Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00660 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent - opheffing gerelateerde stedelijke reglementen - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00660 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent - opheffing gerelateerde stedelijke reglementen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00660 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent - opheffing gerelateerde stedelijke reglementen - Goedkeuring 2020_GRMW_00660 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent - opheffing gerelateerde stedelijke reglementen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 247.

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 35.234.146,10

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 5°.

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40§3 en 41, lid 2, 2°.

Enkel voor wat betreft bevoegheid college van burgemeester en schepenen:

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56 §1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 7 juni 2013 werd het Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid goedgekeurd. Met dit decreet werd de integratie- en inburgeringssector volledig hervormd. De beleidsuitvoering met betrekking tot inburgering en integratie werd toegewezen aan een Vlaams extern verzelfstandigd agentschap (EVA) in de vorm van een private stichting.

Op 22 november 2013 heeft de Vlaamse Regering ingestemd met de oprichting van voornoemd EVA “Agentschap Integratie en Inburgering”. De bestaande inburgerings- en integratiesector is in dit agentschap ingekanteld.

In uitvoering van artikel 25 van het decreet werd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot toekenning van taken en kerntaken aan een lokaal bestuur beslist om, onder bepaalde voorwaarden, de opdracht om de integratie te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden (zoals vermeld in artikel 17, 1° lid van het decreet van 7 juni 2013), toe te wijzen aan de steden Gent en Antwerpen, onder meer omdat beide steden over voldoende bestuurskracht beschikken om zelf het Vlaamse integratiebeleid op hun grondgebied uit te voeren. Gent en Antwerpen werden hierbij belast met de uitvoering van de kerntaken vermeld in voornoemd decreet. Bedoelde dienstverlening kon opgenomen worden door een gemeentelijke dienst of door een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap.

Aangezien in Gent een aantal van hoger bedoelde kerntaken door, of in nauwe samenwerking met, externe actoren wordt opgenomen, met name het Intercultureel Netwerk Gent vzw, het Centrum voor Anderstalige Nieuwkomers Kom-Pas vzw en de Tolk- en Vertaalservice Gent vzw, was het noodzakelijk dat de Stad Gent deze samenwerking structureel verankerde binnen een extern verzelfstandigd agentschap in de vorm van een privaatrechtelijke vereniging. De gemeenteraad van 22 september 2014 stemde in met de oprichting van een extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering vzw, afgekort IN-Gent. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding heeft bij Ministerieel Besluit van 3 december 2014 goedkeuring verleend aan deze oprichting. De vernoemde vzw’s zijn op 1 mei 2015 in het extern verzelfstandigd agentschap ingekanteld middels een inbreng van algemeenheid.

Het decreet van 7 juni 2013 werd door de Vlaamse Regering gewijzigd bij decreet van 29 mei 2015. Door deze wijziging zijn de kemopdrachten van de Agentschappen Integratie en lnburgering uitgebreid met de kerntaken van de Huizen van het Nederlands. Daarom is op 24 december 2015 het Huis van het Nederlands Gent vzw eveneens ingekanteld in het extern verzelfstandigd agentschap lntegratie en Inburgering Gent vzw.

Tussen de Stad en het agentschap werden tijdens de vorige legislatuur afspraken gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst (overeenkomstig het toen geldende Gemeentedecreet, artikel 247).  Dit instrument regelt de afspraken tussen de Stad en het agentschap voor de stedelijke opdrachten die de Stad formuleert, bovenop de Vlaamse opdrachten zoals geformuleerd in het inburgerings- en integratiedecreet. In het najaar volgt nog een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid, Stad Gent en het agentschap.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tussen het agenschap en de Stad dient overeenkomstig artikel 247 van het Decreet over het lokaal bestuur nu opnieuw een samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst dient retro-actief in werking te treden op 1 januari 2020. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen.

Vanaf 1 januari 2020 zijn in Vlaanderen hogere prijzen van kracht voor het inzetten van sociaal tolken. Om die reden, moeten we de financieringsbasis van het aanbod sociaal tolken en vertalen, dat onderdeel is van de financiering aan IN-Gent, met retroactieve werking optrekken van €484.000 naar €551.000. Indien we deze nieuwe financieringsbasis niet voor het volledige bedrag laten ingaan vanaf 1 januari, betekent dit in de feiten dat we dit jaar minder uren sociaal tolken en vertalen zouden kunnen aanbieden aan de organisaties die hier recht op hebben. 

