Terug

2020_GRMW_00693 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Ledeberg, Brusselsesteenweg 1A, en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2020_GRMW_00693 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Ledeberg, Brusselsesteenweg 1A, en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring 2020_GRMW_00693 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Ledeberg, Brusselsesteenweg 1A, en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Voorgestelde uitgaven

€ 32.100,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het pand gelegen Brusselsesteenweg 1A (in het Keizerspark) in 9050 Ledeberg is eigendom van het Vlaams Gewest en is sinds 1991 in het beheer van de Stad Gent. Vzw Jong, Antwerpsesteenweg 195, 9040 Sint-Amandsberg, gebruikt sinds 2002 het gebouw voor haar werking en heeft daarvoor een huurovereenkomst die afloopt op 30/06/2020.

Vzw Jong heeft te kennen gegeven de overeenkomst te willen verlengen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De jaarlijkse huurprijs wordt bepaaldop 5.350 euro en zal 100% gesubsidieerd worden door de Jeugddienst.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de huursubsidie aan vzw Jong voor de duur van 6 jaar vanaf 01/07/2020, onder volgende voorwaarden:

  1. de huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief;
  2. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in de huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te 9050 Ledeberg, Brusselsesteenweg 1A, na te leven.

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de huurovereenkomst met vzw Jong voor de duur van 6 jaar vanaf 01/07/2020.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Jeugddienst 
Budgetplaats 3406200WK 
Categorie*
Subsidiecode XHU.HUU 
2020 2.675,00 
2021 5.350,00 
2022 5.350,00 
2023 5.350,00 
2024 5.350,00 
2025 5.350,00 
Later 2.675,00 
Totaal 32.100,00 

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Jeugddienst 
Budgetplaats 3406200WK 
Categorie*
Subsidiecode XHU.HUU 
2020 2.675,00
2021 5.350,00 
2022 5.350,00 
2023 5.350,00 
2024 5.350,00 
2025 5.350,00 
Later 2.675,00 
Totaal 32.100,00 

Verwachte ontvangsten

€ 32.100,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie van 32.100,00 euro aan vzw Jong, Antwerpsesteenweg 195, 9040 Sint-Amandsberg, voor de duur van 6 jaar m.i.v. 1 juli 2020 onder de volgende voorwaarden:

  1. de huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief;
  2. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te 9050 Ledeberg, Brusselsesteenweg 1A, na te leven.

Bijlagen

  • Huurovereenkomst