Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00560 - Samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten - Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat – Herman Teirlinckstraat) de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 19:28
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00560 - Samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten - Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat – Herman Teirlinckstraat) de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00560 - Samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten - Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat – Herman Teirlinckstraat) de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene - Goedkeuring 2020_GRMW_00560 - Samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten - Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat – Herman Teirlinckstraat) de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Gewest wil de volgende diensten uitvoeren:

Studie voor de heraanleg van rijweg, fietspaden en parkeerstroken langs de gewestwegen N70 en gedeelte Orchideestraat (tot aan oprit R4),  en aandeel in aanleg van RWA-riolering in functie van de afwatering van de gewestweg; 

TMVW wil de volgende diensten uitvoeren:

Studie voor de (her)aanleg van de afvalwaterriolering en aandeel in RWA-riolering op de N70 tussen Heiveldstraat en H. Teirlinckstraat en op de Orchideestraat tussen de N70 en de Voordestraat, inclusief het saneren van de clusters 199-176, 199-190 en 199-6050 (Kouterbosstraat, Voordestraat en Achtene) en inclusief de opmaak van afkoppelingsstudies; 

De Stad wil de volgende diensten uitvoeren:

Studie voor de (her)aanleg van voetpaden en straatmeubilair op de N70 tussen Heiveldstraat en H. Teirlinckstraat en op de Orchideestraat tussen de N70 en de op- en afrit R4;

Integrale studie voor de heraanleg  van de Orchideestraat tussen de op- en afrit R4, de Voordestraat, Kouterbosstraat en Achtene;

Conceptuele studie van de parallelweg N70 tussen “Carrefour” en Achtenkouterstraat; 

Aquafin wil de volgende diensten uitvoeren:

Studie voor de aanleg van de bovengemeentelijke riolering in de Orchideestraat en afkoppeling van de aanpalende woningen in de Orchideestraat in het tracé van de bovengemeentelijke riolering.

Alle partijen zijn van oordeel zijn dat de opdrachten in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hierbij wordt de samenwerkingsovereenkomst met het Gewest - Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 4 te 1000 Brussel, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent en nv AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar,  betreffende de gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat - H. Teirlinckstraat), de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene, voor goedkeuring voorgelegd.

Het Gewest, Aquafin, TMVW en de Stad beslissen de studieopdrachten in het algemeen belang samen te voegen en het Gewest aan te duiden om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig artikel 48 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Voorwerp van de overeenkomst:

De aanbestedende overheid staat in voor de gunning van de opdracht voor de studies en het ontwerp van de werken met inbegrip van de opmaak van de aanbestedingsdocumenten voor de uitvoering van de gezamenlijke opdracht van de werken en met inbegrip van een (gedeeltelijke) opvolging van de werken.

Met betrekking tot de werken zal, voorafgaand aan de publicatie, een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst opgemaakt worden. Hierin zal bepaald worden wie de aanbestedende overheid wordt van de werken, wie de opdracht heeft voor de leiding van de werken en wie/hoe het toezicht op de werken wordt georganiseerd.

De aanbestedende overheid maakt een studiebestek op en legt dit ter goedkeuring voor aan de andere partijen.

De aanbestedende overheid mag de opdracht slechts publiceren nadat alle partijen de aanbestedingsdocumenten goedgekeurd hebben en zich formeel akkoord hebben verklaard met het aandeel in de studies die ze financieel ten laste nemen.

Betaling:

Studieopdracht:

De opdracht van de opdrachtnemer voor de studie en het ontwerp van de werken wordt uitgevoerd, deels voor rekening van het Gewest, deels voor rekening van Aquafin, deels voor rekening van de Stad en deels voor rekening van TMVW, telkens a rato van het aandeel van elk van de partijen in de werken. Tijdens de studie gebeurt de betaling op basis van de door de opdrachtnemer opgemaakte en door de partijen aanvaarde raming. De finale afrekening gebeurt op basis van het inschrijvingsbedrag van de werken. De afkoppelingen worden betaald volgens de posten in de meetstaat.

Per deel maakt de opdrachtnemer afzonderlijke facturen op en bezorgt een kopie ervan aan de aanbestedende overheid. Alle partijen zullen de facturen betalen conform de bepalingen van de tussen de partijen en de opdrachtnemer gesloten ereloonovereenkomst.

Veiligheidscoördinator-ontwerp:

A rato van het aandeel van elk van de partijen in de gezamenlijke opdracht wordt door de veiligheidscoördinator-ontwerp een afzonderlijke factuur opgemaakt en verstuurd aan de respectievelijke partijen bij de aflevering van het veiligheidsplan, het coördinatiedagboek en het post-interventiedossier.

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde samenwerkingsovereenkomst met het Gewest - Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 4 te 1000 Brussel, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent, en nv AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, betreffende de gezamenlijke opdrachten van diensten: Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat - H. Teirlinckstraat), de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene.