Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00601 - IMEWO - intekening op Apt-aandelen IMEWO in het kader van een kapitaalverhoging van Publi-T - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 22:36
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00601 - IMEWO - intekening op Apt-aandelen IMEWO in het kader van een kapitaalverhoging van Publi-T - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 39
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 11
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Tom De Meester, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00601 - IMEWO - intekening op Apt-aandelen IMEWO in het kader van een kapitaalverhoging van Publi-T - Goedkeuring 2020_GRMW_00601 - IMEWO - intekening op Apt-aandelen IMEWO in het kader van een kapitaalverhoging van Publi-T - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 45;
 
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Imewo;
 
De brief van 17 april 2020 van Imewo inzake het aanbod om in te tekenen op aandelen Apt ter financiering van de kapitaalverhoging van Publi-T.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De opdrachthoudende vereniging Imewo heeft op 17 april 2020 een brief gestuurd met een uitnodiging om in te tekenen op de uitgifte van aandelen Apt.

De aanleiding voor deze kapitaalverhoging van Imewo is een beslissing van de raad van bestuur om in te tekenen op nieuwe aandelen van Publi-T voor een totaal investeringsbedrag van 14,34 miljoen euro. Publi-T controleert de hoogspanningsnetbeheerder Elia.

Imewo zal maximaal 520.256 nieuwe aandelen Apt uitgeven uit aan een uitgifteprijs van € 27,57 per aandeel, zij het een totaal bedrag van € 14.343.457,92. Het verwachte rendement op de nieuwe Apt-aandelen is 3,2%.

De Apt-aandelen van Imewo worden uitgegeven in 2 ronden: 

- de eerste ronde worden de nieuwe Apt-aandelen verdeeld volgens de huidige verhoudingen binnen de rekeningsector Apt. Tevens polst Imewo naar de interesse bijkomende aandelen te verwerven in een tweede ronde, indien deze beschikbaar zouden zijn omdat niet alle deelnemers intekenen op hun proportioneel deel.

- in de tweede ronde zullen de aandelen, waarop niet werd ingeschreven in de eerste ronde, toegewezen worden aan de deelnemers die te kennen hebben gegeven extra aandelen te willen verwerven.

Indien na verwerking van de eerste en tweede ronde blijkt dat niet alle aandelen zijn onderschreven, dan zal dit op de Raad van Bestuur van Imewo geagendeerd worden, waarbij Imewo zou kunnen beslissen een deel van de aandelen Publi-T te verkopen aan een andere opdrachthoudende vereniging.

Imewo formuleert 4 opties voor de financiering van de aandelen Apt:

- Optie 1: financiering met volledig met de inbreng van eigen middelen van de deelnemer;

- Optie 2: gemengde financiering: met de aanwending van de aanwezige liquiditeiten in de rekeningsectoren Apt en Apg, en het saldo met de inbreng van eigen middelen;

- Optie 3: volgens een individueel financieringsvoorstel van Imewo zonder eigen inbreng;

- Optie 4: niet intekenen op de aangeboden aandelen Apt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de brief van 17 april 2020 deelt Imewo mee dat het proportioneel aan de stad Gent aangeboden Apt-aandelen 145.027 is, aan een eenheidsprijs van 27,57 euro, voor een totaal bedrag van 3.998.394,39 euro.

Tevens formuleert Imewo het voorstel aan de stad Gent om, zonder bijkomende inbreng van de stad Gent, in te tekenen op het proportioneel toegekende aantal aandelen  145.027 Apt als volgt:

  • een bedrag van 2.090.976,35 euro kan gefinancierd worden middels herschikking binnen het beschikbaar eigen vermogen van Imewo van de aandelensectoren Apt (Publi-T) en Apg (Publigas);
  • het saldo, met name 1.907.418,04 euro kan gefinancierd worden met een banklening afgesloten door Imewo voor een periode van vijf jaar met jaarlijkse vaste aflossingen en vaste rentevoet. De  jaarlijkse aflossing van de lening bedraagt 381.483,61. Deze jaarlijkse aflossing kan gefinancierd worden enerzijds met de winsten die volgens de meerjarenplanning sowieso niet zouden uitgekeerd worden (de pay-out-ratio bedraagt immers 85%), en anderzijds met de verwachte dividenden uit de nieuwe aandelen Apt. De aflossingen kunnen derhalve gebeuren zonder de vooropgestelde dividenden uit de sectoren Apt en Apg te verlagen.

De uiterlijke inschrijvingstermijn is 30 juni 2020.

Activiteit

AC34563 STOP 2.2.2. - Uitvoeren van juridische ondersteuning/advisering en juridische audits (JDK)

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed om te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Imewo-aandelen Apt, met name 145.027 Apt-aandelen aan een eenheidsprijs van 27,57 euro voor een totaal bedrag van 3.998.394,39 euro, en dit bedrag te financieren volgens de modaliteiten vermeld in de artikel 2 hierna.

Artikel 2

Keurt goed om, voor de volstorting van de artikel 1 vermelde aandelen Apt, in te gaan op het financieringsvoorstel van Imewo zoals weergegeven in de aangetekende brief van 17 april 2020, met name 2.090.976,35 euro te financieren middels herrschikking binnen het beschikbaar eigen vermogen van Imewo van de aandelensectoren Apt (Publi-T) en Apg (Publigas), en 1.907.418,04 euro te financieren met een banklening afgesloten door Imewo voor een periode van vijf jaar met jaarlijkse vaste aflossingen en vaste rentevoet.

Artikel 3

Keurt goed, het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde be­slis­singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de financiële diensten van Fluvius, uitsluitend op het e‑mailadres johan.verzyck@fluvius.be.


Bijlagen

  • Brief Imewo
  • ontwerp gemeenteraadsbesluit
  • Motivering van de uitgifte van nieuwe aandelen Apt