Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00643 - Uitwerken van een extra vrijetijdsaanbod in de zomervakantie 2020, inclusief een aanbod aan zomerscholen ter overbrugging van de leerachterstand bij vaak kwetsbare leerlingen - principiële goedkeuring en tijdelijke delegatie van bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 22:26
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Joris Vandenbroucke, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00643 - Uitwerken van een extra vrijetijdsaanbod in de zomervakantie 2020, inclusief een aanbod aan zomerscholen ter overbrugging van de leerachterstand bij vaak kwetsbare leerlingen - principiële goedkeuring en tijdelijke delegatie van bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00643 - Uitwerken van een extra vrijetijdsaanbod in de zomervakantie 2020, inclusief een aanbod aan zomerscholen ter overbrugging van de leerachterstand bij vaak kwetsbare leerlingen - principiële goedkeuring en tijdelijke delegatie van bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen - Goedkeuring 2020_GRMW_00643 - Uitwerken van een extra vrijetijdsaanbod in de zomervakantie 2020, inclusief een aanbod aan zomerscholen ter overbrugging van de leerachterstand bij vaak kwetsbare leerlingen - principiële goedkeuring en tijdelijke delegatie van bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art 40§1 (voor de principiële beslissing)

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art 41 (voor de delegatie)

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Door de coronacrisis moesten de scholen midden maart 2020 hun fysieke lessen opschorten. Scholen bleven open, maar dienden te voorzien in een vervangend pedagogisch programma, dat vooral via digitale weg tot bij de leerlingen werd gebracht. Een significant aantal leerlingen - vaak opgroeiend in kwetsbare omstandigheden - had evenwel geen of slechts beperkte toegang tot de digitale wereld, of had niet de mogelijkheden of vaardigheden om van het digitale aanbod gebruik te maken. Bovendien kon niet voor alle leerlingen een even stimulerende leeromgeving worden gecreëerd.

Niet in het minst kinderen in armoede of van lager opgeleide ouders konden pedagogisch niet altijd voldoende worden begeleid, om hen de stappen vooruit te laten zetten in het leerproces, die ze wel zouden hebben gezet in ‘normale’ tijden, fysiek op school. Anderen werden zelfs helemaal niet bereikt, en reageerden niet of nauwelijks op de aanklampende werking die werd georganiseerd vanuit de scholen. Ook konden ouders - zeker ouders in kwetsbare omstandigheden - de fysieke rol van de leerkracht niet zomaar overnemen. Ook als er (digitaal) contact was tussen leerkrachten en leerlingen, lag de lat niet voor alle leerlingen gelijk, door de ‘sociale kloof’ die ook al voor de coronacrisis bestond. Om al die redenen zorgde de coronacrisis ook voor een ‘leercrisis’, die vooral kinderen in kwetsbare leefomstandigheden sterk heeft getroffen. De impact van die ‘leercrisis’ kan nog niet worden ingeschat, maar dat ze er is staat vast. Gerichte maatregelen dringen zich op om kinderen en jongeren te helpen om de aldus tijdens de ‘lockdown’ opgelopen leerachterstand minstens gedeeltelijk te overbruggen tijdens de zomervakantie 2020.

Die zomervakantie van 2020 zal door de nog sterk aan wijzigingen onderhevige coronamaatregelen, genomen op nationaal, maar ook op lokaal niveau, in vele opzichten ongewoon zijn. Vele kinderen en jongeren zullen de vakantie noodgedwongen in eigen stad doorbrengen. Bovendien zullen ontmoetingen en activiteiten in vanuit epidemiologisch oogpunt veilige omstandigheden moeten worden georganiseerd. Daardoor stellen de zomermaanden de hele stedelijke samenleving, maar de stadsorganisatie en haar partners in het bijzonder, voor de uitdaging om enerzijds zowel kwantitatief als kwalitatief in voldoende zomeraanbod te voorzien, anderzijds om in dat aanbod voldoende lerende opportuniteiten te creëren, zonder het ontspannende, niet klasgebonden en vrijwillige karakter ervan aan te tasten. Vanuit de Jeugddienst en het Onderwijscentrum Gent willen we voor ieder kind, iedere tiener, iedere jongere een ‘zomeraanbod XL’ organiseren, dat ontspannend is en toelaat ‘breed’ te leren, te ontspannen, en leerachterstand, opgelopen tijdens de ‘lockdown’, minstens gedeeltelijk te remediëren op een passende en laagdrempelige manier, niet in het minst voor diegenen die opgroeien in kwetsbare leef- en leeromstandigheden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

We voorzien in dit verband volgende maatregelen, die nog verder moeten worden uitgewerkt rekening houdend met de tijdens de zomer vigerende coronamaatregelen, die nog sterk onderhevig zijn aan wijzigingen. We zullen daartoe gebruik maken van eigen middelen, maar ook van subsidiemaatregelen op Vlaams niveau, waarvan de organisatorische kaders pas recent konden worden uitgewerkt- inclusief de projectoproepen voor zomerscholen en taalstimulering Nederlands (onder meer voor OKAN-leerlingen), die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd.

  1. De inrichting van een breed vormend, vrijwillig, niet klasgebonden en ontspannend aanbod van ‘zomerscholen’ die voorzien in een remediërend educatief luik, gekoppeld aan sport en ontspanning.  Het is onze ambitie om in samenwerking met de Gentse onderwijskoepels en scholen tot 50 zomerscholen te realiseren, gedurende maximaal 6 vakantieweken, en volgens de krijtlijnen uitgewerkt door de Vlaamse overheid. Aan de scholen zal worden gevraagd in dit verband een organiserende rol op te nemen. Het Onderwijscentrum zal ondersteunen, door waar nodig en mogelijk bijkomende financiële stimulansen te bieden, en/of door partnerschappen tussen de scholen en voor de uitwerking van een ‘rijk’ aanbod relevante actoren op te zetten.

