Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00682 - Politie - gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2020 - 2020_GRMW_00519 - Politie - Vacantverklaring van 25 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - Derde mobiliteitscyclus 2020 – Goedkeuring - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00682 - Politie - gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2020 - 2020_GRMW_00519 - Politie - Vacantverklaring van 25 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - Derde mobiliteitscyclus 2020 – Goedkeuring - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00682 - Politie - gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2020 - 2020_GRMW_00519 - Politie - Vacantverklaring van 25 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - Derde mobiliteitscyclus 2020 – Goedkeuring - Wijziging 2020_GRMW_00682 - Politie - gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2020 - 2020_GRMW_00519 - Politie - Vacantverklaring van 25 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - Derde mobiliteitscyclus 2020 – Goedkeuring - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikelen 54 en 56;
  • Het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikelen IV.I.3, tweede lid, en IV.I.33, §1, eerste lid, en deel VI, titel II, hoofdstuk I, afdeling 1, onderafdeling 1 (de eerste aanwijzing binnen het basiskader) en deel VI, titel II, hoofdstuk II (de regeling van de mobiliteit);
  • Het Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
  • De Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
  • De Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen;
  • De Omzendbrief GPI 15quinquies van 6 april 2005 betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus;
  • Het Gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2013 houdende het voorstel van de nieuwe personeelsformatie van de Politiezone Gent;
  • Het Gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 tot wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Gent zoals goedgekeurd in de gemeenteraadzitting van 24 juni 2013.
  • Het Gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2020 houdende de vacantverklaring van 25 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader voor de derde mobiliteitscyclus van 2020.

Voorgestelde uitgaven

€ 2.203.015,37

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), artikelen IV.I.3, tweede lid, en VI.II.15, §1, eerste lid, 1°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het financieel meerjarenplan van de Politie voorziet een gemiddelde personeelsbezetting van 1.109 operationele personeelsleden en 205 administratieve en logistieke medewerkers.

Op de gemeenteraad van 25 mei 2020 werd, in het kader van de derde mobiliteitcyclus van 2020, goedkeuring verleend om binnen het operationeel en het administratief en logistiek kader 25 plaatsen vacant te verklaren. Voor de 20 functies van inspecteur van politie/basiskader bij de Wijkdienst en Interventiedienst werd bovendien, indien zij niet via de reguliere mobiliteit zouden kunnen worden ingevuld, goedkeuring verleend om deze plaatsen aan te bieden via het systeem van de onmiddellijke werving en/of de aspirantenmobiliteit.

De korpschef adviseerde om de volgende functies vacant te stellen:

- 4 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:

Dienst

Functie

Graad

Dienst Informatie- en Communicatietechnologie

1 Server- en netwerkbeheerder

ICT-Consulent niveau B

Dienst Informatie- en Communicatietechnologie

1 Programmeur

ICT-Consulent niveau B

Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer

1 Medewerker kennisbeheer

Consulent niveau B

Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer

1 Functioneel beheerder

Assistent niveau C

- 21 betrekkingen in het operationeel kader:

Dienst

Functie

Graad

Directie Operaties

1 directeur operaties

hoofdcommissaris

Interventiedienst

10 medewerkers

inspecteur

Wijkdienst

2 inspecteurs onthaal

inspecteur

Wijkdienst

6 buurtinspecteurs

inspecteur

Wijkdienst

1 medewerker wijkzorgteam

inspecteur

Wijkdienst

1 medewerker gerechtelijk team

inspecteur

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Politiezone Gent wenst nog 3 bijkomende functies vacant te stellen en toe te voegen aan het gemeenteraadsbesluit 2020_GRMW_00519 van 25 mei 2020, namelijk;

- 3 betrekkingen in het operationeel kader:

Dienst

Functie

Graad

Interventiedienst

1 teamchef

hoofdinspecteur

Interventiedienst

2 BOA-officieren

Commissaris

Politiezone Gent wenst bijgevolg 28 plaatsen vacant te stellen in het kader van de derde mobiliteitscyclus van 2020.

 

Overzicht van de uitgaven

De raming van de brutoloonkost (op jaarbasis) gebeurt op basis van de begrotingstool van het SSGPI (Sociaal Secretariaat) van de Geïntegreerde Politie.

aantal en graad bedrag
1 assistent/ niveau C €  58.332,79
3 consulenten/niveau B €  192.826,41

 

aantal en graad bedrag
1 hoofdcommissaris € 151.956,70
2 commissarissen € 253.293,68
1 hoofdinspecteur € 94.129,39
20 inspecteurs € 1.452.476,40

Totaal van de jaarlijkse bruto loonkost voor 28 vacante betrekkingen: 2.203.015,37 euro.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt het gemeenteraadsbesluit "2020_GRMW_00519 - Politie - Vacantverklaring van 25 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - Derde mobiliteitscyclus 2020 – Goedkeuring” van 25 mei 2020 in de zin dat er 3 vacante functies worden toegevoegd en er bijgevolg 28 betrekkingen in het operationeel en het administratief kader vacant verklaard zullen worden in het kader van de derde mobiliteitscyclus van 2020.