Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00705 - Borgstelling S&R Gent nv - Verlenging looptijd hoofdkredietovereenkomst tussen S&R Gent nv en Belfius Bank nv - Kennisneming

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:01
Behandeld

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia
2020_GRMW_00705 - Borgstelling S&R Gent nv - Verlenging looptijd hoofdkredietovereenkomst tussen S&R Gent nv en Belfius Bank nv - Kennisneming 2020_GRMW_00705 - Borgstelling S&R Gent nv - Verlenging looptijd hoofdkredietovereenkomst tussen S&R Gent nv en Belfius Bank nv - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het 'Toetsingskader borgstellingen Stad Gent en OCMW Gent', goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 24 juni 2019. 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 22 februari 2010 keurde de gemeenteraad een werkingssubsidie aan S&R Gent nv, Victor Braeckmanlaan 180, 9040 Sint-Amandsberg, voor de realisatie en exploitatie van sportcomplex Rozebroeken goed van 2.800.000 euro op jaarbasis, gedurende de duur van de exploitatiefase, zijnde 30 jaar. Deze subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Op 29 juni 2010 keurde de gemeenteraad de borgstelling goed van het door S&R Gent nv bij Dexia aan te gane krediet ter financiering van het sportcomplex Rozebroeken. Het betreft een solidaire borgstelling tegenover Dexia Bank voor wat betreft zowel het kapitaal, de intresten, de commissie en de onkosten van het werkingskrediet (= Tranche A) en de lening (=Tranche B). De stad waarborgt hierbij ook eventuele uitbreidingen van het krediet, tot een maximum van 45.000.000 euro. Ook avenanten die een indekking van de rentevoet beogen zijn gevat in deze borgstelling.

Artikel 2 uit de kredietovereenkomst van 22 juni 2010 tussen S&R Gent nv en Dexia Bank nv , legt het maximumbedrag van de Tranche A en B vast op 41.220.000 euro respectievelijk 41.830.000 euro en bepaalt dat deze maximumbedragen kunnen worden verhoogd mits onvoorwaardelijke goedkeuring door TMVW van het gewijzigde budget, maar waarbij deze maximale bedragen evenwel nooit meer kunnen bedragen dan de door de stad Gent gewaarborgde bedragen.
De borgstelling vanwege de Stad is opgenomen in artikel 7 van deze overeenkomst, waarin staat dat de Stad zich gedurende 30 jaar (en dit vanaf de datum van consolidatie) borg stelt ten belope van het maximum totale kredietbedrag van het lange termijnkrediet (= Tranche B).

Op 31 december 2012 ging S&R Gent nv bij Belfius Bank volgende lange termijn kredieten (op 30 jaar- laatste aflossing op 30/06/2042) aan : lening nr. 1 voor een bedrag van 41.481.416,67 euro en een rentevoet van 4,166%; lening nr. 2 voor een bedrag van 3.952.599,08 euro en een rentevoet van 3,154 %.

Via Avenant nr. 1 werden op 15 februari 2012 enkele aanvullingen en/of amendementen aangebracht aan de kredietovereenkomst van 22 juni 2010. 

Via Avenant nr. 2 d.d. 23 juni 2017 verzoekt S&R Gent Belfius Bank nv wijzigingen aan te brengen in de manier waarop het uitstaand bedrag van Tranche B dient te worden terugbetaald. Voor lening nr.1 wordt een nieuwe aflossingstabel overeengekomen die een vertraging inhoudt van de kapitaalaflossingen. De gemeenteraad nam op 18 december 2017 kennis van de aanpassing van deze aangepaste kredietovereenkomst.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De coronacrisis treft S&R Gent nv hard. De verplichte sluiting impacteert de liquiditeitspositie zwaar. Om dit te vermijden wenst S&R Gent in eerste instantie beroep doen op de overheidsmaatregelen inzake uitstel van kapitaalaflossingen.
Het gaat voor S&R Gent nv over 2 kapitaalaflossingen van lening nr. 1 van elk 300.000 euro, i.c. de aflossing van  30/06/2020 en 30/09/2020.
De formele toestemming van de Stad Gent is hiervoor vereist, aangezien het de opdrachtgever is die het krediet waarborgt. Op 30 april 2020 gaf het college reeds zijn akkoord.

Op vraag van S&R Gent zal Belfius Bank nv wijzigingen aanbrengen in de manier waarop het uitstaand bedrag van het hoofdkrediet dient te worden terugbetaald. Voor lening nr.1 zal een nieuwe aflossingstabel (zie bijlage) worden overeengekomen die een vertraging inhoudt van de kapitaalaflossingen: de aflossingen van 30/06/2020 en 30/09/2020 worden verschoven naar het einde van de looptijd, waardoor de nieuwe looptijd van de lening 31 maart 2039 wordt in plaats van 30/09/2038. Deze operatie zal leiden tot een nieuw avenant aan de bestaande kredietovereenkomst.