  2. De uitbreiding van het vrijetijdsaanbod in de vakantie en van het reguliere aanbod van zomerkampen dat vanuit de Jeugddienst, het Onderwijscentrum en/of de Dienst Kinderopvang wordt ondersteund. Het gaat concreet over speelpleinwerking, buitenschoolse (vakantie)opvang, bredeschoolaanbod, sport- en creakampen, cultureel aanbod, (zelf-) initiatieven van jeugdhuizen (voor en door jongeren dus), en opleidings- en ondersteuningsaanbod voor ouders en professionals.  Hiertoe zullen de diverse organisatoren worden versterkt met bijkomende mankracht voor zover ze bijkomend zomeraanbod voor kinderen en jongeren voorzien, bovenop hun ‘normale’ aanbod in ‘gewone’ zomers.

  3. De creatie van coronaveilige en toegankelijke ontspannings- en ontmoetingsruimte op het publieke domein. Hiertoe willen we voor een half jaar in 5 wijken extra mobiele werkers inzetten, die een aanbod voorzien in de publieke ruimte - tijdens de zomervakantie dus, maar ook nadien.

Dit bijkomend aanbod heeft tot doel (1) om eventuele leerachterstand, opgelopen tijdens de corona-‘lockdown’ te helpen remediëren, (2) de door de coronacrisis ongelijke toegankelijkheid van vrijetijdsinitiatieven weg te werken, (3) ademruimte te bieden voor ontmoeting, ontspanning, en leren in een niet klasgebonden, vrijblijvende, maar stimulerende en aangename (vakantie)sfeer, (4) om voldoende aanbod te voorzien dat inspeelt op een vraag naar vakantie-aanbod, die naar aanleiding van de coronamaatregelen als hoger kan worden ingeschat dan in ‘normale’ zomers, en (5) om vooral het welbevinden van kinderen, jongeren en ouders te versterken na de vanuit sociaal-psychologisch perspectief inspannende, en soms stresserende corona-‘lockdown’.

Om dit aanbod te realiseren zal een beroep worden gedaan op diverse organisatoren en middenveldorganisaties. Doordat de krijtlijnen van het mogelijk haalbare onderhevig zijn aan de vigerende coronamaatregelen die reeds zijn afgekondigd, en nog afgekondigd zullen worden, aangezien - om dezelfde reden - de Vlaamse subsidielijnen pas verduidelijkt konden worden na midden mei, en omdat er dus nog diverse afspraken dienen te worden gemaakt, oproepen gelanceerd rond concrete opdrachten, et cetera, is het niet mogelijk de diverse afsprakenkaders tijdig voor te leggen aan de gemeenteraad van juni.

Daarom vragen we aan de gemeenteraad om haar bevoegdheid tijdelijk te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen om het hierboven geschetste zomeraanbod verder uit te werken, en daartoe de nodige bestuurlijke stappen te zetten, inclusief het vastleggen en goedkeuren van de diverse benodigde afsprakenkaders en eventuele financiële stimulansen. De gemeenteraad geeft op die manier dus tijdelijk het mandaat aan het college van burgemeester en schepenen om in onderhavig verband de nodige bestuurlijke maatregelen te nemen, om het hierboven geschetste zomeraanbod uit te werken, daartoe samenwerkingsovereenkomsten te sluiten, of bestaande te wijzigen om het extra aanbod te realiseren, of het bestaande aanbod aan te passen aan de vigerende coronamaatregelen. We stellen voor dat de gemeenteraad dit doet tot en met de gemeenteraad van september, omdat er tussen eind juni en eind september geen gemeenteraden worden georganiseerd. Op de gemeenteraad van september zal het college van burgemeester en schepenen over de in dit kader genomen maatregelen rapporteren.

Activiteit

AC34441 Ondersteunen van de school en ouders ifv maximale ontwikkelingskansen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt principieel goed de organisatie van zomerscholen, gebruik makend van de Vlaamse subsidie-oproepen in dit verband zoals gevoegd in bijlage en in functie van de doelstellingen uiteengezet in de motivering van dit besluit, en de organisatie van een extra vakantieaanbod in de zomer van 2020, waarvoor de modaliteiten door de coronacrisis en de vigerende coronamaatregelen niet tijdig kunnen worden vastgelegd in functie van goedkeuring door de gemeenteraad van juni.

Artikel 2

Keurt goed de delegatie van bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen voor de concrete uitwerking van de organisatie door het Onderwijscentrum en de Jeugddienst van respectievelijk zomerscholen en een extra vakantieaanbod in de zomer van 2020, en het zetten van alle noodzakelijke bestuurlijke stappen om dat aanbod breed vormend, maatgericht en ontspannend te realiseren. De gemeenteraad geeft mandaat tijdelijke samenwerkingsovereenkomsten te sluiten, of bestaande te wijzigen om extra zomeraanbod 2020 te realiseren, inclusief de organisatie van ‘zomerscholen’, en dat te doen volgens de vigerende coronamaatregelen.

 


Bijlagen

  • BIJLAGE 1 - Vlaamse oproep voor de organisatie van COVID 19-zomerscholen.docx
  • BIJLAGE 2 - Vlaamse oproep voor taalstimulerende activiteiten Nederlands.pdf