Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00648 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de inrichting van ziekenhuisonderricht - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00648 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de inrichting van ziekenhuisonderricht - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00648 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de inrichting van ziekenhuisonderricht - Goedkeuring 2020_GRMW_00648 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de inrichting van ziekenhuisonderricht - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG;
  • Het Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;
  • De rechtspositie van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen en internaten van het Onderwijs - Stad Gent en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Stad Gent - Interstedelijke Centrum voor Leerlingenbegeleiding van 16 februari 2009;
  • De Omzendbrief BaO/97/9 van 17 juni 1997 betreffende de programmatie en rationalisatie in het buitengewoon basisonderwijs;
  • De Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15 augustus 2011 betreffende de structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs.

Voorgestelde uitgaven

€ 342.340,19

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde in zitting van 27 juni 2011 de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de Stad Gent en het Psychiatrisch Centrum Caritas vzw  betreffende de oprichting van een vestigingsplaats inzake ziekenhuisonderricht.

Deze vestigingsplaats maakt sinds 1 september 2011 deel uit van de Ziekenhuisschool Stad Gent, waar ziekenhuisonderricht wordt ingericht op zowel basis- als secundair niveau.

Op 1 januari 2018 fuseerden de inrichtende machten van vzw Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus (Sint-Denijs-Westrem) en Psychiatrisch Centrum Caritas vzw (Melle). Met deze fusie ging een naamswijziging gepaard: beide vzw's werken nu samen onder de naam Karus.

Op verzoek van beide partijen werd ervoor geopteerd om een nieuwe overeenkomst af te sluiten tussen de inrichtende macht Karus en de Stad Gent. Deze overeenkomst, af te sluiten voor onbepaalde duur, zet de samenwerking tussen beide partijen verder betreffende de inrichting van ziekenhuisonderricht en treedt in werking na ondertekening door beide partijen. De huidige samenwerkingsovereenkomst d.d. 27 juni 2011 wordt bij de inwerkingtreding van voorliggende overeenkomst opgeheven.

De door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gesubsidieerde personeelsleden, aangeworven voor Karus, campus Melle, worden aangesteld en benoemd door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent volgens de vigerende regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap. Niet-gesubsidieerde personeelsleden die Karus bijkomend wenst aan te stellen, vallen inzake statuut en arbeidsvoorwaarden onder de regelgeving van toepassing op Karus. De verloning van deze personeelsleden blijft ook ten laste van Karus.

De werkingstoelage, ontvangen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en gegenereerd voor de leerlingen van voornoemde vestigingsplaats, wordt doorgestort aan Karus na aftrek van een door de Stad Gent te bepalen bedrag voor  overheadkosten en de aankoop voor didactisch materiaal zoals didactische softwarepakketten. Deze overheadkosten worden aangewend voor de organisatie en de werking van het ziekenhuisonderricht op de hoofdschool en in de vestigingsplaatsen. 

Karus zal instaan voor geschikte lokalen die beantwoorden aan de voorwaarden inzake veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid. Zij stelt tevens in overleg met de Ziekenhuisschool Stad Gent de noodzakelijke  schooluitrusting ter beschikking voor het inrichten van ziekenhuisonderricht dat beantwoordt aan de pedagogische vereisten en conform de vigerende regelgeving.
Dit geldt in het bijzonder voor de educatieve hardware, het meubilair en  de duurzame didactische uitrustingsgoederen. Karus staat tevens in voor de kosten inzake telefonie, internet, energie en water en het onderhoud en de schoonmaak van de betrokken lokalen.

In artikel 9 van de overeenkomst wordt in het kader van de GDPR verwezen naar art. 26 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. De Stad Gent en Karus hebben hun respectievelijke verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit de AVG vastgelegd in een bijlage bij deze overeenkomst.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd

  • op te heffen de samenwerkingsovereenkomst d.d. 27 juni 2011 tussen de Stad Gent en het Psychiatrisch Centrum Caritas vzw betreffende de oprichting van een vestigingsplaats inzake ziekenhuisonderricht;
  • goed te keuren de samenwerkingsovereenkomst -met bijlage 'verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit de AVG'- met Karus, met maatschappelijke zetel Caritasstraat 76, 9090 Melle, betreffende de inrichting van ziekenhuisonderricht.

Overzicht van de uitgaven

 Volgende budgetten zijn nodig en beschikbaar:

Dienst*

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgetplaats

344300000

Categorie*

E subs.

Subsidiecode

NIET_RELEVANT 

2020

 € 35.988,65

2021

€ 59.222,23

2022

€ 60.229,01

2023

              € 61.252,90

2024

€ 62.294,20

2025

€ 63.353,20

Totaal

 € 342.340,19

Contract- of vastleggingsnummer (45*, 46* of 56*)
5620500342

Overzicht van de inkomsten

Dienst*

Stedelijk Onderwijs Gent

Budgetplaats

344300000

Categorie*

E subs.

Subsidiecode

WKO.WKO

2020

€ 74.048,44

2021

€ 66.233,28

2022

€ 67.359,25

2023

 € 68.504,35

2024

€ 69.668,93

2025

€ 70.853,30

Totaal

 € 416.667,55

Verwachte ontvangsten

€ 416.667,55

Activiteit

AC34429 Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Heft op de samenwerkingsovereenkomst d.d. 27 juni 2011 met het Psychiatrisch Centrum Caritas vzw betreffende de oprichting van een vestigingsplaats inzake ziekenhuisonderricht.

Artikel 2

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst -met bijlage 'verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit de AVG'- met Karus, met maatschappelijke zetel Caritasstraat 76, 9090 Melle, betreffende de inrichting van ziekenhuisonderricht, zoals gevoegd in bijlage.