Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00667 - Rekeningen van de Politie - dienstjaar 2019 - Vaststelling

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00667 - Rekeningen van de Politie - dienstjaar 2019 - Vaststelling
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00667 - Rekeningen van de Politie - dienstjaar 2019 - Vaststelling 2020_GRMW_00667 - Rekeningen van de Politie - dienstjaar 2019 - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, artikel 34.
  • Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie, artikelen 16, 17, 67, 68, 69 en 70.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, artikel 34.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen en de bijzondere rekenplichtige, onder het gezag van dit college, zijn belast met het houden van de boekhouding van de Politiezone. Jaarlijks maakt de bijzonder rekenplichtige de jaarrekening op bestaande uit de begrotingsrekening, de balans en resultatenrekening en de toelichting.

De financieel beheerder heeft de boekhouding van het dienstjaar 2019 afgesloten en de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening met toelichting van de Politie opgemaakt.

De lijst van de naar het volgend dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen, zowel voor de gewone als voor de buitengewone dienst, en de lijst van de nog te innen vastgestelde invorderingsrechten werd door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld in zitting van 4 juni 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening met de toelichting werden opgemaakt overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de Lokale Politie.

Het college van burgemeester en schepenen legt de vaststelling van deze rekeningen 2019, gevoegd in bijlagen, voor aan de gemeenteraad.

Dit besluit wordt verstuurd naar de provinciegouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen (Dienst Fed. Directie Politionele Veiligheid), de minister van Binnenlandse Zaken en de Federale Politie, Directie van de Relaties met de Lokale Politie.

Activiteit

AC35237 Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt de begrotingsrekening 2019 van de Politiezone Gent vast als volgt:

Netto vastgestelde rechten (gewone dienst)

125.321.325,93

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

116.113.049,10

Begrotingsresultaat (gewone dienst)

9.208.276,83

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

2.614.504,19

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)

11.822.781,02

 

 

Netto vastgestelde rechten (buitengewone dienst)

7.266.523,57

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

19.293.637,73

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)

-12.027.114,16

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

5.334.738,44

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)

-6.692.375,72

Artikel 2

Stelt de balans en resultatenrekening 2019 van de Politiezone Gent vast als volgt:

Balans per 31 december 2019

Vaste activa

36.132.118

Vlottende activa

12.774.462

Totaal van de activa

48.906.580

Eigen vermogen

33.544.054

Voorzieningen

0

Schulden

15.362.526

Totaal van de  passiva

48.906.580

 Resultatenrekening over het dienstjaar 2019

Exploitatieresultaat

+ 7.767.552

Uitzonderlijk resultaat

- 4.692.832

Resultaat van het dienstjaar

+ 3.074.720


Bijlagen

  • Begrotingsrekening Politie 2019
  • Verslag bij de jaarrekening Politie 2019