Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00607 - Aangepaste subsidieovereenkomst en gezamenlijke overeenkomst in het kader van het Urbact III-programma 2014-2020 voor het project 'ROOF' - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00607 - Aangepaste subsidieovereenkomst en gezamenlijke overeenkomst in het kader van het Urbact III-programma 2014-2020 voor het project 'ROOF' - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00607 - Aangepaste subsidieovereenkomst en gezamenlijke overeenkomst in het kader van het Urbact III-programma 2014-2020 voor het project 'ROOF' - Goedkeuring 2020_GRMW_00607 - Aangepaste subsidieovereenkomst en gezamenlijke overeenkomst in het kader van het Urbact III-programma 2014-2020 voor het project 'ROOF' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 356.892,19

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stad Gent is Lead Partner van het URBACT III project ‘ROOF’. De bedoeling is om kennisuitwisseling te organiseren tussen Europese steden over hoe de transitie kan worden gemaakt van het beheersen van dakloosheid naar het inzetten op structurele woonoplossingen voor daklozen, o.a. via inzet op Housing First/Housing Led.

URBACT werkt gefaseerd. Het projectvoorstel voor Fase 1, de voorbereidingsfase, werd goedgekeurd door het URBACT Monitoring Committee op 25 juni 2019. Deze fase liep van 2 september 2019 tot 2 maart 2020. In het kader hiervan werd een subsidieovereenkomst tussen het URBACT Secretariaat en Stad Gent, die optreedt als Lead Partner voor het partnerschap, afgesloten. Er werd ook een gezamenlijke overeenkomst afgesloten tussen alle projectpartners onderling die de operationele werkwijze vastlegt. 

Op 7 mei 2020 werd het projectvoorstel voor Fase 2, de implementatiefase, goedgekeurd door het URBACT Monitoring Committee. Deze fase loopt van 7 mei 2020 tot 7 augustus 2022. Het totale projectbudget voor beide fasen samen bedraagt 749.919,99 euro. Het projectbudget voor fase 2 voor de Stad Gent bedraagt 169.372 euro. Het gecombineerde budget voor Stad Gent voor fase 1 en fase 2 samen bedraagt 233.485,52 euro. Hiervan is 70% gesubsidieerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het URBACT-programma legt op dat 2 contractuele documenten worden opgemaakt en ondertekend: een subsidieovereenkomst en een gezamenlijke overeenkomst. Na goedkeuring van fase 1 werden deze 2 overeenkomsten reeds opgemaakt en goedgkeurd door de Gemeenteraad (respectievelijk GRMW oktober 2019 en GRMW november 2019). De reeds bestaande contractuele documenten dienen nu te worden aangepast aan de nieuw goedgekeurde fase en overeenkomstige termijnen. De gezamenlijke overeenkomst regelt o.m. de doorstorting van de ontvangen Europese subsidie door Stad Gent als Lead Partner aan de andere project partners.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* SUB 
Budgetplaats 3449800SS 
Categorie* exploitatie 
Subsidiecode URB.ROO 
2020  
2021 287.231,16
2022 69.661,03
Totaal  

Overzicht van de inkomsten

Dienst* SUB 
Budgetplaats 3449800SS 
Categorie* exploitatie 
Subsidiecode URB.ROO 
2020  
2021 80.913,79 
2022 37.646,86
Totaal  

Verwachte ontvangsten

€ 118.560,65

Activiteit

AC34498 Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de aangepaste subsidieovereenkomst in het kader van het Urbact III-programma 2014-2020, voor het project 'ROOF' met het Commissariaat-generaal voor de gelijkheid van gebieden – Ministerie van Territoriale Cohesie en Relaties met de Territioriale Collectieven, 20 Avenue de Ségur, 75007 Parijs, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed de aangepaste gezamenlijke overeenkomst, in het kader van het Urbact III-programma 2014-2020 voor het project 'ROOF' tussen alle betrokken projectpartners, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen