Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00704 - Retributie op grafconcessies - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 23:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00704 - Retributie op grafconcessies - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 44
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 5
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Tom De Meester, Caroline Persyn, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00704 - Retributie op grafconcessies - Wijziging 2020_GRMW_00704 - Retributie op grafconcessies - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2
  • Het Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004, artikel 2, lid 5

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 19 december 2019 het nieuwe reglement 'Retributie op grafconcessies' goed. De gemeenteraad wijzigde op 20 januari 2020 het nieuwe reglement. Bij besluit van 18 maart 2020 vernietigde de waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen de bepalingen voorzien onder artikel 2, §1, punt j 'Vergoeding voor extra prestaties' voor zover zij betrekking hebben op de aanrekening van een vergoeding voor extra prestaties voor overledenen die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de stad. Op de gemeenteraad van 28 april 2020 werd het reglement aangepast in lijn met die beslissing.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er wordt een vereenvoudiging voorgesteld van de tarieven opgelijst in dit reglement.Het onderscheid tussen kisten en urnen valt daarmee grotendeels weg. Enerzijds is er nog een retributie voor grafkelders, die afhangt van de capaciteit van de grafkelder. Anderzijds is er een retributie voor alle andere begravingen, zij het in volle grond, columbaria of andere urnenplaatsing.

Daarnaast worden de tarieven en de duurtijd van de concessies aangepast. De diensten verwachten dat dit een budgetneutrale ingreep is. Enerzijds dalen de tarieven voor kelders, anderzijds hoopt men door deze tarieven meer kelders in concessie te kunnen geven. Bijkomend voordeel daarvan is, dat de grafmonumenten van de kelders met een lopende concessie, door de concessionaris worden onderhouden (en niet door Stad Gent). 

De vrijstellingen voor oudstrijders en oorlogsslachtoffers, en de overgangsmaatregel voor concessies die in de loop van 2020 aflopen zoals in december 2019 bepaald, blijven behouden. Bijkomend wordt het gratis gebruik van grafkelders met hergebruik, als een vrijstelling beperkt in tijd geformuleerd.

De Dienst Burgerzaken en de Groendienst zijn belast met de uitvoering van dit reglement.

De wijzigingen treden in werking op 01-07-2020.

Activiteit

AC34016 Begraven en beheren begraafplaatsen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Vervangt artikel 2 van het reglement 'Retributie op grafconcessies' als volgt:

"

§ 1. Kelders

De retributie bedraagt voor een termijn van 25 jaar:

Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

Voor een kelder met een capaciteit van maximum 2 personen

1682

1711

1740

1769

1799

1830

Voor een kelder met een capaciteit van 3 of 4 personen

3364

3421

3479

3538

3599

3660

Voor een kelder met een capaciteit van meer dan 4 personen

5046

5132

5219

5308

5398

5490

Indien kelders met een grote capaciteit noodgedwongen aan een lagere capaciteit in concessie worden gegeven, dan wordt het tarief van de lagere capaciteit aangerekend.

Bij het in concessie nemen van een grafkelder die reeds door het stadsbestuur voorzien is van een granieten grafzerk dient een bijkomende retributie betaald te worden van:

Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

 

4039

4108

4177

4249

4321

4394

Telkens er een bijzetting gebeurt kan op uitdrukkelijke aanvraag de concessie voor een nieuwe periode van dezelfde duur worden hernieuwd of voor de duur zoals voorzien in de oorspronkelijke concessieovereenkomst. In dit geval wordt een bijkomende retributie aangerekend naar rato van de reeds verstreken jaren in de concessieperiode en aan het actuele concessietarief.

§ 2. Graven in volle grond, columbaria, urnenvelden, urnenkelders, urnentuinen en keramische urnen

De retributie is verschuldigd voor maximum 2 personen voor een termijn van 10 jaar.

Bij een eerste begraving voor 1 januari 2021, kan de oorspronkelijke capaciteit van graven in volle grond en urnenvelden uitgebreid worden met maximaal 2 urnen. De retributie is in dat geval opnieuw verschuldigd.

Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

 

673

685

696

708

720

732

Voor de begraving van een persoon jonger dan 18 jaar wordt het tarief met de helft verminderd.

Voor de eerste periode van 10 jaar na de eerste begraving is er geen retributie verschuldigd tenzij de nabestaanden een andere locatie kiezen dan diegene door de dienst voorgesteld.

Indien een persoon wordt bijgezet en de resterende concessieperiode is minder dan 10 jaar, wordt een bijkomende retributie aangerekend, naar rato van de reeds verstreken jaren in de concessieperiode en aan het actuele concessietarief. De berekening wordt ook toegepast om naast elkaar gelegen grondgrafconcessies met een gezamenlijk grafmonument op eenzelfde einddatum te brengen.

Gelijktijdige begraving als eerste bestemming wordt niet als bijzetting beschouwd, maar als een eerste (gezamelijke) begraving 

§ 3. Reservering van een graf of nis naast een referentiegraf of referentienis

De retributie is eenmalig verschuldigd bij de eerste begraving.

Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

Per perceel

162

164

167

170

173

176

 

§ 4. Leveren en plaatsen van naamplaat

  

Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

Per naamplaat aan een strooiweide

81

82

84

85

87

88

Per naamplaat aan keramische urne

203

206

210

214

217

221

 

§ 5. Vergoeding voor extra prestaties

De retributie bedraagt per begonnen half uur en per personeelslid:

Tarief in euro

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

Prestaties buiten de normale diensturen (maandag tot vrijdag vanaf 16 uur)

25,00

25,50

26,00

26,50

26,50

27,00

Prestaties op zaterdag - één forfait

112,00

114,00

116,00

118,00

120,00

122,00

Deze retributie is niet verschuldigd voor prestaties met betrekking tot overledenen die waren ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of wachtregister van de stad Gent. 

§ 6. Vernieuwing van een concessie

a. Kelders

Vernieuwing van een concessie wordt berekend volgens de geldende tarieven voor het jaar waarin de nieuwe concessie aanvangt, dit conform de vastgelegde capaciteit.

Voor de vernieuwing van de termijn van 50 jaar bij een eeuwigdurende concessie is geen retributie verschuldigd. 

b. Overige concessies

Vernieuwing van een concessie wordt berekend volgens de geldende tarieven voor het jaar waarin de nieuwe concessie aanvangt, dit conform de vastgelegde capaciteit.

De retributie van de niet-geconcedeerde graven waarvan de termijn gedurende het jaar een einde nemen en in dat jaar hernieuwd worden, wordt aangerekend aan het tarief geldend voor het jaar waarin de concessie aanvangt.

Wanneer de bezetting op het moment van de vernieuwing de capaciteit van 2 personen overschrijdt, wordt de retributie bepaald in § 2 tweemaal aangerekend."

De wijzigingen treden in werking op 01-07-2020.

Artikel 2

Wijzigt artikel 4 van het reglement 'Retributie op grafconcessies' als volgt:

  • De artikels waarnaar wordt verwezen, worden vervangen door "Artikel 2, §2".
  • Onderaan het artikel wordt een zin toegevoegd:
    "Vrijstelling wordt verleend van de retributie bepaald onder Artikel 2.§ 1 voor de eerste 50 jaar voor een grafkelder of een grafconcessie met hergebruik met restauratie, in zoverre de bepalingen in het vigerend reglement voor hergebruik van een waardevol grafmonument worden nageleefd."

De wijzigingen treden in werking op 01-07-2020.

Artikel 3

Wijzigt artikel 6 van het reglement 'Retributie op grafconcessies' als volgt:

Aan het artikel worden onderaan een zin toegevoegd: "De oorspronkelijke capaciteit van het graf blijft behouden, ook al is deze afwijkend aan de huidige regeling."

De wijzigingen treden in werking op 01-07-2020.

Artikel 4

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie op grafconcessies' zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen

  • Gecoördineerde versie retributiereglement - met markeringen
  • Gecoordineerde versie retributiereglement
  • Te wijzigen retributiereglement.pdf