Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00718 - Verlenging subsidieovereenkomsten jeugdwelzijnswerk tot 31 december 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 20:31
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00718 - Verlenging subsidieovereenkomsten jeugdwelzijnswerk tot 31 december 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 41
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00718 - Verlenging subsidieovereenkomsten jeugdwelzijnswerk tot 31 december 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_00718 - Verlenging subsidieovereenkomsten jeugdwelzijnswerk tot 31 december 2020 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.604.588,94

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op de gemeenteraad van 24 juni 2019 werden de (meerjarige) subsidieovereenkomsten voorlopig verlengd tot 30 juni 2020 om te vermijden dat, gezien het meerjarenbudget nog niet beslist was, vzw's die personeel tewerkstelden, niet in een situatie van juridische onzekerheid zouden belanden. De bedoeling was om in 2020 volwaardige nieuwe convenanten ter uitvoering van het nieuwe beleid te laten goedkeuren.

In de loop van 2019 werd samen met verschillende stadsdiensten en middenveldorganisaties gewerkt aan een charter rond jeugdwelzijnswerk. Bedoeling was om de inhoud van dit charter als basis te gebruiken voor de verdere onderhandelingen rond de nieuwe subsidieovereenkomsten met de organisaties uit het jeugdwelzijnswerk. Dit traject kon pas in februari afgerond worden. Bovendien zorgde de corona crisis ervoor dat het verdere traject om de uitgangspunten van dit charter te concretiseren en te vertalen in overeenkomsten aanzienlijke vertraging opliep.

Daarom wordt geopteerd om de subsidieovereenkomsten met volgende organisaties nogmaals te verlengen tot eind december 2020.

Het betreft volgende overeenkomsten:

Vzw Jong (convenant voor het realiseren van jeugdwelzijnswerk + diverse addenda) voor een totaalbedrag van 1.223.450,71 euro

Vzw Bloemenstad: 41.588,68 euro

Vzw Formaat (ikv de jeughuiswerking in Nieuw Gent): 207.890,28 euro

Vzw Jes: 15.952,17 euro

Vzw Habbekrats: 115.707,10 euro

Het bedrag voor de voorlopige verlenging (van 1/1/2020 tot 30/6/2020) werd begin 2020 uitbetaald. Het voorziene bedrag was de helft van het voorziene jaarbedrag (berekend op basis van het vastgelegd bedrag voor 2019) en werd in één keer uitbetaald. Daarbij werd een indexering van 0,85 % voorzien.

Bij de tweede verlenging tot eind dit jaar zal het saldo van het totaalbedrag voorzien voor het werkingsjaar 2020 min het bedrag van de voorlopige verlenging worden betaald. Er wordt een indexering van 2,51 % voorzien. Het saldo zal uitbetaald worden in de regel 90% - 10 % waarbij bij aanvang 90 % zal worden uitbetaald en 10 % in 2021 na de geijkte evaluatieprocedure.

Alle subsidieovereenkomsten worden integraal verlengd tot 31 december 2020, behalve de subsidieovereenkomst met vzw Jong van 2014 voor het realiseren van jeugdwelzijnswerk waar de opdracht voor het kinder-, tiener- en jeugdaanbod in Nieuw Gent niet langer verwacht wordt. Er wordt van hen enkel een inzet in de spelotheekwerking verwacht. Daar in 2019 een eenmalige opstartkost hiervoor werd voorzien, werd dit bedrag van 16.033 euro in mindering gebracht voor 2020. 

Een bedrag van 40.570,36 euro voor de verlenging van de overeenkomst van Bloemenstad vzw werd voor de eerste jaarhelft aan vzw Jong overgemaakt en door hen doorgestort. Voor de tweede helft van dit jaar zal dit rechtstreeks aan Bloemenstad worden overgemaakt vanuit de Stad. Het bedrag zal in mindering worden gebracht bij vzw Jong.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om te vermijden dat  de continuïteit van de werkingen en het aanbod naar de Gentse kinderen en jongeren  in het gedrang komen, worden de subsidieovereenkomsten verlengd. 

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst Jeugddienst Totaal
  1 2 3 4 5  
  JONG Bloemenstad Formaat -Nieuw Gent Habbekrats JES  
budgetplaats 3405400JO 3405400BL 3405400NG 3405400HA 3405400JE  
budgetpositie 6491000 6491000 6491000 6491000 6491000  
categorie E subsidies E subsidies E subsidies E subsidies E subsidies  
subsidiecode NIET_RELEVANT NIET_RELEVANT NIET_RELEVANT NIET_RELEVANT NIET_RELEVANT  
2020 954.845,87 37.429,81 187.101,25 93.131,69 12.839,85 1.285.348,47
2021 268.604,84 4.158,87 20.789,03 22.575,41 3.112,32 319.240,47
Totaal 1.223.450,71 41.588,68 207.890,28 115.707,10 15.952,17 1.604.588,94

 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de integrale verlenging van de subsidieovereenkomst met vzw Jong tot 31 december 2020 voor haar jeugdwelzijnsopdracht, met uitzondering van de opdracht in Nieuw Gent die beperkt wordt tot de spelotheekwerking.

Artikel 2

Keurt goed de integrale verlenging van de subsidieovereenkomst met Formaat vzw tot 31 december 2020 voor haar jeugdwelzijnsopdracht.

Artikel 3

Keurt goed de integrale verlenging van de subsidieovereenkomst met Bloemenstad vzw tot 31 december 2020 voor haar jeugdwelzijnsopdracht.

Artikel 4

Keurt goed de integrale verlenging van de subsidieovereenkomst met Jes vzw tot 31 december 2020 voor haar jeugdwelzijnsopdracht.

Artikel 5

Keurt goed de integrale verlenging van de subsidieovereenkomst met vzw Habbekrats tot 31 december 2020 voor haar jeugdwelzijnsopdracht.

Artikel 6

Keurt goed dat de middelen voor het aanbod naar kinderen en tieners in Nieuw Gent  die voor de eerste helft door vzw Jong begin dit jaar werden doorgestort aan Bloemenstad vzw, in mindering worden gebracht en door de Stad rechtstreeks worden doorgestort aan Bloemenstad vzw voor de tweede helft van 2020. 


Bijlagen

 • 20201605_DO_overzicht bedragen convenanten jww.docx
 • financiële fiche Bloemenstad
 • financiele fiche Habbekrats.docx
 • financiele fiche JES.docx
 • financiele fiche JONG.docx
 • financiele fiche Formaat Nieuw Gent.docx
 • Financiele bijlage toelichting verlengingen2020.xlsx
 • Evaluatieverslag Habbekrats 2018
 • Evaluatieverslag JES 2018
 • Evaluatiefiche Formaat NieuwGent
 • Evaluatie vzw Jong 2018