Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00669 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00669 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00669 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging - Goedkeuring 2020_GRMW_00669 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Nieuwe Gemeentewet, artikel 135, § 2;
  • Het Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging;

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

De Nieuwe Gemeentewet, artikel 119.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het momenteel van kracht zijnde Politiereglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging werd goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2015 en werd slechts beperkt gewijzigd in de gemeenteraad van 20 februari 2017 en 28 april 2020.

De inhoud van desbetreffend politiereglement is een bijna organisch gegroeid gegeven. Er werd bij de aangehaalde wijzigingen slechts een zin weggelaten of bijgevoegd.

Het is echter aangewezen dat het politiereglement een éénduidige en transparante vertaling vormt van het beleid dat gevoerd wordt.

Uitgangspunten van dit beleid zijn:

  • goede communicatie met de “klanten”
  • in het aanbod beter aansluiten bij veranderende noden
  • sereniteit en geborgenheid van de begraafplaats versterken
  • een klimaat- en ecologisch verantwoord beheer in harmonie met de leefomgeving
  • zorg voor het waardevol funerair erfgoed
Bijgevolg is het noodzakelijk een nieuw Politiereglement op de begraafplaatsen goed te keuren en het bestaande Politiereglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2015 op te heffen. 
 
Tevens dient het desbetreffende politiereglement niet langer opgenomen te worden in de Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie aangezien de sanctionering met een gemeentelijke administratieve sanctie in deze context niet langer aangewezen is gelet op de van toepassing zijnde strafrechtelijke sanctionering. 
 
 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het nieuwe Politiereglement op de begraafplaatsen is zowel naar inhoud als naar vorm aangepast. 

Inhoudelijk wordt er ingezet op een vereenvoudigde communicatie door o.a. het aanbod van gedenkvormen en prijzen te vereenvoudigen (zelfde gedenkvorm, zelfde prijzen) alsook door gebruik te maken van het begrip sterkmaker/contactpersoon, zodat de aanspreekbaarheid van concessionarissen soepeler wordt.

Daarnaast wordt ingezet op de verhoging van de zorg voor de begraafplaats door duidelijkere richtlijnen rond onderhoud en nalaten van bloemen, gadgets, … om zo de orde op de begraafplaats te verhogen en de begraafplaatsen natuurvriendelijker te maken en door een goede regeling van concessies te voorzien bij herinrichting van de begraafplaats in functie van het verhogen van de toegankelijkheid, de vergroening en de plekken voor herdenking.

Eveneens wordt er gepoogd meer aansluiting te voorzien bij de huidige verwachtingen van de nabestaanden door gebruik te maken van kortere concessieperiodes en door de prijzen van concessies meer te gebruiken om het aanbod van gedenkvormen te sturen en wordt aan het erfgoed een duidelijker plaats gegeven in het beleid door voorwaarden op te nemen voor graftekens bij een beschermde zone en erkend erfgoed (zowel nieuwe,  einde concessie, als rond onderhoud) alsook voor minder verwaarloosde graftekens op kelders door hergebruik van kelders te stimuleren.

Tot slot zijn alle bepalingen die eerder te maken hebben met de algemene afspraken voor de begraafplaatsen rond begraven en bezoeken opgenomen in een apart huishoudelijk reglement aangezien deze niet thuishoren in het politiereglement.

Vormelijk wordt voorzien in een transparantere regelgeving door eenvoudiger taalgebruik, logischere clustering van thema’s, weglaten wat reeds in andere reglementen werd opgenomen, per gedenkvorm een duidelijke flyer met de vertaling van alle toepasselijke reglementen, ...

Daarnaast is het de bedoeling om sneller aanpassingen door te voeren aan noden of problemen.

Gelet op het voorgaande dient het Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging goedgekeurd in zitting van 26 oktober 2015 dan ook te worden opgeheven en dient het nieuwe Politiereglement op de begraafplaatsen goedgekeurd te worden. 

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de opheffing van het Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2015.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van de Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie.

Artikel 3

Keurt goed het Politiereglement op de begraafplaatsen waarin niet langer voorzien wordt in sanctionering via een gemeentelijke administratieve sanctie. 


Bijlagen