Aanvullend, is het zo dat maximaal gekozen werd voor het toepassen van het masterconvenant principe. Daarom hebben we binnen onze stadsorganisatie afgesproken dat diensten geen aparte convenanten meer aangaan met IN-Gent, maar hun financiering toevoegen aan de beheersovereenkomst. Het gaat dan bv. over de bijdrage aan het aanbod sociaal tolken en vertalen door het Onderwijscentrum en over de middelen voor de tijdelijke projecten “Traject middenveld”, “Reno” en “Postmobiel Wonen”. De middelen die voor deze prestaties werden voorzien door de betrokken beleidsdiensten, zijn effectief begroot voor prestaties die over een heel jaar lopen. Het is dus belangrijk dat deze prestaties retroactief ingaan.  

De inhoudelijke prestaties werden in samenwerking met IN-Gent en de inhoudelijk betrokken stadsdiensten, waaronder Onderwijscentrum Gent, Sociale Dienstverlening, Dienst Werk, Dienst Kinderopvang, Ouderenzorg, Dienst Preventie voor Veiligheid samen vorm gegeven via opgezette werkgroepen die in 2019 plaatsvonden. Daarnaast werd gebruik gemaakt van de publieke inspraakmomenten Open Gespreksforum op 9 mei 2019 en 100% sociaal op 12 oktober 2019, het migratieforum en de netwerkmomenten Gent Verenigt en het netwerkmoment van verenigingen van etnisch-culturele minderheden om de prestaties mee op punt te zetten.

De stedelijke adviesraad etnisch-culturele diversiteit AD REM werd geconsulteerd over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. AD REM bezorgde een formeel advies op 31 januari 2020. Dit is opgenomen bij het luik 'advies' in dit besluit. Ook het antwoord op dit advies werd op dezelfde plaats opgenomen.

In het licht van de nieuwe afspraken in de samenwerkingsovereenkomst is het noodzakelijk dat twee retributiereglementen en één algemeen reglement worden opgeheven met ingang vanaf 1 juli 2020, met name:

(1)   het Retributiereglement m.b.t. het gebruik van de tijdelijke slachtvloer t.g.v. het Offerfeest (zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 december 2013,  gewijzigd op 14 december 2015 en bekendgemaakt op 19 december 2013 en 15 december 2015),

(2)   het Retributiereglement voor gebruik van het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners (zoals goedgekeurd  en bekendgemaakt op dezelfde data als voornoemd reglement),

(3)   het Algemeen reglement op het doortrekkersterrein – Drongensesteenweg 240 9000 Gent (zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 juni 2013, gewijzigd op 19/01/2017 en bekendgemaakt op 27 juni 2013 en 2 februari 2017).

Aangezien het voorwerp van voornoemde reglementen behoort tot het takenpakket van het agentschap, werden de bepalingen, werkwijze en vergoedingen bepaald in de voornoemde stedelijke reglementen geactualiseerd opgenomen in twee interne reglementen van het agentschap, voortaan telkens goed te keuren door de raad van bestuur van het agentschap, met name:

(1)   het ‘Intern reglement voor het gebruik van het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners’, waarin de bepalingen van het stedelijk algemeen en retributiereglement betreffende het gebruik van het doortrekkersterrein werden vervat, en

(2)   het ‘Intern reglement voor het gebruik van het erkende slachthuis / de tijdelijke slachtvloer n.a.v. het Offerfeest’, waarin de bepalingen van het betreffende retributiereglement worden vervat. Deze bepalingen werden geactualiseerd in het licht van de gewijzigde dienstverlening en voorwaarden zoals deze reeds jarenlang wordt toegepast. Zo wordt bijvoorbeeld sinds enkele jaren geen tijdelijke slachtvloer meer ter beschikking gesteld; de Stad werkt daarentegen samen met een erkend slachthuis. Het interne reglement vertaalt de huidige werkwijze.

