Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00763 - Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het het AGB District09 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 23:37
Ingetrokken
Dit besluit werd ingetrokken

De gemeenteraad heeft dit besluit op 7 september 2020 gedeeltelijk ingetrokken (cfr. 2020_GRMW_00948). Meer bepaald werden de artikels 7 en 10 ingetrokken.

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Mieke Van Hecke, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen; Annelies Storms, schepen; Guy Verhofstadt; Anne Schiettekatte; Yüksel Kalaz; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00763 - Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het het AGB District09 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Gestemd

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 42
Stemmen tegen 1
Onthoudingen 4
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00763 - Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het het AGB District09 - Goedkeuring 2020_GRMW_00763 - Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het het AGB District09 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 235, § 2, 1e lid
  • De statuten van het AGB District09

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 235, § 2, lid 2-4

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Naar aanleiding van de goedkeuring van de oprichting van het AGB District09 en de goedkeuring van de statuten wordt aan de gemeenteraad gevraagd de leden van de raad van bestuur te benoemen.

De statuten bepalen het volgende:

Art. 11 Samenstelling

§1. De gemeenteraad benoemt de leden van de raad van bestuur. Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt maximum 12 leden. Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht.

§2. De mandaten van bestuurder worden over de verschillende fracties verdeeld overeenkomstig de bepalingen van artikel 235 van het DLB.

§3. Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurslid van het bedrijf (art. 229 DLB):

1° de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vicegouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen als het bedrijf gevestigd is in hun ambtsgebied;

2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;

3° de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de stad toe behoort die het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap heeft opgericht of die erin deelneemt;

4° de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen;

5° de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie als vermeld in dit artikel, en de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De gemeenteraad zal in de raad van bestuur twaalf leden benoemen. De gemeenteraadsfracties hebben hiertoe voordrachten gedaan. Dat voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur.


Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de benoeming van Sofie Bracke, lid van het college van burgemeester en schepenen, namens de Open Vld-fractie in de raad van bestuur van het AGB District09.

Artikel 2

Keurt goed de benoeming van Yeliz Güner, gemeenteraadslid, namens de Open Vld-fractie in de raad van bestuur van het AGB District09.

Artikel 3

Keurt goed de benoeming van Mieke Bouve, gemeenteraadslid, namens de Open Vld-fractie in de raad van bestuur van het AGB District09.

Artikel 4

Keurt goed de benoeming van Hafsa El-Bazioui, gemeenteraadslid, namens de Groen-fractie in de raad van bestuur van het AGB District09.

Artikel 5

Keurt goed de benoeming van Bram Van Braeckevelt, lid van het college van burgemeester en schepenen, namens de Groen-fractie in de raad van bestuur van het AGB District09.

Artikel 6

Keurt goed de benoeming van Cengiz Cetinkaya, gemeenteraadslid, namens de Groen-fractie in de raad van bestuur van het AGB District09.

Artikel 7

Keurt goed de benoeming van Cliff Beeckman namens de sp.a-fractie in de raad van bestuur van het AGB District09.

Deze aanstelling gebeurt onder de voorwaarde van het naleven van de Deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals goedgekeurd op 20 november 2017, en gewijzigd op 17 december 2018 en 21 oktober 2019.

Artikel 8

Keurt goed de benoeming van Karin Temmerman, gemeenteraadslid, namens de sp.a-fractie in de raad van bestuur van het AGB District09.

Artikel 9

Keurt goed de benoeming van Stijn De Roo, gemeenteraadslid, namens de CD&V-fractie in de raad van bestuur van het AGB District09.

Artikel 10

Keurt goed de benoeming van Geoffrey Martin namens de NV-A-fractie in de raad van bestuur van het AGB District09.

Deze aanstelling gebeurt onder de voorwaarde van het naleven van de Deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals goedgekeurd op 20 november 2017, en gewijzigd op 17 december 2018 en 21 oktober 2019.

Artikel 11

Keurt goed de benoeming van Jonas Naeyaert namens de Vlaams Belang-fractie in de raad van bestuur van het AGB District09.

Deze aanstelling gebeurt onder de voorwaarde van het naleven van de Deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals goedgekeurd op 20 november 2017, en gewijzigd op 17 december 2018 en 21 oktober 2019.

Artikel 12

Keurt goed de benoeming van Sonja Welvaert, gemeenteraadslid, namens de PVDA-fractie in de raad van bestuur van het AGB District09.