Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00696 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Sint-Kruis-Winkel, Sint-Kruis-Winkeldorp 17, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00696 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Sint-Kruis-Winkel, Sint-Kruis-Winkeldorp 17, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00696 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Sint-Kruis-Winkel, Sint-Kruis-Winkeldorp 17, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring 2020_GRMW_00696 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Sint-Kruis-Winkel, Sint-Kruis-Winkeldorp 17, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Ttel VIII 'Huur'.

Voorgestelde uitgaven

€ 70.581,78

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 23 april 2002 werd tussen de Stad Gent en de heer Etienne Geirnaert een huurovereenkomst gesloten betreffende enkele lokalen van het onroerend goed, gelegen te 9042 Gent - Sint-Kruis-Winkel, Sint-Kruis-Winkeldorp 17, kadastraal bekend onder Gent, 14de afdeling, sectie C, deel van perceelnummer 237/G, voor een periode van negen jaar van 1 juni 2002 tot en met 31 mei 2011 en dit ten voordele van Chiro Totem.

Op 21 februari 2011 werd tussen de Stad Gent en de heer Tony Waelput een bijakte nr. 1 gesloten tot aanvulling van bovengenoemde huurovereenkomst om deze derhalve te verlengen voor een nieuwe periode van negen jaar van 1 juni 2011 tot en met 31 mei 2020, wederom ten voordele van Chiro Totem. Ook werd de huurovereenkomst op naam van de heer Tony Waelput overgedragen gezien de heer Etienne Geirnaert niet langer actief was binnen Chiro Totem en zijn taken waren overgenomen door de heer Tony Waelput.

Op 28 april 2014 werd tussen de Stad Gent en de vzw Chirojeugd Oost-Vlaanderen een bijakte nr. 2 gesloten ter aanvulling van bovengenoemde huurovereenkomst d.d. 23/04/2002 en bovengenoemde bijakte nr. 1 d.d. 21/02/2011 om de beide overeenkomsten nogmaals over te dragen en de modaliteiten betreffende huuroverdracht en onderverhuring aan te passen, dit alles wederom ten voordele van Chiro Totem.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gezien de huurovereenkomst is geëindigd op 31 mei 2020, wensen beide partijen een nieuwe huurovereenkomst voor een periode van zes jaar af te sluiten.

De nieuwe huurovereenkomst gaat in op 1 juni 2020 en eindigt op 31 mei 2026.

De huurvergoeding van 11.763,63 euro per jaar wordt 100 % door de Jeugddienst gesubsidieerd.

De huurder staat zelf rechtstreeks in voor de betaling van de nutsvoorzieningen.

Door middel van dit besluit wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd het sluiten van de huurovereenkomst goed te keuren, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze huurder.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de nominatieve subsidie, gekoppeld aan deze huurovereenkomst en ten behoeve van Chiro Totem, goed te keuren. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst*  Jeugddienst
Budgetplaats 3406200WK
Categorie* E subs.
Subsidiecode XHU.HUU
2020 5.881,82
2021 11.763,63
2022 11.763,63
2023 11.763,63
2024 11.763,63
2025 11.763,63
2026 5.881,81
Totaal 70.581,78

De jaarlijkse huurvergoeding bedraagt 11.763,63 euro en wordt 100 % door de Jeugddienst gesubsidieerd.

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Vastgoed
Budgetplaats 347250003
Categorie* 7020000
Subsidiecode XHU.HUU
2020 5.881,82
2021 11.763,63
2022 11.763,63
2023 11.763,63
2024 11.763,63
2025 11.763,63
2026 5.881,81
Totaal 70.581,78

De jaarlijkse huurvergoeding bedraagt 11.763,63 euro en wordt 100 % door de Jeugddienst gesubsidieerd.

Verwachte ontvangsten

€ 70.581,78

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie voor het bedrag van 11.763,63 euro per jaar aan Chiro Totem voor een deel van het stadseigendom, gelegen te 9042 Sint-Kruis-Winkel, Sint-Kruis-Winkeldorp 17, en dit onder de volgende voorwaarden:

  1. De huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief.
  2. Er moet duidelijk worden bewezen dat de huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de vastgestelde huurwaarde van het te huren goed geheel te financieren.
  3. De huurder dient de voorwaarden, opgenomen in de huurovereenkomst, na te leven.

Bijlagen

  • Bijlage 1: plan gelijkvloers Sint-Kruis-Winkeldorp 17
  • Huurovereenkomst d.d. 23/04/2002
  • Bijakte nr. 1 d.d. 21/02/2011
  • Bijakte nr. 2 d.d. 28/04/2014
  • Huurovereenkomst 2020-2026