Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00722 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Gent, Hurstweg 8, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00722 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Gent, Hurstweg 8, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00722 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Gent, Hurstweg 8, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring 2020_GRMW_00722 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Gent, Hurstweg 8, en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Voorgestelde uitgaven

€ 61.164,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tussen de Stad Gent en de NV GIA CATARO werd op 23 mei 2011 een huurovereenkomst afgesloten waarbij een gedeelte van het gebouw, gelegen te Gent, Wiedauwkaai 52 (op heden gekend als Hurstweg 8), in huur werd gegeven aan de Stad Gent, voor een periode van 9 jaar, met ingang van 1 juli 2011 en eindigend op 30 juni 2020. Deze overeenkomst werd, ingevolge artikel 3 §1, alinea 2, stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 9 jaar, met ingang van 1 juli 2020 en eindigend op 30 juni 2029.

De NV GIA CATARO droeg in 2015 het onroerend goed, gelegen te Gent, Hurstweg 8 over naar naar de NV Galveston. 

Op 23 januari 2012 sloot de Stad Gent op haar beurt een huurovereenkomst af met de vzw Boxing Club Golden Gloves, waarbij een gedeelte van het gebouw, gelegen te Gent, Hurstweg 8, in huur werd gegeven aan de vzw Boxing Club Golden Gloves Gent, voor een periode van 9 jaar, ingaande op 1 juli 2011 en eindigend op 30 juni 2020.

De vzw Boxing Club Golden Gloves Gent richtte een vraag tot hernieuwing van de huurovereenkomst d.d. 23 januari 2012. De Sportdienst wil deze vzw een locatie blijven aanbieden.

De jaarlijkse huurvergoeding van 67.960,00 euro wordt vanaf 1 juli 2020 voor 90% (of 61.164,00 euro) gesubsidieerd door de Sportdienst. De vzw Boxing Club Golden Gloves dient dus nog 10% van de huurvergoeding, of 6.796,00 euro per jaar, te betalen, alsook een forfait voor de nutsvoorzieningen voor een bedrag van 1.200,00 euro per jaar.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Partijen besloten een ontwerpovereenkomst op te maken voor een nieuwe periode van 1 jaar ingaande op 1 juli 2020 en eindigend op 30 juni 2021. De Sportdienst werkt momenteel aan een kader rond vergoedingen en huursubsidies. Een eventuele verlenging/hernieuwing na 30 juni 2021 zal aan de vooorwaarden van dat kader moeten voldoen. 

Door middel van dit besluit wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd het sluiten van de huurovereenkomst goed te keuren en aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de nominatieve subsidie, gekoppeld aan deze huurovereenkomst en ten behoeve van vzw Boxing Club Golden Gloves, goed te keuren.

Overzicht van de uitgaven

Dienst Sportdienst 
Budgetplaats 344740000 
Categorie* E subs. 
Subsidiecode XHU.HUU 
2020 30.582,00 
2021 30.582,00 
2022 0,00 
2023 0,00 
2024 0,00 
2025 0,00 
Later 0,00 
Totaal 61.164,00 

Overzicht van de inkomsten

Dienst Vastgoed Vastgoed Vastgoed
Budgetplaats 347250003  347250002  347250002 
Categorie* 7020000  7020000  7040000 
Subsidiecode XHU.HUU  NIET_RELEVANT  NIET_RELEVANT 
2020 30.582,00  3.398,00  600,00 
2021 30.582,00  3.398,00  600,00 
2022 0,00  0,00  0,00 
2023 0,00  0,00  0,00 
2024 0,00  0,00  0,00 
2025 0,00  0,00  0,00 
Later 0,00  0,00  0,00 
Totaal 61.164,00  6.796,00  1.200,00 

Verwachte ontvangsten

€ 69.160,00

Activiteit

AC34726 Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie aan de vzw Boxing Club Golden Gloves Gent voor het bedrag van 61.164,00 euro per jaar voor de huur van een gedeelte van het onroerend goed, gelegen te Gent, Hurstweg 8, en dit onder de volgende voorwaarden: 

1. er moet duidelijk worden bewezen dat de betrokken huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de geschatte huurwaarde van het te huren pand geheel of gedeeltelijk te financieren;

2. de huurder moet beschikken over een erkenning als Gentse sportclub volgens de vigerende reglementering; 

3. de Stad beschikt jaarlijks over 10 'stadsdagen';

4. de huurder moet instaan voor een degelijke jeugdwerking;

5. de huurder zal zich profileren als een open vereniging die toegankelijk is voor kinderen/jongeren/initiatieven uit de buurt en bij wie het welzij van de leden centraal staat;

6. de Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de vzw;

7. de huurder is bereid om gezamelijke initiatieven met de Sportdienst te ontwikkelen (cfr. kampen, ...). 

 


Bijlagen

  • ontwerp huurovereenkomst