Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00609 - PPS - project Herontwikkeling Gasmetersite 'Tondelier', verkoop grondaandelen marktconforme entiteiten in gebouwencomplexen 'Minard' en 'Artevelde' in fase 2B, onderhandse verkoopovereenkomsten en basisaktes. Wijzigende verkavelingsaktes. - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00609 - PPS - project Herontwikkeling Gasmetersite 'Tondelier', verkoop grondaandelen marktconforme entiteiten in gebouwencomplexen 'Minard' en 'Artevelde' in fase 2B, onderhandse verkoopovereenkomsten en basisaktes. Wijzigende verkavelingsaktes. - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00609 - PPS - project Herontwikkeling Gasmetersite 'Tondelier', verkoop grondaandelen marktconforme entiteiten in gebouwencomplexen 'Minard' en 'Artevelde' in fase 2B, onderhandse verkoopovereenkomsten en basisaktes. Wijzigende verkavelingsaktes. - Goedkeuring 2020_GRMW_00609 - PPS - project Herontwikkeling Gasmetersite 'Tondelier', verkoop grondaandelen marktconforme entiteiten in gebouwencomplexen 'Minard' en 'Artevelde' in fase 2B, onderhandse verkoopovereenkomsten en basisaktes. Wijzigende verkavelingsaktes. - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop';
 • De PPS - overeenkomst tussen de Stad Gent, Tondelier Development nv, Aclagro nv, Breevast nv en Koramic Real Estate nv inzake de ontwikkeling van de Gasmetersite, goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 december 2011;
 • De opstalovereenkomst tussen de Stad Gent en nv Tondelier Development inzake de realisatie van het Tondelier - project, goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 oktober 2012;

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 20 december 2011 heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan de PPS - overeenkomst tussen de Stad Gent, Tondelier Development nv, Aclagro nv, Breevast nv en Koramic Real Estate nv, teneinde de Gasmetersite te ontwikkelen.

Op 22 oktober 2012 heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan de opstalovereenkomst tussen de Stad Gent en Tondelier Development nv, overeenkomstig de boven vermelde PPS - overeenkomst, met de verplichting het Tondelier - project te realiseren, zijnde de uitvoering van een kwaliteitsvolle woonwijk.

Het Tondelier - project impliceert de realisatie van een degelijke bodemsanering en een kwaliteitsvolle woonwijk, zijnde de realisatie en uitgifte van private gebouwen en de bouw en inrichting van de publieke ruimte en publieke gebouwen in het projectgebied.

Binnen het PPS - project zijn de te verkopen entiteiten telkens een combinatie van een opstal (appartement, huis, kantoor enz.) en een bijhorend grondaandeel die binnen deze context samen worden verkocht.

Tondelier Development nv (of haar rechtsverkrijgenden) is steeds verkoper van de opstallen en de Stad Gent steeds verkopende partij van de corresponderende grondaandelen, waarbij Tondelier Development nv (of haar rechtsverkrijgenden) instaat voor de verkoop van voormelde marktconforme entiteiten, dit volgens gemaakte afspraken inzake prijsvorming.

De Stad Gent krijgt 200 EUR/m² (vastgesteld op 1 januari 2010 en te indexeren ingevolge de PPS - overeenkomst Tondelier) voor het grondaandeel dat bij de appartementen en de privatieve ruimtes hoort, en 100 EUR/m² (idem vaststelling en indexatie) voor het grondaandeel dat bij de terrassen/loggia's hoort.

Op 14 november 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen goedkeuring verleend aan een wijzigende verkavelingsvergunning inzake de Tondelier - site, resulterend in 2 wijzigende verkavelingsaktes.

De ene akte omvat wijzigingen inzake de stedenbouwkundige voorschriften en de perceelsconfiguratie voor de Tondelier - site, verdeeld in 132 loten in 4 bouwblokken. De andere akte betreft enerzijds de aanpassing van de onverdeelde aandelen van het binnengebied 1 als gevolg van de voormelde perceelsconfiguratie en anderzijds de afschaffing van de conventionele regels aangaande het binnengebied 3 zoals voorzien in de oorspronkelijke verkavelingsakte van 14 oktober 2015. 

