Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00658 - Nieuw reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2020-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00658 - Nieuw reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2020-2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00658 - Nieuw reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2020-2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_00658 - Nieuw reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 2007 werd er binnen de Stad Gent, in het kader van het Decreet Lokaal Sociaal Beleid, een signalenprocedure opgestart (tweejaarlijkse signalenbundel). Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid stelt dat het lokaal bestuur het lokaal sociaal beleid moet coördineren. De signalenprocedure is één van de instrumenten die hiertoe bijdragen. Ze heeft als doel signalen uit het brede welzijnsveld te bundelen en aan te pakken, in samenwerking met sociale welzijnsactoren.

Sinds 2015 wordt er binnen de regierol armoede gewerkt met een projectoproep (eerst afwisselend voor armoede en kinderarmoede, vanaf 2017 jaarlijks gericht op een specifieke focus – zie overzicht en projectoproep 2020 in bijlage). Met de projectoproep armoede werd het brede sociale middenveld gericht gestimuleerd om flankerend te werken op doelstellingen uit het armoedebeleidsplan, wat het tot een belangrijk instrument maakt in de regie armoede. Hiermee werd samenwerking in armoedebestrijding aangewakkerd op actuele thema’s, werden concrete hiaten aangepakt en/of draagvlak gecreëerd. Centraal stond het zoeken naar ingrijpen op structurele hefbomen in de strijd tegen armoede, eerder dan symptoombestrijding.

Voor deze bestuursperiode wordt een nieuw instrument toegevoegd om van meet af aan in te zetten op een concrete aanpak van deze structurele stadsbrede signalen. Met het Sociaal Innovatiefonds wil de Stad Gent het brede middenveld stimuleren om maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier concreet aan te pakken.

Met inbegrip van deze projectoproep in 2020, wordt op tweejaarlijkse basis drie keer een projectoproep voorzien. In 2020 wordt een eenmalig model zonder integratie van armoedemiddelen. In 2019 was er immers al een projectoproep met deze armoedemiddelen. De geselecteerde projecten kregen hun financiering begin 2020. Vanaf 2022 worden de armoedemiddelen geïntegreerd in het Sociaal Innovatiefonds. Met het oog op de integratie van beide subsidies werd dit model voor 2020 vormgegeven in samenwerking met de Dient Welzijn en Gelijke Kansen en het Departement Sociale Dienstverlening.

Op basis van de ervaringen en evaluatie van deze oproep, wordt voor de volgende twee oproepen een uitgebreider traject  voorzien waarin coaching en begeleiding rond sociale innovatie zal uitgewerkt worden. Hieruit zal een nieuw, aangepast reglement ontstaan dat later opnieuw zal worden voorgelegd. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In het bestuursakkoord staat: “We stimuleren innovatie in de sociale en welzijnssector. We voorzien budget waarmee we ruimte creëren om in de brede welzijnssector innovatieve en creatieve modellen uit te werken, nieuwe samenwerkingsverbanden te verkennen en in te spelen op hiaten.”

Met het Sociaal Innovatiefonds worden de maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier concreet aangepakt. De snelle veranderingen in het sociaal domein vragen om een andere benadering van burgers en hun vragen, en om nieuwe verhoudingen tussen burger, maatschappelijke organisaties, markt en overheid. Sociale innovaties zijn goed voor de samenleving als geheel én voor het welzijn van individuen, vooral voor mensen in een kwetsbare situatie. Met dit fonds wil de Stad oplossingen vinden voor knelpunten in de praktijk - door anders te denken en te doen wil de Stad herstellen wat er misgaat - en/of samenwerkingen over domeinen en sectoren opzetten die zoeken naar oplossingen voor sociale vraagstukken.

Een project moet een antwoord bieden op een signaal dat recent aan de oppervlakte kwam of inspelen op een signaal uit de signalenbundel 2018 (http://www.beleidssignalen.be/2018/signalen-2018), bijvoorbeeld signaal 7 : ‘Veel mensen hebben beperkte gezondheidskennis en -vaardigheden. Het gezondheidssysteem is ingewikkeld en de communicatie soms onvoldoende of onduidelijk.’ of signaal 69: ‘Sociale cohesie onder druk. In verschillende sociale woningconcentraties in Gent zijn er problemen op het vlak van samenleven en sociale cohesie.’ of signaal 53: ‘ondersteuning voor kwetsbare vrijwilligers ontoereikend - Het Vrijwilligerspunt beantwoordt duidelijk aan een nood. Maar ook specifieke ondersteuning blijft nodig (vb. op de werkvloer).’.

Hiertoe werd het reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2020-2022 opgemaakt met inwerkingtreding op 1 juli 2020.

De belangrijkste krachtlijnen van het reglement zijn:

- Doel: een project moet een antwoord bieden op een signaal dat recent aan de oppervlakte kwam of inspelen op een signaal uit de signalenbundel 2018.

- Procedure: het reglement voorziet 1 indieningsperiode van drie maanden met als deadline 30 september 2020. In de indieningsfase van de projectvoorstellen wordt er ingezet op trajectbegeleiding sociale innovatie door een externe partner zodat minder voor de hand liggende partnerschappen kunnen ontstaan en er innovatieve methodieken naar voor geschoven worden in de projecten. Eens het project geselecteerd is, krijgen de indieners ook trajectbegeleiding in de opstartfase van het project.

- Jurering: aan de hand van de in het reglement opgenomen criteria worden de aanvragen beoordeeld door een vertegenwoordiger regie armoedebestrijding, een vertegenwoordiger Lokaal Sociaal Beleid, een vertegenwoordiger signalenbeleid Eerstelijnszone Gent vzw, een externe vertegenwoordiger middenveld, een extern expert sociaal beleid, een extern expert armoede en een expert sociale innovatie.

- Beperkende voorwaarden: elke vereniging zonder winstoogmerk en feitelijke vereniging waarvan de werking zich op het grondgebied van Gent bevindt, van wie de doelgroep in Gent woont én die aan de hand van een project een concreet en innovatief antwoord kan geven op de signalen uit de Signalenbundel 2018 of signalen die meer recent aan de oppervlakte kwamen, kunnen een aanvraag indienen. Elk projectvoorstel hanteert een sociaal innovatieve invalshoek en heeft als doelgroep mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

De Dienst Dienst Welzijn en Gelijke Kansen is belast met de controle van/het toezicht op de uitvoering van dit reglement.


Activiteit

AC34003 Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2020-2022, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen