Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00629 - Subsidieovereenkomst voor de algemene werking van Pasop vzw voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00629 - Subsidieovereenkomst voor de algemene werking van Pasop vzw voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00629 - Subsidieovereenkomst voor de algemene werking van Pasop vzw voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_00629 - Subsidieovereenkomst voor de algemene werking van Pasop vzw voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 156.336,80

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de ontwerpbeleidsnota Gezondheid wordt voorgesteld sterk in te zetten op het versterken van gezondheidsvaardigheden, met een specifiek preventieaanbod voor risicogroepen. Deze doelstellingen wordt bovendien ook naar voor geschoven in het beleidsplan van de Zorgraad van Eerstelijnszone Gent. 

Van 2017 t.e.m. 2019 was er al een subsidieovereenkomst met Pasop vzw, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016. Deze subsidieovereenkomst werd jaarlijks positief geëvalueerd. 

Gevraagd wordt om voor Pasop vzw, Brabantdam 100B, 9000 Gent een nieuwe subsidieovereenkomst goed te keuren waarbij een bedrag van 60.000 euro (jaarlijks geïndexeerd met 2,51%) wordt toegekend voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Deze nieuwe overeenkomst heeft als doel het voorzien van een aangepast gezondheidsaanbod, inzake beroepsgebonden risico’s waarbij de nadruk ligt op preventie en toegankelijkheid. Naast het gezondheidsaanbod wordt ook sociale hulpverlening verzekerd.  Daarnaast contacteert Pasop de doelgroep op een actieve manier. Pasop vzw neemt deel aan overleggen met andere relevante actoren, werkt samen met andere diensten, deelt hun expertise en vervult een signaalfunctie voor hun doelgroep. 

Dit pas binnen de operationele doelstelling om elke Gentenaar alle kansen te geven op een gezond leven en welzijn. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Pasop vzw is de enige organisatie in Gent die samenwerkt met de groep van sekswerkers. Dienst Welzijn en Gelijke Kansen heeft al jaren een goede samenwerking met Pasop vzw. 

Voor de periode 01/01/2020-30/06/2020 werd reeds 28.219,00 EUR toegekend i.h.k.v. de voorlopige verlenging tot 30/06/2020 van de “Subsidieovereenkomst voor een gezondheidsaanbod voor sekswerkers voor de werkingsjaren 2017-2019” dewelke werd goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019.

In het gemeenteraad van 24/06/2019 werd beslist om een reeks subsidieovereenkomsten, waaronder deze, voorlopig te verlengen tot juni 2020 in afwachting van duidelijkheid over het Strategisch Meerjarenplan. In het gemeenteraadsbesluit stond gestipuleerd dat deze voorlopige verlenging komt te vervallen van zodra een nieuwe hoofdovereenkomst wordt gesloten. Bij deze wordt verzocht om de voorlopige verlenging op te heffen. Deze wordt vervangen door de nieuwe overeenkomst, die bijgevolg ingaat op 1/1/2020.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Welzijn en Gelijke Kansen 
Budgetplaats 34226GB00  
Categorie* E subs 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2020 25.781,00
2021 61.355,40
2022 62.895,42
2023 6.304,98
Totaal 156 336,80 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34226 Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met Pasop vzw, Brabantdam 100B, Gent, waarbij jaarlijks een bedrag van 60.000 euro wordt toegekend voor de algemene werking voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022, waardoor de voorlopige verlenging tot juni 2020 komt te vervallen.


Bijlagen