Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00651 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de overheveling van onderwijsbevoegdheden naar CVO Gent en engagementsverklaring t.o.v. de personeelsleden van GO! CVO Panta Rhei - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00651 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de overheveling van onderwijsbevoegdheden naar CVO Gent en engagementsverklaring t.o.v. de personeelsleden van GO! CVO Panta Rhei - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00651 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de overheveling van onderwijsbevoegdheden naar CVO Gent en engagementsverklaring t.o.v. de personeelsleden van GO! CVO Panta Rhei - Goedkeuring 2020_GRMW_00651 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de overheveling van onderwijsbevoegdheden naar CVO Gent en engagementsverklaring t.o.v. de personeelsleden van GO! CVO Panta Rhei - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid artikel artikel 74 bis 1.c;
 • Het Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid de artikelen 65 en 108.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40,§ 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Omdat GO! CVO Panta Rhei de door de Vlaamse regering verhoogde rationalisatienorm aan het einde van het schooljaar niet haalt, besliste het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap om GO! CVO Panta Rhei vanaf 1 september 2020 in afbouw te laten gaan. Dit betekent dat GO! CVO Panta Rhei vanaf dan geen nieuwe cursisten meer mag inschrijven, maar cursisten wel nog de kans kan geven om hun opleiding te vervolledigen.

In het bestuursakkoord 2019 - 2024 van de Stad Gent sprak het stadsbestuur af om te willen inzetten op levenslang leren. Het bestuur wil de volwassenen, die vandaag een opleiding volgen aan CVO Panta Rhei, zoveel mogelijk de kans bieden om dat ook in de toekomst in de stad Gent te kunnen blijven doen.
Daarnaast is het de ambitie van het stadsbestuur om samen met de onderwijspartners in de stad acties te ondernemen om aan het groeiende probleem van het lerarentekort te beantwoorden. Mensen met ervaring in het onderwijsveld hebben heel wat troeven die in de Gentse onderwijssector heel waardevol kunnen zijn.

Om die redenen engageren de ondertekenende partijen zich ertoe:

 • Om voor de personeelsleden van GO! CVO Panta Rhei maximaal inspanningen te doen om een geschikte tewerkstelling te vinden binnen het Gentse onderwijslandschap.
 • Om op basis van de wettelijk vastgelegde mogelijkheden voor de personeelsleden mee invulling te geven aan professionaliseringstrajecten, opdat zoveel mogelijk personeelsleden terug ingezet kunnen worden in ons onderwijs.Tijdens die trajecten blijven de personeelsleden gebonden aan de GO! Scholengroep. 
 • Om over de mogelijkheden om deze personeelsleden in onderwijs te kunnen herinzetten in overleg te blijven met het kabinet van de Minister van Onderwijs en het Vlaams Departement Onderwijs en Vorming. Eventuele vragen naar regelluwte kunnen op die manier in nauw overleg bekeken worden.
Dit engagement werd ook opgenomen in voorliggende samenwerkingsovereenkomst.

Binnen voornoemde context zal GO! CVO Panta Rhei met ingang van 1 september 2020 een aantal vestigingsplaatsen en onderwijsbevoegdheden overhevelen naar CVO Gent van het Stedelijk Onderwijs Gent. De modaliteiten waaronder dit gebeurt, worden hierna omschreven en werden tevens opgenomen in voorliggende samenwerkingsovereenkomst.

Overheveling onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats op 1 september 2020 

In het bijzonder draagt GO! CVO Panta Rhei in uitvoering van artikel 65 van het Decreet Volwassenenonderwijs haar vestigingsplaats Melle, met de daaraan verbonden onderwijsbevoegdheden, over aan CVO Gent. In de vestigingsplaatsen Evergem, Merelbeke en Gent draagt GO! CVO Panta Rhei een aantal onderwijsbevoegdheden over aan CVO Gent. Een overzicht per vestigingsplaats van de over te hevelen onderwijsbevoegdheden wordt weergegeven in addendum 1 bij deze overeenkomst.

Overdracht van leraarsuren en punten

Ook de leraarsuren en punten, gekoppeld aan de in addendum 1 over te hevelen onderwijsbevoegdheden, worden samen met de onderwijsbevoegdheden overgeheveld aan CVO Gent. In casu worden 8.700 leraarsuren en 164 punten overgeheveld.

