Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00603 - Subsidieovereenkomst 'Meer leefbaarheid in sociale woningconcentraties in de sites Rabot en Meulestede-Muide door de inzet van flatwachters voor de werkingsjaren 2020-2021 - 2022' - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 19:55
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00603 - Subsidieovereenkomst 'Meer leefbaarheid in sociale woningconcentraties in de sites Rabot en Meulestede-Muide door de inzet van flatwachters voor de werkingsjaren 2020-2021 - 2022' - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00603 - Subsidieovereenkomst 'Meer leefbaarheid in sociale woningconcentraties in de sites Rabot en Meulestede-Muide door de inzet van flatwachters voor de werkingsjaren 2020-2021 - 2022' - Goedkeuring 2020_GRMW_00603 - Subsidieovereenkomst 'Meer leefbaarheid in sociale woningconcentraties in de sites Rabot en Meulestede-Muide door de inzet van flatwachters voor de werkingsjaren 2020-2021 - 2022' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 111.173,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de vorige legislatuur werden vier subsidieovereenkomsten afgesloten voor de inzet van flatwachters in sociale hoogbouw en dit in functie van het verhogen van de leefbaarheid  en het bestrijden van overlast op het openbaar domein en in en rond de gemeenschappelijke delen van de hoogbouwen in welbepaalde sites.

Volgende subsidieovereenkomsten werden afgesloten:

-          Met WoninGent: Subsidieovereenkomst ‘Meer leefbaarheid door bestrijden overlast op het openbaar domein en in de gemeenschappelijke delen in de hoogbouw Nieuw Gent door inzet flatwachter voor werkingsjaren 2017 – 2019’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19/12/2016 (2016_GR_01044).

Een eerste overeenkomst voor de inzet van een flatwachter in Nieuw Gent voor het werkingsjaar 2016 werd goedgekeurd in de gemeenteraad op 14/12/2015 (2015_GR_01059). 

-          Met WoninGent: Addendum bij de subsidieovereenkomst voor het project “centraal inschrijvingssysteem” voor de Gentse huisvestingsmaatschappijen omgezet naar het project ‘flatwachter Watersportbaan’ voor werkingsjaren 2018 – 2019 – 2020, goedgekeurd in de gemeenteraad van 18/12/2017 (2017_GR_01141).

-          Met Volkshaard: Addendum bij de subsidieovereenkomst om de financiering van materiële verhuishulp voor sociale huurders bij een gedwongen verhuis naar aanleiding van een renovatieproject of sloop voor de werkingsjaren 2016-2018 om te vormen tot de subsidiëring van een flatwachter voor de sociale hoogbouwwijk omgeving Wittekaproenenplein 2018-2020, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17/12/2018 (2018_GR_00999). Dit betreft de wijk Rabot en gezien de flatwachter ruimer werkt dan het Wittekaproenenplein, spreken we verder van de wijk Rabot

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De genoemde overeenkomsten lopen af in 2020. De subsidieovereenkomst voor de flatwachter in de Rabot site is een subsidie die aanvankelijk voorzien was voor materiële verhuishulp voor sociale huurders en die in overleg met de Volkshaard is omgezet naar het inzetten van een halftijdse flatwachter in de site Rabot en dit voor de werkingsjaren 2018 tot en met 2020. Uit de voorlopmige afrekening blijkt dat het beschikbare bedrag van 28 000 euro voor de drie jaren onvoldoende zal zijn. Willen we de flatwachter in het Rabot aan het werk houden, dan moeten we voor het werkingsjaar 2020 bijkomende subsidiemiddelen voorzien.  

Uit de rappotering en de evaluatie van het project met de huisvestingsmaatschappijen stellen we vast dat de flatwachter bijdraagt aan meer leefbaarheid in en rond de sociale hoogbouwsites en dat dit een meerwaarde is voor de bewoners, de huisvestingsmaatschappij en de wijkorganisaties (zie Evaluatienota subsidieovereenkomsten rond de inzet van de flatwachters in sociale hoogbouwwijken NIeuw gent, Watersportbaan en Wittekaproenenplein). 

De flatwachter werkt in en rond de verschillende sociale hoogbouwen en neemt zijn rol als aanspreekpunt ten volle op. De flatwachters zijn ondertussen goed ingeburgerd bij de huisvestingsmaatschappijen, gekend bij de bewoners en werken vlot samen met de wijkpartners.

Zij melden diverse problemen van technische en sociale aard, pakken deze op of melden dit aan de bevoegde instantie. Zij werken hierdoor preventief en curatief. Zij sensibiliseren ook de huurders (en hun bezoekers) tot ‘een goeie huisvader’ zijn en tot goed nabuurschap.

De huisvestingsmaatschappijen ervaren de flatwachter als een belangrijke ondersteuning in een betere technische opvolging van de gemeenschappelijke delen, en een zeer laagdrempelige en spontane contact name met de bewoners. Door hen worden er acute en chronische problemen ontdekt, aangepakt waar mogelijk en/of doorverwezen naar de huisvestingsmaatschappij, de bevoegde instanties of de wijkpartners. Zij werken ook nauw samen met de partners in de wijk. Dit alles komt de leefbaarheid in sociale hoogbouw ongetwijfeld ten goede.

Dienst Wonen ervaart dat waar de flatwachter werkt voor meerdere huisvestingsmaatschappijen dit vlot verloopt met onderling goeie afspraken tussen de verschillende maatschappijen en tussen de flatwachter en de medewerkers van de maatschappijen.