Tenslotte wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd de ‘Richtlijnen voor het toekennen van een beurs voor een intensieve cursus Nederlands voor anderstaligen (15u/week) in het Universitair Centrum voor Talenonderwijs’ (zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 18 oktober 2018) op te heffen. Deze materie wordt voortaan geregeld door een ‘Intern reglement voor het toekennen van een beurs voor een intensieve cursus Nederlands’, goed te keuren door de raad van bestuur van het agentschap.

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst*

Budget
plaats

Categorie*

Subsidiecode

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

2026

Welzijn en Gelijke Kansen

351370000

E Subs

ABB.EVI

4.523.363,00

3.996.104,47

3.980.968,73

4.014.806,96

4.048.932,82

4.083.348,75

24.647.524,73

 

Welzijn en Gelijke Kansen

351370000

E Subs

Niet_Relevant

1.386.808,92

1.564.197,19

1.590.475,70

1.617.195,69

1.644.364,58

1.671.989,91

9.475.032,00

167.475,70

Departement Sociale Dienstverlening

D38150000

E Subs

Niet_Relevant

22.882,50

25.809,43

26.243,02

26.683,91

27.132,20

27.588,02

156.339,07

2.763,37

Onderwijscentrum Gent

3541800OL

E Subs

Niet_Relevant

10.079,27

11.368,52

11.559,51

11.753,71

11.951,18

12.151,95

68.864,15

1.217,21

Onderwijscentrum Gent

3497800BF

E Subs

Niet_Relevant

18.777,60

21.179,46

21.535,28

21.897,07

22.264,94

22.638,99

128.293,35

2.267,65

Welzijn en Gelijke Kansen

34226PW00

E Subs

Niet_Relevant

65.145,48

87.338,39

89.000,00

35.000,00

2.900,00

 

279.383,87

 

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

407410000

E Subs

Niet_Relevant

42.525,00

47.965,00

48.770,00

4.885,00

 

 

144.145,00

 

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid

407410000

E Subs

Niet_Relevant

 

45.000,00

50.756,00

5.084,00

 

 

100.840,00

 

Welzijn en Gelijke Kansen

35150MT00

E Subs

Niet_Relevant

54.000,00

6.000,00

 

 

 

 

60.000,00

 

Vastleggingen: 5620500029, 5620500320, 5620500298, 5620500238, 5620500235, 5620500297, 5620500125, 5620500126, 5620500295 + bedragen voor 2026 waarvoor nog geen vastlegging kan gemaakt worden €173.723,93.

     

totaal: 35.234.146,10 euro

                   

Voor het werkingsjaar 2020 werden van bovenstaande toegekende middelen reeds gedeelten retroactief uitbetaald. 

Overzicht van de inkomsten

Overzicht van de inkomsten

                 

Dienst*

Budget
plaats

Categorie*

Subsidiecode

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

Welzijn en Gelijke Kansen

351370000

E Subs

ABB.EVI

4.523.363,00

3.996.104,47

3.980.968,73

4.014.806,96

4.048.932,82

4.083.348,75

24.647.524,73

Verwachte ontvangsten

€ 24.647.524,73

Adviezen

Adviesraad etnisch-culturele diversiteit (Ad Rem) Gunstig advies

Zie advies + antwoord op advies in bijlage

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent voor de uitvoering van de toevertrouwde taken van gemeentelijk belang voor de periode 2020-2025, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Heft op het Retributiereglement voor gebruik van het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners (zoals goedkeurd op de gemeenteraad van 14 december 2015 en bekendgemaakt op 15 december 2015), met ingang vanaf 1 juli 2020.

Artikel 3

Heft op het Retributiereglement m.b.t. het gebruik van de tijdelijke slachtvloer t.g.v. het Offerfeest (zoals goedkeurd op de gemeenteraad van 18 december 2013, gewijzigd op 14 december 2015 en bekendgemaakt op 19 december 2015), met ingang vanaf 1 juli 2020.

Artikel 4

Heft op het het Algemeen reglement op het doortrekkersterrein – Drongensesteenweg 240 9000 Gent (zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 juni 2013, gewijzigd op 19/01/2017 en bekendgemaakt op 27 juni 2013 en 2 februari 2017), met ingang vanaf 1 juli 2020.


Bijlagen