Op 12 december 2019 en 24 december 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen goedkeuring verleend aan de omgevingsvergunningen inzake de gebouwencomplexen 'Minard' en 'Artevelde', die deel uitmaken van fase 2B van het Tondelier - project.

'Minard' omvat 17 appartementen, 17 bergingen, 2 privatieve ruimtes en 52 fietsstaanplaatsen die marktconform zullen verkocht worden. 'Artevelde' omvat 11 appartementen, 2 privatieve ruimtes en 36 fietsstaanplaatsen die marktconform zullen verkocht worden. Er zijn geen budgetentiteiten voorzien binnen deze gebouwencomplexen.

 

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werden ontwerpen van onderhandse overeenkomsten opgemaakt met alle lasten en voorwaarden inzake de verkoop van de grondaandelen bij de marktconforme entiteiten te verkopen in gebouwencomplexen 'Minard' en 'Artevelde'.

Ook werden ontwerpen van basisakte opgemaakt voor deze gebouwencomplexen.

Tevens werd een overzichtslijst opgemaakt met oplijsting van te verkopen entiteiten en de respectievelijke quotiteiten en grondprijzen hieraan verbonden.

Thans worden aldus de 2 wijzigende verkavelingsaktes en de 2 basisaktes met meegaande onderhandse verkoopovereenkomsten ter goedkeuring voorgelegd.

Overzicht van de uitgaven

Niet van toepassing

Overzicht van de inkomsten


Dienst* COR 
Budgetplaats 401320001 
Categorie*
2020 e.v.

 

   
Totaal  
 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed, de ontwerpen van onderhandse verkoopovereenkomst, met alle lasten en voorwaarden inzake de verkoop van de grondaandelen door de Stad Gent in gebouwencomplexen 'Minard' en 'Artevelde' in fase 2B van het project Herontwikkeling Gasmetersite 'Tondelier', voor marktconforme appartementen, bergingen, privatieve ruimtes en fietsstaanplaatsen, zijnde delen van perceelnummers 908 K3 en 908 S5, 7de afdeling, sectie G, waarbij de Stad Gent 200 EUR/m² (vastgesteld op 1 januari 2010 en te indexeren ingevolge de PPS - overeenkomst Tondelier) krijgt voor het grondaandeel dat bij de marktconforme appartementen en de privatieve ruimtes hoort, en 100 EUR/m² (idem vaststelling en indexatie) voor het grondaandeel dat bij de terrassen/loggia's hoort, zoals gevoegd in bijlage en integraal deel uitmakend van dit besluit.  
 

Artikel 2

Ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ervan enige ambtshalve inschrijving te nemen bij het overschrijven van de verkoopaktes in zijn registers.

Artikel 3

Keurt goed, de ontwerpen van basisakte betreffende de gebouwencomplexen 'Minard' en 'Artevelde' in fase 2B van het project Herontwikkeling gasmetersite 'Tondelier', zoals gevoegd in bijlage en integraal deel uitmakend van dit besluit.

Artikel 4

Keurt goed, de ontwerpen van wijzigende verkavelingsaktes, zoals bijgevoegd in bijlage en integraal deel uitmakend van dit besluit.


Bijlagen

 • Tondelier 2B overeenkomst Minard appartement
 • Tondelier 2B overeenkomst Minard privatieve ruimte
 • Tondelier 2B overeenkomst Artevelde appartement
 • Tondelier 2B overeenkomst Artevelde privatieve ruimte
 • Tondelier 2B plannenset Minard
 • Tondelier 2B plannenset Artevelde
 • Tondelier 2B verkooplijst
 • Tondelier 2B basisakte Artevelde
 • Tondelier 2B basisakte Minard
 • Tondelier wijzigende verkavelingsakte 2
 • Tondelier wijzigende verkavelingsakte 1
 • Tondelier verdelingsplan