Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00659 - Toekenning van een in het budget van 2020 nominatief opgenomen jaarlijkse subsidie aan de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM) - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 23:29
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00659 - Toekenning van een in het budget van 2020 nominatief opgenomen jaarlijkse subsidie aan de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM) - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 40
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 3
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Caroline Persyn
Onthoudingen 6
Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00659 - Toekenning van een in het budget van 2020 nominatief opgenomen jaarlijkse subsidie aan de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM) - Goedkeuring 2020_GRMW_00659 - Toekenning van een in het budget van 2020 nominatief opgenomen jaarlijkse subsidie aan de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2
  • De statuten van de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015
  • Het Besluit van de Gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende de meerjarenplanning 2020-2025

Voorgestelde uitgaven

€ 5.239,39

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stedelijke Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit werd in de vergadering van de gemeenteraad van 14 december 2009 opgericht.

In de vergadering van 26 oktober 2015 keurde de gemeenteraad de nieuwe statuten voor de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit goed. In artikel 8 van deze statuten wordt bepaald dat het bestuur van de Stad Gent de adviesraad ondersteunt door het jaarlijks ter beschikking stellen van werkingsmiddelen. De werkingsmiddelen worden in de vorm van een subsidie jaarlijks toegekend.

De Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit diende het rapport over werking en besteding van de werkingsmiddelen 2019 in.

Op de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende de meerjarenplanning 2020-2025, werd het budget 2020, waar deze nominatieve subsidie is in opgenomen, goedgekeurd.

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het betreft de toekenning van een structurele, in het budget van 2020 nominatief opgenomen, subsidie aan de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM).

Deze subsidie geeft de adviesraad de mogelijkheid om hun opdracht naar behoren uit te voeren en kan, zoals vastgelegd in de statuten, besteed worden aan volgende zaken:

-vergaderkosten (broodjes, dranken, huur zalen, uitnodigingen,…)

-organiseren van acties in functie van de uitbouw van de expertiserol van de Adviesraad

-organiseren van acties in functie van de uitbouw van de klankbordfunctie van de Adviesraad

-organiseren van acties in functie van de representativiteit van de Adviesraad

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zoniet dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie kan gebeuren na goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE15 0688 9181 8330 van de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM).

Elke wijziging van rekeningnummer moet onverwijld worden overgemaakt.

De Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM) heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent: jaarverslag 2020 alsook een verslag financiële toestand. De overgemaakte stukken werden in orde bevonden.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tot slot het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terug betaald te worden.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Welzijn en Gelijke Kansen 
Budgetplaats 35149IDAR
Categorie* E subs 
Subsidiecode niet relevant 
2020 5.239,39 
Totaal 5.239,39 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35149 Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een jaarlijkse subsidie van 5.239,39 euro voor 2020 - die nominatief in het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 16 december 2019, is opgenomen -  aan de Adviesraad etnisch-culturele diversiteit (AD REM) in het kader van de uitvoering van de statuten van AD REM, goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2015.


Bijlagen

  • Financieel verslag AD REM 2019.pdf
  • AD REM jaarverslag 2019.pdf
  • rapportering adviesraden_werkingsjaar 2019.pdf