Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00661 - Subsidieovereenkomst voor het project Campus Atelier Nieuw Gent' voor de periode 1 juli 2020 - 31 december 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00661 - Subsidieovereenkomst voor het project Campus Atelier Nieuw Gent' voor de periode 1 juli 2020 - 31 december 2023 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00661 - Subsidieovereenkomst voor het project Campus Atelier Nieuw Gent' voor de periode 1 juli 2020 - 31 december 2023 - Goedkeuring 2020_GRMW_00661 - Subsidieovereenkomst voor het project Campus Atelier Nieuw Gent' voor de periode 1 juli 2020 - 31 december 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 440.696,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het projectenatelier dat door de Stad Gent in 2015 in aanloop naar het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent werd georganiseerd, had als opzet met alle wijkpartners samen na te denken over hefbomen voor wijkdynamiek. Daarbij kwam het aantrekkelijker maken en het inrichten van het Rerum-Novarumplein als toegangsplein naar de wijk als één van de drie prioriteiten naar voor. Dit werd nadien bevestigd door het sociaal onderzoek gekoppeld aan het Ontwikkelingsplan Revitalisatie Nieuw Gent. Daarin werd gewezen op de potentie van het plein als vitaal centrum voor de wijk. Ook vanuit de wijk (wijkorganisaties en bewoners) kwamen dezelfde signalen. Om die reden wordt binnen deze opdracht de hoofdfocus op het Rerum-Novarumplein gelegd, waarbij ingespeeld wordt op de potentie om vanuit een creatief houtatelier het openbaar domein via tijdelijke ingrepen vorm te geven. 

Via het addendum aan de 'overeenkomst voor het project Campus Atelier Nieuw Gent' die door de gemeenteraad van 22 mei 2018 werd goedgekeurd, kreeg dit project (looptijd van 01/10/2018 tot en met 15/12/2019), dat als experiment is gestart, de kans om te verduurzamen.

De uitvoerder had als opdracht het ontwikkelen van houten buurtmeubilair en andere kleine ingrepen in het openbaar domen en dit in co-creatie met bewoners, organisaties en stadsdiensten, waardoor een zichtbaar aanwezig netwerk ontstaat in de wijk. Dit gebeurt door middel van het opstarten en inrichten van ‘Campus atelier’, een open houtwerkplaats voor co-creatie. Het Campus atelier heeft zijn eerste experimentele sporen reeds verdiend in de wijk onder leiding van kunstenares Elly Van Eeghem. Het werd ontwikkeld op basis van een scherpe wijkanalyse en bood een creatief en laagdrempelig antwoord op de vele noden en kansen in de wijk. Het project ontwikkelde een positieve dynamiek, raakte ingebed in het wijkweefsel en had daardoor potentie om te verduurzamen. Met deze overeenkomst wil de Stad Gent hierin ondersteunen.

Vaststelling is ook dat er momenteel weinig mogelijkheden in de wijk zijn om bewoners een creatieve uitlaatklep, een activeringsmogelijkheid, kansen om talenten te ontwikkelen, … te geven. De opdracht betreft een creatief project dat inzet op kwalitatieve (vrije)tijdsbesteding, talentontwikkeling, ontmoeting, verbinding en verbeelding in de wijk door middel van ingrepen in het openbaar domein. Dit op een laagdrempelige manier, aan de hand van een open atelier waar bewoners vanuit verschillende rollen een bijdrage kunnen leveren: actieve medewerking, samenwerking met partners en zichtbare aanwezigheid in de publieke ruimte. Zo levert het Campus atelier een vernieuwende bijdrage aan de culturele revitalisering van Nieuw Gent én is het gericht op de activering en aansluiting van groepen die geconfronteerd worden met drempels die hun culturele participatie beperken.

De dynamiek en methodiek worden ingezet als alternatief inspraak- en participatietraject, voornamelijk voor de herontwikkeling van het openbaar domein in Nieuw Gent vanaf 2022 in het kader van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt. Campus atelier is een voortraject en biedt bewoners de kans te laten zien wat ze wensen op die plek door het gewoon letterlijk te maken. Campusatelier is zichtbaar aanwezig op het terrein, capteert signalen en speelt deze door naar het beleid.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De wijk Nieuw Gent zal de komende jaren grondig veranderen door de inzet van WoninGent, Stad Gent en vele partners via het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt. Vzw Aan de kant is hierbij een belangrijke speler. De prestaties voor deze subsidieovereenkomst zijn dan ook opgehangen aan de prioriteiten in het kader van Nieuw Gent Vernieuwt.

Op basis van de SWOT, bevraging van de sociale kerngroep en het middenveld, cijfers en vaststellingen uit het dagdagelijks werken in de wijk, zijn volgende vijf prioriteiten voor de komende jaren in de wijk Nieuw Gent geformuleerd.
1. Inzetten op een fundamentele verbetering van de woonkwaliteit in de wijk en van de leefbaarheid in de sociale (hoogbouw)woningen
2. Specifieke blijvende inzet op de kwetsbare bewoners in Nieuw Gent en op hun gezondheid namelijk op de kwetsbare kinderen en jongeren én hun ouders op de ouderen en op de vele bewoners met psychische en/of verslavingsproblemen en met een mentale en/of fysieke beperking
3. Blijvende inzet voor voldoende vrije tijdsaanbod in de wijk ( voor jong en oud) gekoppeld aan infrastructuur (in- en outdoor)
4. Inzetten op de kracht en het positivisme van de wijk en het empoweren van haar bewoners
5.(Sociaal) Activeren en laten participeren van zoveel mogelijk bewoners in de wijk

De eerste helft van 2020 is de werking verdergezet in kader van de gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2019 betreffende de voorlopige verlenging van de subsidieovereekomsten tot 30 juni 2020.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Beleidsparticipatie 
Budgetplaats 3454000GV
Categorie*
Subsidiecode niet relevant 
2020 56.250 
2021 118.750 
2022 125.956 
2023 127.027 
2024 12.713 
Totaal 440.696 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34540 Ontwikkelen van een stadsbrede ‘gebiedsgerichte werking’

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde en integraal van de beslissing deel uitmakende subsidieovereenkomst met Aan de Kant vzw voor het project Campus Atelier Nieuw Gent voor de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2023.


Bijlagen