Omvang en statuut overgedragen personeelsleden

CVO GENT engageert zich om maximaal personeelsleden van CVO Panta Rhei in dienst te laten treden maar met een minimaal effect op het eigen personeel. Dit houdt concreet en conform de onderwijsregelgeving het volgende in:

 • Conform artikel 74 bis 1.c. van het Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding worden personeelsleden van GO! CVO Panta Rhei, tewerkgesteld in de vestigingsplaats te Melle, overgenomen door CVO Gent a rato van de opdracht die ze in het  schooljaar voorafgaand aan de overheveling in deze vestigingsplaats hadden. Een overzicht van deze personeelsleden en de omvang van hun tewerkstelling wordt opgenomen in addendum 2 van deze overeenkomst.

 • Bij overheveling van het geheel van de onderwijsbevoegdheden in een vestigingsplaats van GO! CVO Panta Rhei naar CVO Gent, behouden de overgedragen personeelsleden van GO! CVO Panta Rhei hun tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in CVO Gent. De vaste benoemingen worden overgenomen a rato van de opdracht die het personeelslid had in de betrokken vestigingsplaats van het GO! CVO Panta Rhei in het  schooljaar voorafgaand aan de overheveling.

 • Bij overheveling van een gedeelte van de onderwijsbevoegdheden in een vestigingsplaats van GO! CVO Panta Rhei naar CVO Gent worden de overgedragen personeelsleden van GO! CVO Panta Rhei tewerkgesteld in CVO Gent op basis van een vrijwillige reaffectatie, wedertewerkstelling of verlof tijdelijke andere opdracht. De vaste benoeming kan onder bepaalde voorwaarden via mutatie, die de kandidaat aanvraagt, worden overgenomen door het CVO Gent. Een mutatie kan alleen binnen het ambt waarin het personeelslid benoemd is én op voorwaarde dat er in CVO Gent een betrekking vacant is. De aangevraagde mutatie kan ten vroegste ingaan op 1 januari 2022 met het oog op de overzetting van de vaste benoeming. 

De personeelsleden van GO! CVO Panta Rhei krijgen bij voorrang de mogelijkheid om deel te nemen aan de voorziene selectieprocedure voor vacante betrekkingen binnen CVO Gent. Dit betekent dat de personeelsleden de kans krijgen te kandideren, vóór deze betrekkingen extern worden bekendgemaakt. CVO Gent verbindt er zich zodoende toe om de personeelsleden van GO! CVO Panta Rhei hierover bij voorrang op de hoogte te brengen van de betrekkingen binnen haar centrum.

Alle personeelsleden worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek heeft als doel om wederzijds kennis te maken en transparantie te bieden voor de kandidaat over wat van hem/haar zal worden verwacht.
Bij de aanstelling zullen vastbenoemde personeelsleden voorrang krijgen op tijdelijke aangestelde personeelsleden.
Daarnaast worden twee objectieve criteria gehanteerd die beiden doorslaggevend zullen zijn, nl. flexibiliteit en anciënniteit.
Flexibiliteit is een belangrijk criterium om de verwachtingen duidelijk in lijn te stellen met de speerpunten van CVO Gent. Dit criterium zal aan de hand van de drie onderstaande vragen tijdens het kennismakingsgesprek worden in kaart gebracht en de kandidaten worden hiervan ook voorafgaandelijk op de hoogte gesteld via hun uitnodiging voor het kennismakingsgesprek:

 • Bent u in de mogelijkheid om ook overdag/’s avonds een lesopdracht op te nemen?
 • Bent u bereid om, indien nodig, een lesopdracht op te nemen in het tweedekansonderwijs? In het studiegebied Nederlands als tweede taal (NT2)? 
 • Hebt u ervaring met en bent u bereid om, indien nodig, het afstandsleren verder mee uit te werken? 

Indien de flexibiliteit bij verschillende kandidaten voor één vacature aanwezig is, zal de anciënniteit primeren en doorslaggevend zijn bij de beslissing tot aanwerving.

