Terug
Gepubliceerd op 09/09/2020

2020_GRMW_00652 - DBFM-cluster - Scholen Steenakker Gent, Fabiolalaan Gent en De Lettertuin Ninove - Aktename selectiebeslissing en vaststelling gunningsbestek - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00652 - DBFM-cluster - Scholen Steenakker Gent, Fabiolalaan Gent en De Lettertuin Ninove - Aktename selectiebeslissing en vaststelling gunningsbestek - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00652 - DBFM-cluster - Scholen Steenakker Gent, Fabiolalaan Gent en De Lettertuin Ninove - Aktename selectiebeslissing en vaststelling gunningsbestek - Goedkeuring 2020_GRMW_00652 - DBFM-cluster - Scholen Steenakker Gent, Fabiolalaan Gent en De Lettertuin Ninove - Aktename selectiebeslissing en vaststelling gunningsbestek - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 38, §1, 1°, a), b) en c)

Voorgestelde uitgaven

€ 20.980.158,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Vlaamse Regering keurde op 25 november 2016 het Decreet betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten goed. De Stad Gent stelde voor zich kandidaat te stellen voor dit programma via één cluster die bestaat uit drie projecten. Dit als antwoord op de oproep van 5 maart 2017.

Op 24 mei 2017 gaf het college van burgemeester en schepenen principiële goedkeuring voor de kandidaatstelling via een cluster Gent/Ninove die zou bestaan uit twee projecten in Gent en één project in Ninove: Stadsgebouw Fabiolalaan Gent, Nieuwbouw Steenakker Gent en Nieuwbouw Ninove. Het college van burgemeester en schepenen gaf hierbij de opdracht om een samenwerkingsvorm uit te werken om de ingediende cluster te realiseren tussen het Departement Facility Management, het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, de Stad Ninove en sogent. De aanvraag werd op 31 mei 2017 ingediend bij Agion.

Op 29 september 2017 besliste de Vlaamse Regering over de selectie van de projecten. De projectcluster Gent/Ninove werd geselecteerd. Vervolgens werden de projectinitiatiefiches van de twee Gentse projecten goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 9 november 2017. De projectorganisatie werd operationeel en de nodige overeenkomsten werden voorbereid.

Op 25 september 2018 keurde de Gemeenteraad de bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en sogent goed, alsook de Clusterovereenkomst tusse Stad Gent, Ninove en Agion. Op 14 februari 2019 keurde het College van Burgemeester en Schepenen de projectfiches na onderzoeksfae goed voor de twee Gentse projecten: Realiseren DBFM Fabiolalaan (PR40625) en Realiseren DBFM Steenakker (PR40626). Op 23 april 2019 werd het addendum bij de bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent en sogent goedgekeurd, alsook de Selectieleidraad. 

De selectieleidraad werd gepubliceerd op 27 mei 2019. Kanidaten konden zich melden tot 9 september 2019. 11 teams stelden zich kandidaat. Agion coördineerde als aanbestedende overheid de selectiefase. Op 12 mei 2020 wordt het voorstel tot selectie goedgekeurd. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

AFSLUITEN SELECTIEFASE 

Op grond van de gemotiveerde beoordeling door Agion van de ingediende aanvragen tot deelneming, werd beslist de volgende vijf best gerangschikte kandidaten na doorselectie, zoals hierna opgesomd, te selecteren voor verdere deelname aan de plaatsingsprocedure.

 1. Global Denys NV (“SPV Metis IV”)
 2. Consortium EPICo NV - RebelValley BV - Democo NV - Groep Van Roey NV (“Aurora”)
 3. Consortium Strabag Belgium NV - AMBER Infrastructure Group GmbH - INPP Public Infrastructure GmbH (“SPC Amber-Strabag ‘School in Beweging”)
 4. Consortium Jan De Nul NV - TDP NV – Tinc Comm. Va - ABETEC architecten & ingenieurs NV - OSK-AR Architecten CVBA – Architecten Vande Kerckhove BVBA – Bureau aRCHITEC BVBA (“Jan De Nul – PGN”)
 5. AG Real Estate NV
De gemotiveerde beslissing is te raadplegven via het selectieverslag. 

OPSTART GUNNINGSFASE 

Voorwerp van de opdracht 

De Opdracht bestaat uit 3 Scholenbouwprojecten, zijnde Stadsgebouw Steenakker te Gent, Stadsgebouw Fabiolalaan te Gent en Basisschool De Lettertuin te Ninove, waarbij voor elk Scholenbouwproject afzonderlijk een DBFM-Overeenkomst zal worden gesloten. De Projectdefinities per Scholenbouwproject, houdende een omschrijving van ieder scholenbouwproject, worden gevoegd als deel 2 bij het bestek.

De opdracht omvat een indicatieve, geraamde bouwkost van 25,3 miljoen euro (exclusief BTW) voor het programma van de drie scholenbouwprojecten en het buiten-configuratie element samen. Daarbij dient de opdrachtnemer in te staan voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintain) van de schoolinfrastructuur gedurende dertig (30) jaar.

De opdrachtnemer sluit voor elk scholenbouwproject (desgevallend met inbegrip van de buiten-configuratie elementen) een afzonderlijke DBFM-Overeenkomst (Design, Build, Finance and Maintain) met de opdrachtgever, zijnde de betreffende inrichtende macht van dat scholenbouwproject. Deze plaatsingsprocedure heeft de gunning van deze scholenbouwprojecten alsook de buiten-configuratie elementen als voorwerp.

