Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00657 - Subsidieovereenkomst voor vrijwilligerswerk als hefboom voor de participatie en integratie van nieuwkomers - werkingsjaar 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00657 - Subsidieovereenkomst voor vrijwilligerswerk als hefboom voor de participatie en integratie van nieuwkomers - werkingsjaar 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00657 - Subsidieovereenkomst voor vrijwilligerswerk als hefboom voor de participatie en integratie van nieuwkomers - werkingsjaar 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_00657 - Subsidieovereenkomst voor vrijwilligerswerk als hefboom voor de participatie en integratie van nieuwkomers - werkingsjaar 2020 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 20.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 art 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2017 werd aan vzw Refu Interim een eenmalige subsidie van 20.000 euro verleend via de Cultuurdienst van de Stad Gent. Hiermee werd haar opstartende werking ondersteund.

Vzw Refu Interim ging van start in februari 2017. Refu Interim zoekt vrijwilligerswerk binnen de brede sociale en culturele sector voor mensen die nieuw in België zijn. 250 nieuwkomers schreven zich in voor het project en 140 nieuwkomers deden vrijwilligerswerk in 2017. Refu Interim werkt samen met meer dan 60 organisaties. Medewerkers van Refu Interim matchen vrijwilligers en organisaties en voorzien opvolging voor, tijdens en na het vrijwilligerswerk.

Omwille van deze goede resultaten kreeg Refu Interim voor drie jaar (2018, 2019 en 2020) ook subsidies via minister Sven Gatz. Ze kreeg hierbij de opdracht om niet enkel via culturele partners te werken, maar ook meer jeugd- en sportorganisaties te bereiken. Ook dient Refu Interim zich voor deze subsidie op heel Vlaanderen te focussen.  De verruiming van haar werkingsgebied als opdracht voor de Vlaamse subsidie heeft als impact dat haar werking in het Gentse in het gedrang komt.

Met de subsidies van de Vlaamse overheid aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek (Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016), heeft de gemeenteraad op 23 april 2018 beslist een deel van deze subsidies (13.270 euro) toe te kennen aan de werking van vzw Refu Interim om ook haar werking in Gent te kunnen continueren.

Met de restmiddelen van de Vlaamse subsidie (Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016) en reguliere middelen van Stad Gent werd vervolgens een overeenkomst afgesloten van november 2018 tot en met 31/12/2019. Deze subsidieovereenkomst werd positief geëvalueerd..

In het gemeenteraad van 24/06/2019 werd beslist om een reeks subsidieovereenkomsten, waaronder deze, voorlopig te verlengen tot juni 2020. In het gemeenteraadsbesluit stond gestipuleerd dat deze voorlopige verlenging komt te vervallen van zodra een nieuwe hoofdovereenkomst wordt gesloten. Bij deze wordt verzocht om de voorlopige verlenging op te heffen. Deze wordt vervangen door de nieuwe overeenkomst, die bijgevolg ingaat op 1/1/2020.

Voor de periode 01/01/2020-30/06/2020 werd de helft van het jaarbudget 2020, nl. 10.000€, reeds toegekend i.h.k.v. deze voorlopige verlenging tot 30/06/2020. 

Voor het werkingsjaar 2020 willen we dat Refu Interim haar werking in Gent verderzet. Vrijwilligerswerk biedt de vrijwilligers, begeleid door Refu Interim, de mogelijkheid om zich te engageren in hun nieuwe omgeving en tegelijkertijd hun competenties verder te ontwikkelen. Ook biedt het vrijwilligerswerk voor deze doelgroep de mogelijkheid om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen en de kennis van de Nederlandse taal te oefenen op de werkvloer.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De werking van Refu Interim biedt de mogelijkheid aan de bereikte doelgroep om zich vrijwillig te engageren. Om de werking verder te zetten werd een subsidieovereenkomst opgemaakt voor het werkingsjaar 2020 met met vzw Refu Interim, Wittemolenstraat 121, 9040 Gent.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Welzijn en Gelijke Kansen 
Budgetplaats 3514800000 
Categorie* Doelgroepgerichte initiateven 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2020 8.000,00
2021 12.000,00
Totaal 20.000,00

Een deel van de voorlopige verlenging, zijnde 50%, is reeds uitbetaald, zie vastlegging 5619500406

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34002 Vrijwilligerspunt

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met vzw Refu Interim, Wittemolenstraat 121, 9040 Gent, voor vrijwilligerswerk als hefboom voor de participatie en integratie van nieuwkomers voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, waardoor de voorlopige verlenging tot juni 2020 komt te vervallen.

Artikel 2

Keurt goed dat onderhavige subsidieovereenkomst wordt verlengd tot en met 30 juni 2021, indien er geen nieuwe subsidieovereenkomst wordt afgesloten per 1 januari 2021.


Bijlagen

  • Financiele bijlage 2020.docx
  • Subsidieovereenkomst
  • eindverslag convenant stad Gent 2019 Refu Interim .docx