Terug
Gepubliceerd op 09/09/2020

2020_GRMW_00605 - Subsidieovereenkomst Jong geleerd, goed gehuurd - juridisch huuradvies op maat en ondersteuning structurele werking voor werkingsjaren 2020 - 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00605 - Subsidieovereenkomst Jong geleerd, goed gehuurd - juridisch huuradvies op maat en ondersteuning structurele werking voor werkingsjaren 2020 - 2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00605 - Subsidieovereenkomst Jong geleerd, goed gehuurd - juridisch huuradvies op maat en ondersteuning structurele werking voor werkingsjaren 2020 - 2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_00605 - Subsidieovereenkomst Jong geleerd, goed gehuurd - juridisch huuradvies op maat en ondersteuning structurele werking voor werkingsjaren 2020 - 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 279.917,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Huurdersbond Oost-Vlaanderen is een belangrijke partner in het juridisch huuradvies aan burgers met huurproblemen.

Sinds 1 mei 2010 tot en met 31 december 2019 onderschreef het Stadsbestuur van Gent onafgebroken meerdere subsidieovereenkomsten met de Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw voor de uitvoering van het project 'jong geleerd, goed gehuurd - advies op maat'. De laatste subsidieovereenkomst liep voor de werkingsjaren 2017 tot en met 2019, goedgekeurd in de Gemeenteraad van 21 november 2016 (2016_GR_00970). Deze werd, zoals vele andere subsidieovereenkomsten, voorlopig verlengd tot 30 juni 2020 en goedgekeurd in de Gemeenteraad van 24 juni 2019 (2019_GRMW_00740). 

Voor de werkingsjaren 2018 tot en met 2020 krijgt de Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw ook een financiële structurele ondersteuning van 25 000 euro/werkingsjaar, goedgekeurd in de Gemeenteraad van 18 december 2017 (2017_GR_01202). De uitbetaling hiervan gebeurde eind 2017.  

Op 12 februari 2020 was er een evaluatie en -oriënteringsgesprek met de Huurdersbond vzw. De werking wordt positief ervaren en de vooropgestelde doelstellingen zijn gehaald. Een continuering van het project is wenselijk (zie verslag in bijlage).  

De Huurdersbond  geeft aan dat de woonproblematieken steeds complexer worden, cliënten minder zelfredzaam zijn en vaak de taal niet spreken waardoor gesprekken langer duren en er meer ondersteuning nodig is. Extra personeelsinzet is wenselijk.

De Huurdersbond vraagt terug structurele ondersteuning van hun werking met 25 000 euro/jaar omwille van het feit dat de werking in Gent een tekort heeft, maar dit werd door een eenmalige meevaller opgevangen. Vanaf 2020 zal de Huurdersbond 50 000 euro minder subsidie van Vlaanderen ontvangen, wat de werking van de Huurdersbond nog meer onder druk zal zetten.  


Waarom wordt deze beslissing genomen?

De voorlopige subsidieovereenkomst met de Huurdersbond, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2019 (2019_GRMW_00740), loopt af eind juni 2020. Om de werking te continueren dient een nieuwe subsidieovereenkomst, vanaf 1 juli 2020, goedgekeurd te worden. 

Met de Huurdersbond wordt een nieuwe subsidieovereenkomst voor de periode 2020 tot en met 2022 afgesloten. Gezien de positieve evaluatie behouden we de opdrachten en de structurele ondersteuning.

De structurele ondersteuning wordt voorzien voor de jaren 2021 en 2022, gezien ze deze voor 2020 reeds ontvingen.

We verruimen in beperkte mate de personeelsinzet en verminderen het aantal doorverwijsbrieven gezien dit in de voorgaande subsidieovereenkomst te ruim was ingeschat. Met de Huurdersbond is wel afgesproken dat, mocht het aantal van 250 doorverwijzingsbrieven toch te weinig zijn, zij geen enkel dossier van Dienst Wonen zullen weigeren.

De opdracht is tweeërlei met een inzet van minimum 0.5 VTE consulent per deelopdracht:

-          Preventief en op maat informeren rond het zoeken en huren van een woning, rechten en plichten van huurder en verhuurder, aandachtspunten, … aan groepen laatstejaarsstudenten, instellingsverlaters, kwetsbare groepen en vrijwilligers en organisaties die werken voor en met kansengroepen en vrijwilligers. Streefdoel is 75 vormingen/jaar.

-          Juridisch advies aan Gentse burgers met een juridische woonvraag op doorverwijzing van de medewerkers van Dienst Wonen in AC Zuid en dit op 3 zitdagmomenten per twee weken.

Het totale subsidiebedrag voor de jaren 2020 tot en met 2022 bedraagt in totaal 279 967 euro.
 
Voor het werkingsjaar 2020 is 75 000 euro voorzien. Het bedrag van de voorlopige verlenging tot 30 juni 2020 dat reeds werd uitbetaald, 33 499 euro, wordt in mindering gebracht bij de vastlegging van het voorschot 2020.

Bovenstaande prestaties leveren een bijdrage aan de realisatie van het Strategisch Meerjarenplan van de Stad  2019-2024: 
  •  Strategische doelstelling SD 10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger.
  • Operationele doelstelling OD10003 Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt.
  • Activiteit AC 34317 Op maat informeren, adviseren en bemiddelen rond wonen.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Wonen     
Budgetplaats 348760000     
Categorie* 64910000     
Subsidiecode      
2020 34.001 

 

 
2021 98.967 

 

 
2022 103.166     
2023 10.334     
2024      
2025      
Totaal

279967

 

   Overzicht van de inkomsten

Dienst*      
Budgetplaats      
Categorie*      
Subsidiecode      
2020      
2021      
2022      
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal      

niet van toepassing 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

Woonraad Gunstig advies

Activiteit

AC34317 Op maat informeren, adviseren en bemiddelen rond wonen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst werking'Jong geleerd, goed gehuurd - juridisch huuradvies op maat' en ondersteuning structurele werking voor werkingsjaren 2020 - 2022 met Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw, Grondwetlaan 56B - 9040 Gent, zoals gevoegd in bijlage.