Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00632 - Subsidieovereenkomst voor het aanloophuis en een mobiel werker in het kader van geestelijke gezondheid in Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2020-2023 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00632 - Subsidieovereenkomst voor het aanloophuis en een mobiel werker in het kader van geestelijke gezondheid in Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2020-2023 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00632 - Subsidieovereenkomst voor het aanloophuis en een mobiel werker in het kader van geestelijke gezondheid in Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2020-2023 - Goedkeuring 2020_GRMW_00632 - Subsidieovereenkomst voor het aanloophuis en een mobiel werker in het kader van geestelijke gezondheid in Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2020-2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 540.664,11

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 26 juni 2018 werd door de gemeenteraad een subsidieovereenkomst met het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge vzw (PCGS) voor de werking van een aanloophuis voor en door bewoners met een psychische kwetsbaarheid en voor een mobiel werker geestelijke gezondheid in Nieuw Gent goedgekeurd voor de werkingsjaren 2018-2019. Op 17 december 2019 werd een addendum bij deze subsidieovereenkomst goedgekeurd voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020. Dit laatste om te vermijden dat de werking van de mobiel werker geestelijke gezondheid zou moeten worden stopgezet. 

Zowel de werking van het aanloophuis als de behaalde resultaten van de mobiele werker worden door de wijkpartners zeer positief geëvalueerd. Daarom willen we deze overeenkomst verlengen voor de periode van 1 juli 2020 tot 31 december 2023 en dit in het kader van het stadsvernieuwingsproject 'Nieuw Gent vernieuwt'. Binnen dit stadsvernieuwingsproject wordt o.m. prioritair aandacht besteed aan bewoners met een psychische kwetsbaarheid.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het aanloophuis van Poco Loco in Nieuw Gent, momenteel nog gehuisvest op het Henri Storyplein, staat open voor mensen van wie de psychische problemen leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren. Het 'anders zijn' kan leiden tot sociaal isolement, problematische dagbesteding of structurering. Om die redenen vinden deze mensen niet altijd aansluiting bij de reguliere werkingen of voorzieningen binnen of buiten de wijk. Binnen dit aanloophuis staat zinvolle dagbesteding centraal en wordt het omkaderd door personeel met expertise in de geestelijke gezondheid.
De mobiel werker geestelijke gezondheid is onderdeel van het team van het aanloophuis en heeft als opdracht om outreachend met de doelgroep aan de slag te gaan, via activiteiten in samenwerking met de werkingen op de wijk. Hij/zij is de brug tussen de doelgroep en het aanloophuis, maar tracht via methodieken als 'kwartiermaken' ook een betere integratie van deze bewoners te bewerkstelligen in het andere aanbod in de wijk. De mobiel werker sloot recent ook deels aan bij het mobil team West van het PAKT t.b.v. een efficiënter delen van cliëntgegevens en een betere toegang tot het zorgnetwerk.

Het doel van deze subsidieovereenkomst is het ondersteunen van Dienst Welzijn en Gelijke Kansen bij de uitvoering van haar beleid rond geestelijke gezondheid voor doelgroepen die een hoger risico hebben op een psychische aandoening en die meerdere drempels ervaren, bij het zoeken naar psychologische hulpverlening. Bovendien willen we dat mensen met een psychische kwetsbaarheid meer kansen krijgen op een volwaardige deelname aan de maatschappij i.f.v. hun herstel. We verhogen daarom via allerhande initiatieven hun participatie aan activiteiten in de wijk en creëren samen met de wijkbewoners een veilige, warme plek voor hen, zonder uitsluiting.

Zowel de werking van het aanloophuis in NIeuw Gent als de mobiel werker bewezen in de afgelopen 2 jaar reeds hun grote meerwaarde. Wijkpartners uit de welzijns- en gezondheidssector en uit de vrijetijdssector poneren dat dit voor hen en voor de kwetsbare bewoners onmisbare schakels zijn. Ze doelen hierbij zowel op de ondersteunende functie naar professionals en vrijwilligers toe, als naar de casussen van mensen met een complexe problematiek die werden aangepakt. Er werd vooruitgang vastgesteld in efficiëntere samenwerking tussen actoren in de wijk en hun kennis op vlak van psychische kwetsbaarheid, het bestrijden van overlast, meer kwalitatieve zorgtrajecten voor psychisch kwetsbare bewoners, e.d.m. 

Met deze overeenkomst willen we de werking van het aanloophuis continueren en de inzet van de mobiele werker in de wijk bestendigen en intensifiëren, o.m. door de uitbreiding van zijn/haar werkgebied en door nog meer in te zetten op casefinding. 

Overzicht van de uitgaven

In het convenant werd opgenomen dat de uitbetaling gebeurt volgens 90-10 % (voorschot en restsaldo na inhoudelijke en financiële controle). Hierdoor zal het restsaldo van 10 % telkens pas uitbetaald kunnen worden in jaar X+1. Dit werd op deze wijze bijgevolg ook opgesplitst in de tabel met de nodige kredieten. Er werd eveneens een indexering van 2,51% toegepast volgens de richtlijnen voor meerjarige subsidieovereenkomsten.

Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Budgetplaats

406920000 

Categorie*

E subs

Subsidiecode

Niet_Relevant  

2020

66.600

2021

143.943,32

2022

155.142, 04

2023

159.036, 10

Later

15.942,65

Totaal

540.664,11

 

Overzicht van de inkomsten

geen

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

PR40692 Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde en integraal deel uitmakende overeenkomst met Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge vzw, Fratersplein 9, 9000 Gent,  waarbij een bedrag wordt toegekend van 74.000 euro voor 2020 en van 148.000 euro per jaar voor 2021 tot en met 2023, voor de werking van het aanloophuis voor personen met een psychische kwetsbaarheid en voor de inzet van een mobiel werker geestelijke gezondheid in Nieuw Gent.