Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00612 - Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de aanstelling van sleuteldragers Wijk Werkers bij het ter beschikking stellen van zalen periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00612 - Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de aanstelling van sleuteldragers Wijk Werkers bij het ter beschikking stellen van zalen periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00612 - Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de aanstelling van sleuteldragers Wijk Werkers bij het ter beschikking stellen van zalen periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_00612 - Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de aanstelling van sleuteldragers Wijk Werkers bij het ter beschikking stellen van zalen periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, tweede lid, 5°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 27/06/2016 verleende de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met PWA Gent vzw, Botermarkt 1, Gent, m.b.t. de aanstelling van sleuteldragers bij het ter beschikking stellen van zalen voor de periode van 1 juli 2016 t.e.m. 1 juli 2019.

Ingevolge het Decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming, werd de PWA-werking drastisch hervormd, waarna de gemeenteraad op 20 november 2017 besliste om PWA Gent vzw om te vormen tot een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, met name EVA vzw Wijk-werken Gent, Botermarkt 1, Gent.

Conform de statuten van vzw Wijk-werken Gent treedt deze laatste op als de opvolger in rechte van PWA Gent vzw, met als gevolg dat de samenwerkingsovereenkomst met PWA Gent vzw door vzw Wijk-werken Gent uitgevoerd wordt.

Op 25 /03/2019 verleende de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met EVA Wijk-Werken Gent vzw  m.b.t. de aanstelling van sleuteldragers bij het ter beschikking stellen van zalen voor de periode van 1 april tot en met 31 december 2019. 

Op 16/12/2019 verleende de gemeenteraad zijn goedkeuring  aan de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met EVA Wijk Werken Gent vzw  m.b.t. aanstelling van sleuteldragers bij het ter beschikking stellen van zalen voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De bestaande samenwerkingsovereenkomst is gekoppeld aan het project Extern Zalenverhuur dat voor een half jaar werd verlengd van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020. 

Na het einde van project,  vanaf 1 juli  2020,  dient  nog een beroep te kunnen worden gedaan op Sleuteldragers - binnen de wijkwerken samenwerkingsovereenkomst  - door de  beleidsdepartementen voor zalenverhuur.  

Naar aanleiding van de Corona maatregelen werd het zalenverhuur tot en met 30 juni 2020 opgeschort en werden door de beleidsdepartmenten de reservaties tot en met 30 juni geannuleerd. Een verder advies vanaf 1 juli is nog niet gekend.

De onbenutte en voorziene budgetten  voor het uitbetalen van  Wijk Werkers,  en de hieraan verbonden administratie en overhead zullen gebruikt worden om de continuering te garanderen om een  heropstart te garanderen voor het  verder inzetten van de Sleuteldragers Wijkwerkers door de beleidsdepartementen van zodra dit wordt toegelaten , en dit voor dit jaar. Daarom is het ook noodzakelijk de samenwerkingsovereenkomst te verlengen tot en met 31 december 2020. 

In de samenwerkingsovereenkomst werd  in artikel  6 een verduidelijking opgenomen dat indien de beschikbare budgetten vroegtijdig dreigen uitgeput te geraken  de Stad de vzw Wijkwerken hiervan schriftelijk  zal op de hoogte te brengen met opgave van de datum wanneer deze budgetten zullen uitgeput zijn.  Na het verstrijken van deze datum is de Stad bevrijd van verdere financiële verplichtingen. Op dat moment is uiteraard ook de vzw Wijk-werken niet langer gebonden aan de voorwaarden en taken vastgelegd in onderliggende overeenkomst.

 

 


Overzicht van de uitgaven

Dienst*      
Budgetplaats      
Categorie*      
Subsidiecode      
2020      
2021      
2022      
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal      

Overzicht van de inkomsten

Dienst*      
Budgetplaats      
Categorie*      
Subsidiecode      
2020      
2021      
2022      
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal      

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34726 Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst, met verduidelijking in artikel 6, met EVA Wijk-Werken Gent vzw, Botermarkt 1, Gent, met betrekking tot het aanstellen van sleuteldragers bij het ter beschikking stellen van zalen voor de periode van 1 juli 2020  tot en met 31 december 2020.


Bijlagen

  • 20200512_SO_verlenging Wijk Werken sleuteldragers 2020.docx