Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00663 - Nieuw subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 23:22
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00663 - Nieuw subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00663 - Nieuw subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - Goedkeuring 2020_GRMW_00663 - Nieuw subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil de komende jaren ‘een burgerbegroting op maat per wijk’ uitrollen, zoals voorzien in het bestuursakkoord 2019-2024. Dit ‘wijkbudget’ vormt de opvolger van het eerdere experiment ‘burgerbudget voor Gent 2016-2018’. Vanuit de ervaringen met het experiment 'burgerbudget voor Gent 2016-2018' werd een ambitieus nieuw project 'wijkbudget voor Gent 2020-2025' opgezet. 

Zo zijn er niet alleen heel wat middelen voor handen, wijkbewoners zullen aan de hand van de wijkdialoog ook kunnen bepalen welke initiatieven ze samen met de Stad willen opnemen (cf. co-creatie) én welke prioriteiten belangrijk zijn voor hun wijk (cf. participatieve democratie).

De Stad Gent verleent met het wijkbudget subsidies aan co-creatie projecten van Gentenaars, Gentse verenigingen, Gentse bedrijven en het Gentse middenveld. Deze co-creatie projecten hebben als doel het ‘samen stad maken’, d.w.z. vertrekkend van een omgevingsanalyse gaan de Stad, bewoners, verenigingen, bedrijven en/of middenveld in overleg en werken ze samen om prioriteiten en uitdagingen in de Gentse wijken aan te pakken en de kwaliteit van het (samen)leven in wijken te verhogen. 

Gentenaars krijgen op deze manier meer slagkracht en hun mede-eigenaarschap en mede-verantwoordelijkheid worden gestimuleerd – burgers zijn ‘volwaardige partners’. De stadsorganisatie kan via deze weg meer en beter afgestemd worden op wat in de wijken leeft.

Het kan hier zowel gaan over investeringen, als over werkingsmiddelen, zodat wijkgerichte co-creatie echt vorm kan krijgen. Het wijkbudget omvat minstens een wijkdialoog waarbij men waakt over de representativiteit en het democratisch gehalte van de groep wijkbewoners. Er wordt vertrokken vanuit een grondige omgevingsanalyse, met voldoende ruimte voor maatwerk en een wijkspecifieke aanpak.

Het wijkbudget zal in twee golven worden uitgerold. In een eerste golf (september 2020 tot december 2023) komen 11 wijken aan bod; in een tweede golf (september 2022 tot december 2025) de overige 14 wijken. 

Er is voor het wijkbudget een totaalbedrag van 6,25 miljoen euro beschikbaar voor de wijkprojecten. Iedere wijk krijgt een wezenlijk bedrag op basis van bewonersaantallen en indicatoren van armoede. 

Daarnaast voorziet het traject over alle wijken ondersteuning via de Dienst Beleidsparticipatie en stadsdiensten en extra ondersteuning voor de begeleiding kansengroepen. De communicatie en coördinatie gebeuren vanuit de Dienst Beleidsparticipatie.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om dit project 'het wijkbudget voor Gent 2020-2025' te realiseren, werd een 'Subsidiereglement wijkbudget 2020-2025' opgemaakt.

Dit reglement treedt in werking na bekendmaking en eindigt op 31 december 2025.

De Dienst Beleidsparticipatie is belast met het toezicht op de uitvoering van dit reglement.

Activiteit

AC35444 Burgerbegroting op maat van de wijk

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het 'Subsidiereglement wijkbudget 2020-2025', zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen