Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00630 - Subsidieovereenkomst voor de algemene werking van vzw TEJO Gent - 2020-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00630 - Subsidieovereenkomst voor de algemene werking van vzw TEJO Gent - 2020-2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00630 - Subsidieovereenkomst voor de algemene werking van vzw TEJO Gent - 2020-2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_00630 - Subsidieovereenkomst voor de algemene werking van vzw TEJO Gent - 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Voorgestelde uitgaven

€ 84.736,90

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij ongeveer 1 op 3 jongeren tussen 15 en 24 jaar is sprake van psychische problemen. Ongeveer 5 tot 6 % hebben nood aan gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (cijfers geestelijke gezondheid Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid). De grootste groep kan worden geholpen, of escalatie kan worden voorkomen, onder meer door eerstelijns psychologische hulpverlening. Bovendien is er een duidelijk verband tussen psychische problemen en de socio-economische status en zijn jongeren extra vatbaar voor bepaalde stoornissen of risicogedrag (eetstoornissen, pesten, cannabisgebruik, ...). Slechts 1 op 3 zoekt (professionele) hulp bij signalen van psychische problemen. Er zijn heel wat drempels die hiervoor zorgen, zeker ook bij jongeren.  

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Tejo speelt op die manier in op het tekort aan eerstelijnstherapie en op heel wat drempels die jongeren ervaren. Daarenboven ontlasten ze voor een deel de tweedelijnszorg (bv. Centra Geestelijke Gezondheidszorg) waar momenteel wachtlijsten bestaan. Het aanbod van TEJO komt ook tegemoet aan de nood aan preventie bij jongeren: één van de doelstellingen van de therapie is het competentiegevoel van de jongere te vergroten. De jongere opnieuw controle laten krijgen over zijn problemen en leven in het algemeen, de jongere (weer meer) weerbaar maken, zodat deze zich veilig voelt.

TEJO Gent opende zijn deuren in september 2014 en zag jaar na jaar het aantal bezoekers en het aantal vrijwillige therapeuten stijgen. TEJO Gent is vandaag uitgegroeid tot een organisatie van een 60-tal vrijwilligers, die elk jaar 250 à 300 nieuwe jongeren therapie aanbiedt, met een gemiddelde van 1500 gesprekken per jaar. Een groot deel van deze jongeren heeft een andere orgine of komt uit een kansarm milieu. Deze jongeren vinden de weg via heel wat doorverwijzers zoals CLB, JAC, huisartsen, vrienden, ouders, ...

In 2016 startte de stad Gent met het pilootproject Warme Stad waarbinnen het verhogen van de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren de hoofddoelstelling is. Vandaag kiest de stad er voor om hier verder en nog sterker op in te zetten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de hand van voorliggende overeenkomst - looptijd 1/1/2020 t.e.m. 31/12/2022 - wenst de Stad vzw TEJO Gent verder te ondersteunen in de financiering van personeel dat kan instaan voor de ondersteuning van de ploeg vrijwillige therapeuten en onthaalmedewerkers d.m.v. administratieve en organisatorische taken en het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid. Vzw TEJO Gent betekent een grote meerwaarde voor onze Gentse jongeren, niet in het minst voor kwetsbare jongeren, en zolang binnen de geestelijke gezondheidszorg geen oplossingen worden geboden voor de wachtlijsten en niet voldoende eerstelijnspsychologen ter beschikking zijn, vult vzw TEJO Gent bijgevolg een belangrijk hiaat in.

De ondersteuning van deze werking sluit dan ook naadloos aan bij de beleidsdoelstelling dat elke Gentenaar alle kansen moet krijgen op een gezond leven en welzijn en dat de stad verder wil inzetten op het verhogen van het mentaal welbevinden van haar burgers, met specifieke aandacht ook voor kinderen en jongeren. 

In de gemeenteraad van 24/06/2019 werd beslist om een reeks subsidieovereenkomsten, waaronder deze, voorlopig te verlengen tot eind juni 2020 in afwachting van duidelijkheid over het Strategisch Meerjarenplan. In het gemeenteraadsbesluit stond gestipuleerd dat deze voorlopige verlenging komt te vervallen van zodra een nieuwe hoofdovereenkomst wordt gesloten. Bij deze wordt verzocht om de voorlopige verlenging op te heffen. Deze wordt vervangen door de nieuwe overeenkomst, die bijgevolg ingaat op 01/01/2020.

Voor de periode 01/01/2020 – 30/06/2020 werd ook reeds 7.541,00 EUR toegekend i.h.k.v. de voorlopige verlenging tot 30/06/2020 van de “Subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en TEJO Gent vzw voor algemene werking, voor juni 2018 tot en met december 2019” dewelke werd goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Welzijn en Gelijke Kansen     
Budgetplaats 352140000     
Categorie* E subs     
Subsidiecode NIET_RELEVANT     
2020 19.459,00    
2021 30.677,70    
2022 31.447,71    
2023 3.152,49    
Totaal 84.736,90    

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35214 Verhogen van het mentaal welbevinden

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde en integraal van de beslissing deel uitmakende subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en TEJO Gent vzw, Nieuwland 65, 9000 Gent, waarbij jaarlijks een bedrag van 30.000 euro wordt toegekend voor de ondersteuning van de algemene werking, voor de periode januari 2020 tot en met december 2022 en waardoor de voorlopige verlenging tot juni 2020 komt te vervallen.

 

Bijlagen