Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00594 - Nieuw subsidiereglement voor financiële ondersteuning van de werking van organisaties kunsten en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 20:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00594 - Nieuw subsidiereglement voor financiële ondersteuning van de werking van organisaties kunsten en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00594 - Nieuw subsidiereglement voor financiële ondersteuning van de werking van organisaties kunsten en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025 - Goedkeuring 2020_GRMW_00594 - Nieuw subsidiereglement voor financiële ondersteuning van de werking van organisaties kunsten en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Gent is in binnen- en buitenland befaamd omwille van het hoge aantal kwalitatieve spelers in kunsten, cultuur en cultureel erfgoed, met een sterke tendens tot vernieuwing en experiment in alle disciplines (o.a. gevoed door de uitstroom van jong talent uit de vele kwalitatieve kunstopleidingen) en het hoge aantal educatieve, sociaal-artistieke en participatieve projecten. Deze sterkte is een belangrijke garantie voor de toekomst van Gent als stad van kennis en cultuur en voor de kandidatuur als Europese Culturele Hoofdstad in 2030. De ondersteuning van actoren in het veld van kunsten, cultuur en cultureel erfgoed via subsidiëring door de Stad Gent wordt versterkt, uitgebreid en bijgestuurd. 

Er wordt voorzien in een 3-ledige vorm van ondersteuning:

  • een structurele subsidieovereenkomst (met bedragen vanaf 25.000 euro per jaar) met organisaties die de ruggengraat vormen van de Gentse kunst-, cultuur- en cultureel erfgoedsector (hiertoe werden 43 subsidieovereenkomsten goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 april 2020)
  • een meerjarige werkingssubsidie (met een bedrag tot 24.000 euro per jaar) voor organisaties wiens werking het louter projectmatige overstijgt
  • een projectsubsidie (met een bedrag tot 24.000 euro per project) voor projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hierbij wordt een nieuw subsidiereglement voor meerjarige werkingssubsidies ter goedkeuring voorgelegd. Dit nieuwe reglement vervangt vanaf 2021 de zgn. ‘nominatieve subsidies’ aan organisaties uit kunst, cultuur en cultureel erfgoed. Het nieuwe reglement laat toe dat organisaties een gemotiveerde subsidieaanvraag kunnen indienen, op basis van een actueel dossier dat door een jury met experten wordt beoordeeld. De toegekende subsidie geldt voor meerdere jaren, en biedt aldus een financiële zekerheid voor langere periode.

Aan subsidietoekenning zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • Enkel organisaties met rechtspersoonlijkheid, met maatschappelijke zetel in Gent en zonder commercieel doel kunnen subsidie aanvragen;
  • Feitelijke verenigingen, individuele personen, overheidsbesturen en onderwijsinstellingen zijn uitgesloten;
  • Organisaties hebben een werking met hoofddoelstelling kunsten of cultureel erfgoed;
  • De aanvrager heeft een subsidiehistoriek bij Cultuur: minstens 3 keer projectsubsidie of een nominatieve subsidie in de laatste 6 jaar;
  • De aanvrager realiseert minstens 3 projecten per jaar of heeft een werking die het projectmatige overstijgt.

Het nieuwe reglement geldt voor de ondersteuning van werkingen vanaf 1 januari 2021. Het subsidiereglement treedt al op 1 juli in werking om aanvragen en beoordeling mogelijk te maken.

De Cultuurdienst (Cultuur Gent) is belast met de controle en de uitvoering van dit reglement.

Het 'Subsidiereglement voor financiële ondersteuning van de werking van organisaties in kunsten en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025' wordt tevens voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, art. 55.

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het 'Subsidiereglement voor financiële ondersteuning van de werking van organisaties in kunsten en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025', zoals gevoegd in bijlage en integraal deel van het besluit. 

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2020 en eindigt op 31 december 2025. 


Bijlagen