Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00621 - Nieuw reglement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' vanaf september 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 23:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00621 - Nieuw reglement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' vanaf september 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 2
Tom De Meester, Sonja Welvaert
Onthoudingen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00621 - Nieuw reglement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' vanaf september 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_00621 - Nieuw reglement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' vanaf september 2020 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 19 maart 2018 het 'retributiereglement voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' goed. Het retributiereglement werd laatste gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2018.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gelet op de financiële nota van het meerjarenplan van de Stad Gent en de wettelijke verplichting om een financieel evenwicht te handhaven, is het gerechtvaardigd een financiële tussenkomst te vragen aan diegene die een specifieke dienstverlening aanvragen aangeboden door het Stadsbestuur van Gent. In die zin komt de continuïteit van de dienstverlening - ook op lange termijn - niet in het gedrang.

Het reglement omvat verschillende dienstverleningen aangeboden door de Dienst Kinderopvang en de scholen van Stedelijk Onderwijs Gent: opvang en internaat, maaltijden, zwemmen en andere extra-murosactiviteiten dienstverleningen.

De tarieven voor kinderopvang in de kinderdagverblijven, peutertuinen, en bij onthaalouders (Dienst Kinderopvang) volgen de hogere regelgeving, zoals ook voorheen het geval was.

De tarieven voor andere kinderopvang zijn als volgt:

  • De ochtend (IBO)- en avond (IBO+STIBO)opvang hanteren het minimumtarief van Kind & Gezin. Ochtendopvang STIBO volgt vanaf 1 september 2021 het tarief van opvang IBO.
  • De tarieven voor middagopvang en avondopvang (buiten IBO) blijven gelijk met het vorige reglement. Dit ligt in de lijn van andere scholen in Gent. 
  • De opvang op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen stijgt licht, tot ca 18% hoger dan het minimumtarief dat door Kind & Gezin wordt gehanteerd voor opvang op schoolvrije dagen. Daarmee blijven we in de onderste helft van de tariefvork van Kind & Gezin.

Het tarief voor ochtend- en avondopvang past zich automatisch aan aan het door Kind & Gezin bepaalde minimumtarief. De andere tarieven indexeren aan de hand van de gezondheidsindex van september, telkens met ingang van 1 januari. Dit sluit nauw aan bij de manier van indexatie van Kind & Gezin. Deze afwijking op de algemene stadsbrede indexeringen is verantwoord, gezien voor sommige opvang bewust gekozen wordt voor het door Kind & Gezin vastgelegde minimumtarief. Op deze manier blijft de band met die tarieven behouden. De tarieven zijn voor het overige voortaan gelijk ongeacht of de opvang in een IBO, STIBO of stedeljke school wordt georganiseerd. 

 
 
Op deze retributies blijft zoals voorheen een inkomensgerelateerde korting van toepassing, gezien de stad naast haar financiële verplichtingen tevens als doelstelling heeft onderwijs en gerelateerde diensten betaalbaar te maken en houden voor iedereen.
 
Het gezamenlijk belastbaar inkomen wordt gebruikt om kortingen op de opvang te bepalen. De bovengrens van 15.000 euro voor een volledige vrijstelling wordt echter vervangen door een verwijzing naar het leefloon van een gezin met kinderen ten laste, dat vanaf 2020 op jaarbasis immers de 15.000 euro overschrijdt. Voor de gezinnen die hoogstens het equivalent van het leelfloon verdienen, moet de volledige vrijstelling de norm blijven. Voor die laatste, kwetsbare groep wordt bovendien een korting voorzien voor catering, en zwemmen en andere extra-muros activiteiten. 
 
Het verblijf in het internaat kan voortaan worden opgesplitst in dagopvang en nachtopvang. Die bedragen elk de helft van het tarief van de standaardopvang. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd, overeenkomstig de stadsbrede afspraken. Deze tarieven hebben immers geen band met de door Kind & Gezin bepaalde tarieven voor opvang. De (grenzen voor) inkomensgerelateerde korting voor verblijf op het internaat blijft gelijk, gezien hier geen volledige vrijstelling van toepassing is.
 
De andere tarieven blijven gelijk aan het voorgaande reglement. 

De Dienst Kinderopvang en Stedelijk Onderwijs Gent zijn belast met  de uitvoering van dit reglement.

Het nieuwe reglement gaat in op 1 september 2020, bij de start van het nieuwe schooljaar. De ochtendopvang in STIBO's en in de scholen van het Stedelijk Onderwijs Gent blijft echter gratis, zoals vandaag ook het geval is, tot 1 september 2021.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Heft op het 'Retributiereglement voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent', goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 maart 2018, met ingang van 1 september 2020.

Artikel 2

Keurt goed het reglement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' zoals gevoegd in bijlage, met ingang van 1 september 2020.

Bijlagen