Elk scholenbouwproject bestaat uit alle werkzaamheden, leveringen en diensten die onder de uit de plaatsingsprocedure per scholenbouwproject voortvloeiende DBFM-Overeenkomst moeten worden geleverd door de opdrachtnemer.

Procedure 

De Opdracht zal worden gegund na een mededingingsprocedure met onderhandeling op grond van artikel 38, §1, 1°, a), b) en c) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten omdat "a) er kan niet worden voorzien in de behoeften van de aanbestedende overheid zonder aanpassing van onmiddellijk beschikbare oplossingen; b) ze bevatten ontwerp- of innovatieve oplossingen en c) de opdracht kan niet worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico's". 

De keuze voor een mededingingsprocedure met onderhandeling betekent dat in de selectiefase op basis van aanvragen tot deelneming werd beslist welke kandidaten worden uitgenodigd om in de gunningsfase een offerte in te dienen en aan de mogelijke onderhandelingen deel te nemen. Door een offerte in te dienen, aanvaardt de Inschrijver onvoorwaardelijk de inhoud en de toepassing van de gunningsleidraad en de hierin beschreven gunningsfase.

In deze tweede fase van de plaatsingsprocedure, de gunningsfase, worden de geselecteerden verzocht een voorstel voor de uitvoering van de opdracht uit te werken, en dit in een offerte aan te bieden, vervolgens deel te nemen aan de onderhandelingen en (desgevallend) over te gaan tot het indienen van een geactualiseerde offerte. Enkel aan de voorkeursbieder zal worden gevraagd een BAFO in te dienen. 

Gunningscriteria

De gunningscriteria werden bepaald door Agion en worden verder omschreven in de gunningsleidraad. De gunningscriteria en de weging zien er als volgt uit:

1. Prijs: 50 punten

2. Inhoudelijke kwaliteit: 40 punten: 

 • Architecturale en functionele kwaliteit: 20 punten
 • Bouwtechnische kwaliteit: 10 punten
 • Duurzaamheid en aantoonbare energie-efficiëntie: 10 punten

3.Plan van aanpak: 10 punten: 

 • Algemene benadering: 4 punten
 • Plan van aanpak ontwerp- en bouwfase: 3 punten
 • Plan van aanpak beschikbaarheidsfase: 3 punten

Gunningsbestek

Vandaag ligt het gunningsbestek voor ter goedkeuring. Dit bestek wordt na goedkeuring bezorgd aan de geselecteerde kandidaten. 

Het bestek bestaat drie delen: 

 1. Gunningsleidraad (cluster)
 2. Projectdefinitie (per project)
 3. Contractuele documenten (per project):
De contractuele documenten zijn opgesplitst in:
 
1. Outputspecificaties:
 • Systeemfiche
 • Cluster- en lokaalfiches
 • Elementenbundel
 • Verificatiematrix
 • Programma van eisen 
2. DBFM-overeenkomst + bijlagen 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* ODI  ODI   
Budgetplaats 406250003  406260001  
Categorie*  
Subsidiecode niet_relevant  niet_relevant   
2020      
2021      
2022      
2023      
2024      
2025      
Later  9.121.374  11.858.784   
Totaal  9.121.374   11.858.784    

 


Overzicht van de inkomsten

Dienst*      
Budgetplaats      
Categorie*      
Subsidiecode      
2020      
2021      
2022      
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal      

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35422 Managen van de capaciteits- en ruimtevragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde gunningsbestek dat bestaat uit een gunningsleidraad, drie projectdefinities en de contractuele documenten. 

Artikel 2

Neemt akte van de selectiebeslissing voor deze opdracht die werd genomen door Agion. 


Bijlagen

 • 20200512_DO_Selectiebeslissing DBFMCL.pdf
 • 20200518_DO_Gunningsleidraad projectcluster.pdf
 • 20200518_DO_Projectdefinitie Steenakker.pdf
 • 20200518_DO_Projectdefinitie Fabiolalaan.pdf
 • 20200518_DO_Projectdefinitie Ninove.pdf
 • 20200518_DO_Bijlage 14 bij Gunningsleidraad.pdf
 • 20200518_DO_DBFM-overeenkomst Steenakker.pdf
 • 20200518_DO_DBFM-overeenkomst Ninove.pdf
 • 20200518_DO_DBFM-overeenkomst Fabiolalaan.pdf
 • 20200518_DO_Bijlage 9 bij Gunningsleidraad.xlsx
 • 20200518_DO_Bijlage 15 bij Gunningsleidraad.xlsx
 • 20200519_DO_Bijlage 16 bij Gunningsleidraad.pdf
 • 20200518_DO_Bijlage 18 bij Gunningsleidraad.pdf
 • 20200518_DO_Bijlage 14 bij DBFM overeenkomst Steenakker.pdf
 • 20200518_DO_Bijlage 14 bij DBFM overeenkomst Fabiolalaan.pdf
 • 20200518_DO_Bijlage 14 bij DBFM overeenkomst Ninove.pdf
 • 20200518_DO_Bijlage 24a bij DBFM overeenkomst Ninove.pdf
 • 20200518_DO_Bijlage 24b bij DBFM overeenkomst Ninove.pdf
 • 20200518_DO_Bijlage 24c bij DBFM overeenkomst Ninove.pdf
 • 20200518_DO_Voorwoord bij de outputspecificaties.pdf
 • 20200518_DO_Outputspecificaties Steenakker
 • 20200518_DO_Outputspecificaties Fabiolalaan.pdf
 • 20200518_DO_Outputspecificaties Ninove.pdf