Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00668 - Hulpverleningszone Centrum - dotaties van de Stad Gent voor het dienstjaar 2020 - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00668 - Hulpverleningszone Centrum - dotaties van de Stad Gent voor het dienstjaar 2020 - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00668 - Hulpverleningszone Centrum - dotaties van de Stad Gent voor het dienstjaar 2020 - Wijziging 2020_GRMW_00668 - Hulpverleningszone Centrum - dotaties van de Stad Gent voor het dienstjaar 2020 - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 67 en 68.

Voorgestelde uitgaven

€ 36.217.033,41

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De zoneraad van de Hulpverleningszone Centrum heeft op 16 oktober 2019 de begroting voor het dienstjaar 2020 goedgekeurd.
De gemeenteraad keurde de dotatie van stad Gent aan de Hulpverleningszone Centrum goed op 21 oktober 2019.

De oorspronkelijke begroting 2020 werd begin dit jaar bijgestuurd in de zoneraad van 12 februari 2020. Een belangrijke aanpassing had betrekking op de opname van de weerhouden beleidsdoelstellingen voor het jaar 2020, conform het meerjarenbeleidsplan van de zone. Dit heeft voornamelijk een impact gehad op de gevraagde investeringstoelage. Voor de stad Gent waren de in deze begroting opgenomen dotaties als volgt (goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 januari 2020):

 • voor exploitatie: 35.993.381,18 euro
 • voor investeringen: 3.988.709,03 euro
 • bijdrage voor de pensioenen: 593.750,00 euro
Ook het ristorno t.g.v. het ingeschat positief begrotingsresultaat werd gebudgetteerd:
 • ristorno: - 2.308.570,00 euro
De gemeenteraad keurde de gewijzigde dotatie van stad Gent aan de Hulpverleningszone Centrum goed op 20 januari 2020.
 

De begroting 2020 wordt nu een tweede keer bijgestuurd. Het betreft ditmaal een eerder technische budgetwijziging, waarin een aanpassing van de personeelskredieten aan de indexering van de wedden doorgevoerd werd (april i.p.v. februari). Ook werden de werkingskredieten herzien en is er langs de ontvangstenzijde een toelage vanwege Zone Oost opgenomen (ikv een samenwerking rond de dispatching). Tot slot werd ook een relatief beperkte meerkost ten gevolge van de corona-crisis verwerkt in de begroting. Het gevolg van deze aanpassingen is dat zowel de exploitatie- als de investeringsdotatie van de gemeenten naar beneden gebracht kunnen worden.

Het volledige begrotingsresultaat van 2019 (in totaal 4,2 mio euro) wordt in deze tweede begrotingswijziging geristorneerd naar de verschillende gemeenten volgens het aandeel van iedere gemeenten in dit resultaat (m.a.w. volgens de verdeelsleutel voor het jaar 2019). Dit ristorno werd in het budget van stad Gent voorzien, maar valt groter uit dan gebudgetteerd.

Na de bespreking ervan in de begrotingscommissie keurde het zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum op 20 mei 2020 het ontwerp van de begrotingswijziging 2 voor het dienstjaar 2020 goed. De definitieve goedkeuring door de zoneraad is voorzien op 24 juni 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de hulpverleningszone dienen goedgekeurd te worden door de gemeenteraden van de zone. In functie van het ontwerp van de begrotingswijziging en de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel worden voor het jaar 2020 door de stad Gent volgende dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:

 • voor exploitatie: 35.151.208,97 euro (delta: - 842.172,21 euro)
 • voor investeringen: 3.769.875,29 euro (delta: - 218.833,74 euro)
 • bijdrage voor de pensioenen: 593.750,00 euro (delta: 0 euro)

Het begrotingsresultaat van 2019 valt hoger uit dan initieel ingeschat. Het aandeel van stad Gent daarin bedraagt volgens de geldende verdeelsleutel: 

 • ristorno (minsubsidie op uitgavekredieten): - 3.297.800,85 eur (delta: - 989.230,85 euro)
Dit bedrag wordt in de voorliggende begrotingswijziging geristorneerd.

De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begrotingswijziging uitvoerbaar zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2020 definitief te kunnen goedkeuren.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.

Overzicht van de uitgaven

5619008969 (2020/INT/351360000/6491300/NIET_RELEVANT): 35.151.208,97 euro
5619008968 (2021/INT/351360000/6491300/NIET_RELEVANT): 3.769.875,29 euro
5619011375 (2020/INT/351360001/6491300/NIET_RELEVANT): 593.750,00 euro

ristorno begrotingsresultaat (2020/INT/3513600RI/6491300/NIET_RELEVANT): - 3.297.800,85 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35237 Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt de dotaties aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2020, goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 januari 2020, als volgt:

 • voor exploitatie: 35.151.208,97 euro
 • voor investeringen: 3.769.875,29 euro
 • bijdrage voor de pensioenen: 593.750,00 euro

Artikel 2

Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.


Bijlagen

 • Overzicht gemeentelijke dotaties aan Hulpverleningszone Centrum en ristorno begrotingsresultaat - budgetwijziging 2 2020.