Deze voorliggende schuldverlenging is niet in strijd met de initiële stadswaarborg. Het uitstaande kapitaal van het krediet blijft ongewijzigd. Maar de verschuivingen van de kapitaalaflossingen hebben een impact op de risico van de borg. Het uitstaande kapitaal daalt minder snel en bovendien dienen er over de volledige looptijd meer intresten betaald worden (totaalbedrag: 472.860 euro).

Op 5 mei 2020 ontving de Stad de gevraagde risicoanalyse (een bevraging die jaarlijks naar alle verbonden partners wordt gestuurd)  van S&R Gent nv (zie bijlage). Deze risicoanalyse omvat een oplijsting van de diverse risico’s, zowel de generieke als de organisatiegebonden risico’s.  De financiële ratio’s zijn berekend op datum van 31/12/2019.
Hieronder de belangrijkste risico’s voor de Stad:
(1) indien S&R Gent failliet gaat, moet conform de borgstelling, het openstaande kapitaal van de lening verder afgelost worden. Op vandaag bedraagt het openstaande kapitaal 33.606.917 euro (lening nr.1) en 2.956.146 euro (lening nr.2) of in totaal 36.563.063 euro;
(2) de solvabiliteit (mate waarin S&R in staat is om met eigen middelen haar totale schulden terug te betalen) blijft laag (solvabiliteitsratio van 5%) maar is de laatste jaren ook niet verslechterd;
(3) in 2019 daalden de inkomsten door onvoorziene omstandigheden. Hierdoor liep de liquiditeitsratio (mate waarin S&R in staat is om met haar liquide middelen haar korte termijn schulden te kunnen betalen) op 31 december 2019 terug naar 0,50% ofwel 0,75 miljoen euro. Deze liquiditeitsratio is veel lager dan waarvan werd uitgegaan bij de vorige schuldoperatie (cfr. avenant 2). Het uitstel van de 2 aflossingen van het hoofdkrediet (totaal : 600.000 euro) is noodzakelijk voor het behouden van de liquiditeitsbuffer van 0,75 miljoen euro en het niet verder dalen van de liquiditeitsratio;
(4) het is op vandaag nog onzeker welke de gevolgen finaal zullen zijn van de huidige corona-crisis.  

Gegeven bovenstaande risico’s zal de financiële toestand (i.c. de liquiditeit) van S&R verder strikt  opgevolgd worden. Hiertoe vraagt de Sportdienst driemaandelijks de nodige rapporteringen op.   

Het ‘Toetsingskader borgstellingen Stad Gent en OCMW’ dat de gemeenteraad van de Stad Gent op 24 juni 2019 heeft goedgekeurd, voorziet twee criteria om een begrenzing te stellen aan de waarborgverlening door de Stad Gent: 

De som van de totale openstaande schuld (op lange en korte termijn) ten laste van de Stad Gent en het OCMW Gent én het totaal van de door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurde waarborgen mag nooit hoger zijn dan 100 % van het totaal van de geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van Stad Gent en OCMW Gent.
De borgstellingen van Stad Gent en OCMW Gent mogen maximaal 27,5% % van het totaal van de  geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van Stad Gent en OCMW Gent bedragen. Deze begrenzing evolueert tegen 2025 naar 20%, dit als volgt : 25% vanaf 2021; 22,5% vanaf 2023 en 20,0% vanaf 2025.

Naar aanleiding van de voorliggende besluitvorming gebeurde een toetsing met beide criteria, voor de volledige periode van het lopende meerjarenplan, dit o.b.v. de cijfers van BO2020:

EVOLUTIE BORGSTELLINGEN en RATIO's STAD incl. OCMW202020212022202320242025
Borgstellingen op 31 december jaar x238.635.560227.463.349217.563.221206.299.251196.695.822185.661.853
Financiële schulden situatie op 31/12 jaar x (excl. borgstellingen)     732.237.113845.278.081894.101.555916.020.143928.129.706941.682.277
Ontvangsten exploitatie (excl. interne verrekeningen)  1.063.657.745 1.089.383.724 1.122.554.579 1.155.952.999 1.185.017.578  1.185.017.578
Schuldratio op 31/12 van jaar x - inclusief borgstellingen91,3%98,5%99,0%97,1%94,9%95,1%
Schuldratio op 31/12 van jaar x - exclusief borgstellingen68,8%77,6%79,6%79,2%78,3%79,5%
Borgstellingen op ontvangsten22,4%20,9%19,4%17,8%16,6%15,7%De impact van de voorliggende aanpassing van de kredietovereenkomst tussen S&R Gent nv en Belfius Bank nv op het totaal der uitstaande borgstellingen valt binnen de limieten van het toetsingskader.

Activiteit

AC35238 Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het bestuur en het geconsolideerd niveau

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de verlenging van de looptijd van 30 september 2038 tot 31 maart 2039 van de kredietovereenkomst tussen S&R Gent nv, Victor Braeckmanlaan 180, 9040 Sint-Amandsberg, en Belfius Bank nv betreffende de financiering van het sportcomplex Rozebroeken waarvoor de Stad Gent borg staat.


Bijlagen

  • Risicoanalyse S&R Gent
  • Nieuwe aflossingstabel hoofdkrediet