Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00683 - Aanvulling personeelsformatie van Politiezone Gent - Weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00683 - Aanvulling personeelsformatie van Politiezone Gent - Weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00683 - Aanvulling personeelsformatie van Politiezone Gent - Weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent - Goedkeuring 2020_GRMW_00683 - Aanvulling personeelsformatie van Politiezone Gent - Weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 47, eerste lid;
 • De Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, artikelen 2, 16°, en 29, derde lid;
 • Het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), artikelen II.III14, VII.IV.29 tot en met VII.IV.31 en XI.III.12, eerste lid, 8°;
 • Het Ministerieel Besluit van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten;
 • Het Gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2013 houdende het voorstel van de nieuwe personeelsformatie van de Politiezone Gent;
 • Het Gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 tot wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Gent zoals goedgekeurd in de gemeenteraadzitting van 24 juni 2013.

Voorgestelde uitgaven

€ 29.773,18

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 47, eerste lid;
 • Het Ministerieel Besluit van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 2007 zijn alle functies van het niveau A van de politiediensten ingedeeld in 5 klassen. De indeling van die functies in klassen wordt uitgevoerd aan de hand van het systeem van de weging. Het komt aan de benoemende overheid toe om dit systeem ten uitvoer te leggen.

De laatste globale weging van de Calog-functies van het niveau A van de Politiezone Gent dateert van 2013.

Sindsdien zijn een aantal van die functies evenwel qua inhoud, eraan gekoppelde verantwoordelijkheden, vereisten, ... geëvolueerd. Dienvolgens rees binnen de Politiezone Gent de vraag om de wegingen van de Calog-functies van het niveau A te hervealueren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Die herevaluatie beoogde een coherente en uniforme toepassing van de 8 wegingscriteria ten aanzien van alle gelijkwaardige functies. Die coherente en uniforme toepassing heeft ertoe geleid dat alle functies waaraan gelijkwaardige verantwoordelijkheden in het raam van het functioneren van de organisatie zijn verbonden en die dus op een gelijkwaardige manier bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de Politiezone Gent in dezelfde klasse zullen worden gevaloriseerd.

Daarnaast heeft de herevaluatie van de wegingen ertoe geleid dat een aantal functies, gelet op de evolutie die ze sinds 2013 hebben ondergaan, thans in een lagere of hogere klasse worden gewogen waardoor de titularissen van die functies, ingevolge de herweging, een correcte verloning zullen krijgen voor hun gewijzigde takenpakket, expertiseniveau en/of verantwoordelijkheden. 

Ingevolge bovenstaande herevaluatie werden alle functies van het niveau A van de Politiezone Gent in 4 categorieën (zie bijlage 1) onderverdeeld. 

In alle transparantie werden vervolgens de weging en de indeling in klassen van alle functies van de categorieën 2, 3 en 4 ter advies voorgelegd aan de directie personeel van de federale politie. Die directie geeft immers in het raam van de wegingen van de lokale politie een niet-bindend advies.

De Politiezone Gent analyseerde de adviezen van de directie personeel van de federale politie om na te gaan of het advies moet worden gevolgd of er, omwille van gefundeerde redenen, aan het advies kan worden voorbijgegaan. Die analyse, en in het bijzonder de erin opgenomen motivering die rechtvaardigt dat er aan het advies wordt voorbijgegaan, wordt gevoegd in bijlage aan dit besluit en maakt integraal deel uit van de motivering van dit besluit.

Dit wegingsdossier werd ter advies aan de syndicale partners voorgelegd op het basisoverlegcomité van 5 juni 2018 en 5 november 2019 alwaar het een positief advies bekwam van 3 van de 4 representatieve vakorganisaties. De vierde vakorganisatie onthield zich. 

 
 

 

 

Overzicht van de uitgaven

De herweging van de functies van het niveau A van de politiezone Gent heeft tot gevolg (zie bijlage 7) dat:

 • 3 functies verhogen van klasse 1 naar klasse 2;
 • 1 functie verlaagt van klasse 2 naar klasse 1;
 • 3 functies verhogen van klasse 2 naar klasse 3.

De loonschalen die verbonden zijn aan de klasse 2 (A21, A22 en A23) zijn ook verbonden aan de klasse 1. De klasse 1 voorziet evenwel nog 2 lagere loonschalen, met name A11 en A12. Dit houdt in dat de herweging wat de eerste twee punten betreft ofwel geen gevolgen zal hebben omdat het personeelslid van klasse 1 reeds baremisch bevorderd was in één van de loonschalen verbonden aan de klasse 2 ofwel de baremische loopbaan van het betrokken personeelslid louter zal versnellen (bij verhoging van klasse 1 naar klasse 2) of vertragen (bij verlaging van klasse 2 naar klasse 1).

Aangezien de loonschalen A31, A32 en A33 daarentegen enkel verbonden zijn aan de klasse 3, zijn er wel financiële gevolgen verbonden aan de verhoging van de 3 functies van klasse 2 naar klasse 3. De gemiddelde brutomeerkost op jaarbasis van die verhoging bedraagt 9.924,40 euro per ambt (geïndexeerd voor 2020).   

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de in bijlage 6 van dit besluit opgenomen weging en indeling in klassen overeenkomstig artikel II.III.14 RPPol van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent.

Artikel 2

Keurt goed dat de bijlage 9 (Advies wegingscommissie) bij het raadbesluit 2013_GR_00806 van 24 juni 2013 houdende het voorstel van de nieuwe personeelsformatie van de Politiezone Gent vervangen wordt door de bijlage 6 (Weging en indeling in klassen) van dit besluit.