Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00623 - Subsidieovereenkomst voor geestelijke gezondheid voor vluchtelingen voor het werkingsjaar 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00623 - Subsidieovereenkomst voor geestelijke gezondheid voor vluchtelingen voor het werkingsjaar 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00623 - Subsidieovereenkomst voor geestelijke gezondheid voor vluchtelingen voor het werkingsjaar 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_00623 - Subsidieovereenkomst voor geestelijke gezondheid voor vluchtelingen voor het werkingsjaar 2020 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 18.900,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2016 kende de Vlaamse Overheid extra tijdelijke subsidies toe aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek. Met deze extra middelen werd een samenwerking opgestart met CGG Eclips om te voorzien in extra psychologische hulpverlening voor vluchtelingen. Bij het wegvallen van deze tijdelijke subsidies, besliste de stad om deze middelen verder te voorzien vanuit reguliere middelen, gezien de blijven de nood aan psychologische hulpverlening voor deze doelgroep. Op 24 september 2018 werd door de gemeenteraad een subsidieovereenkomst met CGG Eclips goedgekeurd voor de werkingsjaren 2018-2019. 

In de Gemeenteraad van 24/06/2019 werd beslist om een reeks subsidieovereenkomsten, waaronder deze, voorlopig te verlengen tot juni 2020 in afwachting van duidelijkheid over het Strategisch Meerjarenplan. In het gemeenteraadsbesluit stond gestipuleerd dat deze voorlopige verlenging komt te vervallen van zodra een nieuwe hoofdovereenkomst wordt gesloten. Bij deze wordt verzocht om de voorlopige verlenging op te heffen. Deze wordt vervangen door de nieuwe overeenkomst, die bijgevolg ingaat op 1/1/2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er is nog steeds een hoge nood aan psychologische ondersteuning bij de doelgroep vluchtelingen. Uit studies is gebleken dat een aanzienlijk deel van de vluchtelingen nood heeft aan psychologische ondersteuning om niet te vervallen in een ernstige psychiatrische problematiek. Vaak krijgen zij te maken met Post Traumatische Stressstoornissen, maar ook andere klachten als depressie, psychose, angsten en verslavingsproblematieken treden bij deze groep vaak op.
Binnen het bredere gezondheidsbeleid van de Stad is geestelijke gezondheid een prioritair thema. Hierbij wordt bovendien extra ingezet op kwetsbare doelgroepen. Het doel van deze subsidieovereenkomst is het ondersteunen van Dienst Welzijn en Gelijke Kansen bij de uitvoering van haar beleid rond geestelijke gezondheid voor doelgroepen die een hoger risico hebben op een psychische aandoening en die meerdere drempels ervaren bij het zoeken naar psychologische hulpverlening.

Door een samenloop van omstandigheden opteren we nu voor de verlenging van deze overeenkomst voor slechts 1 jaar, nl. voor werkingsjaar 2020. Dit o.m. omdat oorspronkelijk gepland was om in het voorjaar van 2020 een brede oefening op te starten rond psychologische hulpverlening van kwetsbare doelgroepen, waarbij deze overeenkomst eventueel kon bijgestuurd worden i.f.v. van nieuwe signalen, afstemming van (nieuwe) partners in deze zorgketen, maar ook om tot een inhoudelijk afgestemde masterconvenant te komen met CGG Eclips, samen met andere reeds lopende convenanten rond o.m. basisdrugpreventie. Omwille van de COVID-19-maatregelen kon deze oefening niet op tijd worden afgerond en zal deze verder worden gezet vanaf juli 2020, met het oog op een nieuwe masterconvenant voor 2021 en 2022. 

Via deze overeenkomst voorzien we een subsidie van 54.400 euro voor 1 jaar. Deze middelen zullen gebruikt worden om de lopende hulptrajecten verder te zetten, een nieuwe methodiek te implementeren bij nieuwe aanmeldingen en om de geplande groepssessies met OKAN-klassen in het najaar nog te kunnen afronden. Verder worden ook de casustafels, i.f.v. efficiënte doorverwijzing en expertisedeling, met andere partners verder georganiseerd. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Budgetplaats

352140000 

Categorie*

E susbs

Subsidiecode

Niet_Relevant  

2020

13.460,00

2021

5.440,00

Totaal

18.900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een deel van de voorlopige verlenging, zijnde 50%, is reeds uitbetaald. Zie vastlegging 5619500402

Overzicht van de inkomsten

geen

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35214 Verhogen van het mentaal welbevinden

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde en integraal deel uitmakende overeenkomst met CGG Eclips (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg), Elyzeese Velden 74, 9000 Gent,  voor geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen, voor het werkingsjaar 2020, voor het bedrag van 54.400 euro, waardoor de voorlopige verlenging tot juni 2020 komt te vervallen.