Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00637 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de promotie van autodelen in Gent - werkingsjaren 2019-2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00637 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de promotie van autodelen in Gent - werkingsjaren 2019-2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00637 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de promotie van autodelen in Gent - werkingsjaren 2019-2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_00637 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de promotie van autodelen in Gent - werkingsjaren 2019-2020 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2016 houdende de goedkeuring van het autodeelplan Gent 2020.

Voorgestelde uitgaven

€ 17.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 25 april 2016 keurde de gemeenteraad het autodeelplan Gent 2020 goed. In hoofdstuk 9 van dit autodeelplan wordt specifiek vermeld dat er in 2016 een campagne gelanceerd zal worden. Omdat het Mobiliteitsbedrijf geen restcapaciteit heeft - gezien de communicatie rond het Mobiliteitsplan - werd voorgesteld dat de autodeelorganisaties dit zouden trekken op basis van een convenant of overeenkomst, gekoppeld aan de nodige subsidies. In het autodeelplan wordt als ambitie vermeld om in 2016 en 2017 telkens 50.000 euro vrij te maken ten behoeve van deze campagne.

Er waren verschillende overlegmomenten met de Gentse autodeelsector, verenigd onder Autodelen.net vzw, Vlaams Netwerk Autodelen, Koningin Maria Hendrikaplein 65B, Gent, waaruit als beste oplossing naar voor kwam dat de Autodelen.net vzw de meest geschikte partner is om een uitgebreide en stadsbrede promotie tot een goed einde te brengen. In deze promotie worden volgende luiken meegenomen:

  • het opzetten van een communicatie- en promotiecampagne
  • doelgroepgerichte acties ter promotie van autodelen
  • vormgeving van de parkeerplaatsen voor autodelen
  • herkenbaarheid van de deelauto's.

Het promoten van autodelen kadert in de strategische en operationele doelstellingen om een gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen mogelijk te maken voor brede lagen van de bevolking, en om de overstap naar duurzame vervoerswijzen te stimuleren.

Op 29 juni 2016 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst voor promotie van autodelen in Gent goed met vzw Autodelen.net, met een looptijd van 1 juli 2016 tot 30 juni 2018 en voor een totaalbedrag van 100.000 euro.

Op 25 juni 2018 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst voor promotie van autodelen in Gent goed met vzw Autodelen.net, met een looptijd van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 en voor een totaalbedrag van 65.000 euro.

Op 24 juni 2019 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst voor promotie van autodelen in Gent goed met vzw Autodelen.net, met een looptijd van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 en voor een totaalbedrag van 50.000 euro.

Autodelen.net voert gerichte promotie via verschillende kanalen, zowel via events als online. De belangrijkste indicator is dat het aantal autodelers gestaag toeneemt van iets meer dan 4.000 in 2016 tot bijna 13.000 op vandaag. 

Ten gevolge van de maatregelen m.b.t. de coronacrisis was het niet mogelijk om alle voorgenomen promotiemaatregelen uit te voeren en vraagt autodelen.net extra ondersteuning om nog sterker in te kunnen zetten op de 2e helft van 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Omdat het autodeelplan nog tot eind 2020 loopt, en de Stad Gent gezien de coronacrisis extra steun wenst te bieden aan de groei van autodelen, wordt voorgesteld om de subsidieovereenkomst te verlengen en een extra subsidiebedrag te voorzien.

Daarom wordt het nu voorliggende addendum bij de subsidieovereenkomst voor de promotie van autodelen in Gent opgemaakt tussen de Stad Gent en Autodelen.net vzw.

De overeenkomst wordt hierdoor met 6 maanden verlengd tot 31 december 2020. Er wordt tevens een bijkomend budget van 17.000 euro voorzien voor het extra promoten van autodelen in Gent.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

BMO

Budgetplaats

353760000

Categorie

E subs (6491000)

Subsidiecode

NIET_RELEVANT

2020

12.800,00 EUR

2021

4.200,00 EUR

TOTAAL

17.000,00 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35376 Ondersteunen en promoten van autodelen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bijgevoegde addendum bij de subsidieovereenkomst voor de promotie van autodelen in Gent met de vzw Autodelen.net, Vlaams Netwerk Autodelen, Koningin Maria Hendrikaplein 65B, Gent, voor de werkingsjaren 2019-2020.


Bijlagen