Infrastructuur

De Stad Gent heeft het recht (maar niet de plicht) om gebruik te maken van voldoende geschikte lokalen voor het aantal cursisten dat CVO Gent op deze locaties wil onderwijzen, en dit voor volgende locaties van GO! Scholengroep Gent:

 • GO! Popelinlyceum, Gaversesteenweg 195, 9820 Merelbeke
 • GO! Daltonschool, Gaversesteenweg 195, 9820 Merelbeke
 • GO! Tuinbouwschool, Brusselsesteenweg 165, 9090 Melle.

Voor het gebruik van deze locaties zal een afzonderlijke overeenkomst worden afgesloten tussen partijen, voor een vaste duur van 6 jaar, ingaand op 1 september 2020 om te eindigen op 31 augustus 2026, en rekening houdend met volgende principes:

- Vergoeding:

 • Voor het gebruik van de accommodatie betaalt de Stad Gent aan GO! Scholengroep Gent een vergoeding per lesuur per cursist waarvoor CVO Gent gebruik maakt van de locaties van GO! Scholengroep Gent. Deze vergoeding wordt berekend conform de bepalingen en de grenzen van de Vlaamse regering zoals opgenomen in artikel 108 van het Decreet Volwassenenonderwijs, en bedraagt 50% van de vergoeding per lesuur per cursist die GO! Scholengroep Gent in het voorgaande schooljaar ontving conform artikel 108. Deze vergoeding wordt op heden (indicatief) geraamd op 0,4 euro per lesuur per cursist op basis van de cijfers voor het schooljaar 2019-2020.
 • Jaarlijks gebeurt er op het einde van het schooljaar een afrekening: uiterlijk op 31 augustus maakt CVO Gent een voorstel van factuur op voor de periode van 1 september van het afgelopen kalenderjaar t.e.m. 31 augustus van het lopende kalenderjaar. Dit voorstel wordt opgemaakt op basis van het totaal aantal lesuren voor het totale aantal cursisten waarvoor CVO Gent het voorbije schooljaar gebruik maakte van de locaties van GO! Scholengroep Gent. Per gebruikt uur wordt de vergoeding per lesuur per cursist doorgerekend. 
 • Deze vergoeding omvat alle kosten voor het gebruik van de locaties, ook kosten voor onderhoud, nutsvoorzieningen en schoonmaak. 

- Gebruik van ondersteunende ruimtes zoals sanitair en parking zijn inbegrepen.
- Onderhoud van de locaties en alle herstellingswerken gebeuren door en zijn ten laste van GO! Scholengroep Gent.
- Indien een ruimte niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door werken die moeten uitgevoerd worden of het niet degelijk functioneren van de ruimte, heeft CVO Gent recht op vervanging van de ruimte door een gelijkwaardige variante van infrastructuur.
- Verzekering: GO! Scholengroep Gent verzekert bovenstaande gebouwen voor huurdersaansprakelijkheid, uitgebreid ten voordele van het Stad Gent.

Voorliggende bepalingen maakten het voorwerp uit van een gezamenlijk syndicaal overleg met de vertegenwoordigers van het Stedelijk Onderwijs Gent en GO! Scholengroep Gent. Dat overleg werd op 12 mei 2020 afgesloten met een gezamenlijk akkoord van alle partijen over voorliggende samenwerkinsovereenkomst. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst, met addendum 1 (overzicht vestigingsplaatsen en over te hevelen onderwijsbevoegdheden) en addendum 2 (overzicht overgedragen personeelsleden), goed te keuren met GO! Scholengroep Gent, met zetel Schoonmeersstraat 26 te 9000 Gent, betreffende de overheveling van onderwijsbevoegdheden naar CVO Gent en de engagementsverklaring t.o.v. de personeelsleden van GO! CVO Panta Rhei.

Activiteit

AC34436 Inrichten van volwassenenonderwijs

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst, met addendum 1 (overzicht vestigingsplaatsen en over te hevelen onderwijsbevoegdheden) en addendum 2 (overzicht overgedragen personeelsleden), met GO! Scholengroep Gent, met zetel Schoonmeersstraat 26 te 9000 Gent, betreffende de overheveling van onderwijsbevoegdheden naar CVO Gent en de engagementsverklaring t.o.v. de personeelsleden van GO! CVO Panta Rhei, zoals gevoegd in bijlagen.


Bijlagen