De flatwachter is ondertussen een vaste waarde binnen sociale huisvesting. De huisvestingsmaatschappijen en de wijkpartners zijn vragende partij om de huidige flatwachters verder te behouden en de inzet van de flatwachters te verruimen naar andere sites met veel sociale huisvesting.

Er is budget voorzien voor 4 voltijdse flatwachters. Hiermee kunnen we in vijf wijken een flatwachter voorzien (3 voltijdse en 2 halftijdse flatwachters).

In onderling overleg met de huisvestinsgmaatschappijen en op aanbeveling van de werkgroep ‘kwalitatieve leefomgeving in sociale hoogbouw' wordt voorgesteld om de flatwachters blijvend in te zetten in Nieuw Gent, Watersportbaan en Rabot en bijkomend in te zetten in Brugse Poort en Meulestede/Muide. 

Dienst Wonen stelt voor om volgende subsidieovereenkomsten voor de inzet van een flatwachter (met dezelfde opdracht)  in volgende 5 sites af te sluiten:

- Met WoninGent: 1 voltijdse flatwachter voor de site Nieuw Gent en 1 voltijdse flatwachter voor de site Watersportbaan.

- Met Volkshaard: 1 halftijdse flatwachter voor de site Rabot (tussen Bargiekaai, Gasmeterlaan en Opgeëistenlaan) en 1 halftijdse flatwachter voor de site Meulestede-Muide (tussen Meulestedebrug, Grootdok, Voorhavenlaan en Muidepoort).

- Met Gentse Haard: 1 voltijdse flatwachter voor de site Brugse Poort.

De flatwachter werkt maatschappijoverschrijdend. Dit wordt in onderling overleg tussen de betrokken maatschappijen, weliswaar binnen dezelfde site, afgesproken. 

De flatwachter is een laagdrempelig aanspreekpunt voor de huurders, werkt preventief en corrigerend, meldt technische mankementen en andere vaststellingen in de gemeenschappelijke delen en de openbare ruimte en lost ze op waar mogelijk, meldt sociale problematieken aan de wijkmonitor/sociale dienst van de huisvestingsmaatschappij, HIj sensibiliseert de bewoners en maakt hen bewuster van bepaalde handelingen, zoals correct sorteren van afval, het gebruiken van de woning en de gemeenschappelijke delen en het openbaar domein als 'een goede huisvader' en stimuleert de bewoners tot goed nabuurschap. Hij verwijst huurders door naar werkingen in de wijk zoals vrijwilligerswerking, huurdersgroep, co creatie-initiatieven, …  Hij ondersteunt, werkt samen of zet zelf (tijdelijke) acties/projecten gericht op meer leefbaarheid in en rond de appartementsgebouwen, als dan niet met huurders, vrijwilligers en wijkpartners op. 

De subsidieovereenkomst wordt afgesloten voor de werkingsjaren 2020, 2021 en 2022. Per voltijdse flatwachter wordt een subsidiebedrag van 45 000 euro, 15 % overhead inbegrepen, voorzien. Deze subsidieovereenkomsten worden jaarlijks geÏndexeerd met 2.51%.

Deze subsidieovereenkomst met Volkshaard behelst de subsidiêring van een halftijdse flatwachter in de site Rabot en een halftijdse flatwachter in de site Meulstede-Muide.

Er loopt een subsidieovereenkomst voor de werkingsjaren 2018, 2019 en 2020 voor de inzet van een halftijdse flatwachter in de site Rabot. Het betreft het addendum bij de subsidieovereenkomst afgesloten tussen het stadsbestuur van Gent en Volkshaard voor de financiering van materiële verhuishulp voor sociale huurders bij een gedwongen verhuis naar aanleiding van een renovatieproject of sloop, omgezet naar de financiering van een flatwachter voor de sociale hoogbouwwijk omgeving Wittekaproenenplein voor de werkingsjaren 2018, 2019 en 2020’ goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2018 (2018_GR_00999). Het betreft een subsidiebedrag van 28 000 euro.

Voor de jaren 2018 en 2019 werd reeds 12 006 euro verantwoord. Voor het werkingsjaar 2020 is er dus nog een subsidiebedrag van 15 994 euro ter beschikking. Dit bedrag is ontoereikend voor het  werkingsjaar 2020. Bovenstaande bijkomende financiering kan voor het werkingsjaar 2020 aangesproken worden na uitputting van de middelen voorzien in de subsidieovereenkomst goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2018.


Overzicht van de uitgaven

Dienst* Wonen     
Budgetplaats 35402000     
Categorie* 6491000     
Subsidiecode      
2020 15.980    
2021 43.293     
2022 47.172    
2023 4.728     
2024      
2025      
Later      
Totaal 111.173     


Overzicht van de inkomsten

Dienst*      
Budgetplaats   niet van toepassing   
Categorie*      
Subsidiecode      
2020      
2021      
2022      
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal    

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

Woonraad Gunstig advies

 

 
What do you want to do ?
New mail

Activiteit

AC35402 Regisseren sociale huisvesting

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst 'Meer leefbaarheid in sociale woningconcentraties in de sites Rabot en Meulestede-Muide door de inzet van flatwachters voor de werkingsjaren 2020 - 2021 - 2022' met Volkshaard, cvba-so, Ravensteinstraat 12 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage. 

Bijlagen