Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00618 - Overheidsopdracht van diensten – Leveren van elektronische maaltijdcheques en ecocheques - Toetreding tot de raamovereenkomst uitgeschreven door de Vlaamse Overheid - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00618 - Overheidsopdracht van diensten – Leveren van elektronische maaltijdcheques en ecocheques - Toetreding tot de raamovereenkomst uitgeschreven door de Vlaamse Overheid - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00618 - Overheidsopdracht van diensten – Leveren van elektronische maaltijdcheques en ecocheques - Toetreding tot de raamovereenkomst uitgeschreven door de Vlaamse Overheid - Goedkeuring 2020_GRMW_00618 - Overheidsopdracht van diensten – Leveren van elektronische maaltijdcheques en ecocheques - Toetreding tot de raamovereenkomst uitgeschreven door de Vlaamse Overheid - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Voorgestelde uitgaven

€ 52.561.605,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41, 10°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stad Gent en haar AGB’s Erfgoed en Kunsten & Design, OCMW Gent en haar sociaal verhuurkantoor SVK Gent en AZ Jan Palfijn Gent kennen aan hun medewerkers maaltijdcheques toe en zijn daarvoor in 2016 toegetreden tot de procedure raamovereenkomst Bestek nr. 2015/HFB/OA/32100 “Aanmaken, verdelen, beheren en innen van elektronische maaltijdcheques”, uitgeschreven en opengesteld door de Vlaamse Overheid (Agentschap Facilitair Bedrijf), die optreedt als opdrachtencentrale voor onder meer lokale overheden, in de zin van artikel 2,4° van de Wet Overheidsopdrachten.

Deze opdracht liep voor een periode van 48 maanden en eindigt op 31 augustus 2020. De Vlaamse overheid heeft intussen een nieuwe raamovereenkomst uitgeschreven en opengesteld onder bestek nr. 2019/HFB/OP/59092 "Aanmaken, verdelen, beheren en innen van elektronische maaltijdcheques" (en ecocheques) en treedt hierbij opnieuw op als opdrachtencentrale voor onder meer lokale besturen als de Stad Gent en haar AGB’s, het OCMW Gent en haar SVK en AZ Jan Palfijn Gent. Als gevolg van het schaalvoordeel van zo’n raamovereenkomst, is de dienstverleningskost die aan de leverancier van de maaltijdcheques moet worden betaald gevoelig lager dan de dienstverleningskost die de lokale besturen zouden betalen wanneer zij zelf een (al dan niet gezamenlijke) opdracht uitschrijven voor de toekenning van maaltijdcheques.

Daarom wordt voorgesteld om opnieuw toe te treden tot de raamovereenkomst van de Vlaamse overheid. Die werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen van 26 november 2019 en in het Publicatieblad van de Europese Unie van 29 november 2019.

De raamovereenkomst legt de basisvoorwaarden vast voor de opdracht en heeft een looptijd van 48 maanden. De looptijd van een deelopdracht bedraagt ook 48 maanden.

Na goedkeuring van deze beslissing dient de deelopdracht besteld of geplaatst te worden binnen de raamovereenkomst bij de gekozen dienstverlener door middel van een concreet instapformulier. Hiertoe zal goedkeuring worden gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau in latere besluitvorming. In dit instapformulier zal de nodige informatie geregeld worden ten behoeve van een vlotte uitvoering van de deelopdracht.

De deelopdracht kan ook worden geplaatst voor de toekenning van ecocheques. De Vlaamse overheid voorzag hiertoe de mogelijkheid in haar raamovereenkomst. De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn hebben in december 2019 bij de goedkeuring van het meerjarenbudget beslist om in uitvoering van het sociaal akkoord dat toen met de representatieve vakorganisaties werd gesloten, ecocheques aan het stads- en OCMW-personeel toe te kennen. De AGB’s Erfgoed en Kunsten & Design en het sociaal verhuurkantoor SVK Gent hebben voor hun personeel dezelfde beslissing genomen. De toetreding voor de toekenning van ecocheques tot de raamovereenkomst van de Vlaamse overheid heeft voor het bestuur het voordeel dat ook daarvoor door de schaalgrootte een lagere dienstverleningskost moet worden betaald. Voor het personeel heeft de toetreding het voordeel dat de maaltijdcheques en ecocheques op dezelfde elektronische betaalkaart kunnen worden opgeladen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgende bepalingen zijn van toepassing op de raamovereenkomst:

 • Aanbestedende overheid: Vlaamse Overheid
 • Duur: 48 maanden
 • Wijze van prijsbepaling: opdracht tegen prijslijst
 • Leiding en toezicht: Vlaamse Overheid
 • Algemene betalingsmodaliteiten: rechtstreekse facturatie door en rechtstreekse betaling aan dienstverlener

Overzicht van de uitgaven

Voor de Stad Gent (incl. OCMW) zijn volgende budgetten voorzien en beschikbaar:

Dienst

Dienst decentraal (op alle diensten)

Budgetplaats

Decentraal (op alle budgetplaatsen)

Categorie

Personeelsbudget – maaltijdcheques en ecocheques

Subsidiecode

NIET_RELEVANT

2020

10.570.846

2021

10.539.584

2022

10.505.981

2023

10.469.742

2024

10.475.452

Totaal

52.561.605

De AGB’s en het Sociaal Verhuurkantoor voorzien de nodige budgetten.

Overzicht van de inkomsten

Geen.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34629 Voeren van personeels- en salarisadministratie

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toetreding tot de raamovereenkomst onder bestek nr. 2019/HFB/OP/59092 - openbare aanbesteding uitgeschreven door de Vlaamse Overheid, voor het leveren van elektronische maaltijdcheques en ecocheques.

Volgende bepalingen zijn van toepassing op de raamovereenkomst:

 • Aanbestedende overheid: Vlaamse Overheid
 • Duur: 48 maanden
 • Wijze van prijsbepaling: opdracht tegen prijslijst
 • Leiding en toezicht: Vlaamse Overheid
 • Algemene betalingsmodaliteiten: rechtstreekse facturatie door en rechtstreekse betaling aan dienstverlener

Bijlagen

 • Bestek
 • Gunningsbeslissing Vlaamse Gemeenschap
 • Model instapformulier