krijgen op vandaag ambtshalve onbetaald verlof voor het opnemen van een functie waaraan een proeftijd of inloopperiode gekoppeld is of voor een tijdelijke aanstelling binnen het eigen bestuur. Hierdoor wordt een terugvalpositie gecreëerd in geval van een ongunstige evaluatie op het einde van de proeftijd of inloopperiode of bij afloop van de tijdelijke aanstelling. Gelet op de toenemende samenwerking en personeelsmobiliteit tussen de Stad en het OCMW Gent, de AGB's, de OCMW-vereniging SVK Gent en de hulpverleningszone centrum is het opportuun om ook voor het opnemen van een andere functie bij één van deze besturen ambtshalve onbetaald verlof toe te kennen. Zo wordt de interne personeelsmobiliteit nog verder aangemoedigd en is dezelfde regeling voor het onbetaald verlof van toepassing naar gelang men solliciteert bij het eigen bestuur of bij één van de andere besturen. 

ICT-afsprakenkader

De Stad en het OCMW Gent streven naar een moderne, duurzame en flexibele werkomgeving op maat van de medewerkers. Om van dit wijs werken een succes te maken, is een goede ondersteuning op vlak van informatietechnologie cruciaal. Dit houdt o.a. in dat medewerkers op elk moment en vanaf elke plaats toegang hebben tot hun data en toepassingen, kennis kunnen uitwisselen en kunnen samenwerken. Wijs werken betekent ook dat medewerkers over aangepast ICT-materiaal kunnen beschikken, zodat ze hun functie en taken optimaal kunnen uitvoeren.

Een ICT-afsprakenkader biedt medewerkers houvast bij de omgang met ICT-materiaal. Daardoor is voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn. Het ICT-afsprakenkader geeft een overzicht van:

 • het ICT-materiaal;
 • de gehanteerde gebruikersprofielen;
 • de afspraken over het ICT-materiaal bij in- en uitdiensttreding, verandering van dienst of langdurige afwezigheid;
 • de fiscale regeling voor het ICT-materiaal.
Over het ICT-afsprakenkader zal een ruling worden afgesloten met de fiscus. Op vraag van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken van de FOD Financiën wordt verduidelijkt in de rechtspositieregeling en in de deontologische code dat laptops en tablets enkel worden toegekend voor professioneel gebruik.


Verduidelijken artikel 163, tweede lid

Artikel 163, 2de lid RPR stelt: “Als de medewerker (m/v/x) in de loop van de maand overlijdt of in pensioen gaat, wordt het salaris voor de volledige maand betaald.” Dit artikel bepaalt niet wat er moet gebeuren wanneer de medewerker voor de volledige periode onbezoldigd afwezig was. Omwille van de duidelijkheid wordt toegevoegd dat in deze situaties geen salaris wordt uitbetaald.

Adviezen

managementteam Gunstig advies
vakbonden ACOD, ACV Openbare Diensten en VSOA. Gunstig advies

Activiteit

AC34627 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt de Rechtspositieregeling Ouderenzorg met onmiddellijke ingang als volgt:

* In artikel 8 worden het derde en vierde lid opgeheven.

* In artikel 163 wordt het tweede lid aangepast als volgt: "Als de medewerker (m/v/x) in de loop van de maand overlijdt of in pensioen gaat, wordt het salaris voor de volledige maand betaald, tenzij de medewerker (m/v/x) voor de volledige periode onbezoldigd afwezig was."

* In artikel 259 wordt in het eerste lid de eerste zin aangepast als volgt: "Als een medewerker (m/v/x) bij de Stad Gent, het OCMW Gent, de welzijnsvereniging SVK Gent, één van de autonome gemeentebedrijven van de Stad Gent of de hulpverleningszone centrum een contractuele functie opneemt, een mandaat, een tijdelijke aanstelling of een andere functie waaraan een proeftijd of een inloopperiode verbonden is, dan wordt voor maximaal de duur van het mandaat, de tijdelijke aanstelling, de proeftijd of de inloopperiode ambtshalve onbetaald verlof toegestaan."

* In artikel 309 wordt § 3 gewijzigd als volgt: "In afwijking van § 2, 2e alinea, is het de medewerkers (m/v/x) die een mobiele telefoon van het bestuur of een draagbare computer ter beschikking hebben, toegelaten deze mee te nemen naar huis en te gebruiken volgens het ICT-afsprakenkader."