Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00762 - Subsidieovereenkomst Samen sterker in begeleiding voor kwetsbare doelgroepen+ - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 21:43
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00762 - Subsidieovereenkomst Samen sterker in begeleiding voor kwetsbare doelgroepen+ - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 51
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00762 - Subsidieovereenkomst Samen sterker in begeleiding voor kwetsbare doelgroepen+ - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_00762 - Subsidieovereenkomst Samen sterker in begeleiding voor kwetsbare doelgroepen+ - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.061.677,79

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De drie Gentse centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) – het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding Stad Gent, het CLB GO! en het Vrij CLB Regio Gent – verenigden zich in juni 2013 samen met de Vlaamse Scholierenkoepel in een vzw, vzw TOPunt, Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg.

In voorliggende subsidieovereenkomst worden de deelwerkingen van vzw TOPunt gebundeld die eerder in de subsidieovereenkomst voor de werking van De Stap en 't Steunpunt Leerrecht-Leerplicht (2016_GR_00200) en de subsidieovereenkomst voor het project Word Wijs! (2017_GR_01111) werden gevat. Deze werden verlengd met de voorlopige verlenging subsidieovereenkomsten tot 30 juni 2020 (2019_GRMW_00740). Ook de betoelaging van het OCMW Gent voor Word Wijs! werd geïntegreerd (2017_RMW_00411).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

TOPunt, de vzw die de 3 Gentse CLB’s netoverstijgend verbindt, heeft als missie kwaliteitsvollere leerlingenbegeleiding en professionalisering. Via TOPunt wordt een extra netoverstijgend aanbod geboden bovenop de reguliere CLB-werking. TOPunt werkt proactief, participatief, krachtgericht, innovatief, laagdrempelig en onafhankelijk. De focus ligt op die kwetsbare doelgroepen die het meest bedreigd zijn in hun ontwikkeling en waar de reguliere CLB-begeleiding niet volstaat, maar waarbij er nood is aan meer intensieve, aanklampende begeleiding op maat van die leerlingen en hun context. TOPunt is zowel onderwijspartner als hulpverleningspartner en heeft een nauwe samenwerking met alle actoren binnen het zorgcontinuüm (leerlingen, ouders, leerkrachten, zorgleerkrachten/leerlingenbegeleiders, directies, pedagogische begeleiding, hulpverlening, gezondheidsdiensten …).

Via de netoverstijgende en sectoroverstijgende werking kan TOPunt continuïteit van begeleiding bieden over scholen, leeftijden, netten en organisaties heen. TOPunt heeft door o.a. intensieve trajectbegeleiding en uitwerking van innovatieve projecten een specifieke deskundigheid opgebouwd die kan ingezet worden voor het professionaliseren en versterken van onderwijsprofessionals, intermediairen, ouders en leerlingen. TOPunt heeft expertise opgebouwd in o.a. onderwijsloopbaanbegeleiding, gekwalificeerde uitstroom, levenslang leren, jeugdhulp, evidence based onderwijs, handelingsgericht werken, de vluchtelingenproblematiek … en realiseert samen met het lokaal bestuur en andere actoren de vooropgezette doelstellingen om de leerlingenbegeleiding in de Gentse regio te optimaliseren. De TOPunt-werking is innovatief in Vlaanderen en kan inspiratie bieden voor de netoverstijgende samenwerking van de CLB’s in 2023 en voor de samenwerking van het CLB met andere sectoren en het lokale bestuur. 

Binnen vzw TOPunt kunnen diverse deelwerkingen worden onderscheiden. Deze richten zich zowel op leerplichtige kinderen en jongeren als op niet-leerplichtige jongeren die afhaken van school en ongekwalificeerde volwassenen.

  • Deelwerking onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)

Het OLB-team biedt informatie, vormingssessies en materialen voor leerlingen, ouders, professionelen en intermediairen over basis-, secundair en hoger onderwijs voor de Gentse regio. Naast het reguliere CLB-aanbod zoals het bieden van netoverstijgende infosessies aan ouders wil het OLB-team extra initiatieven uitwerken om een goede oriëntering en studiekeuze te bekomen bij alle leerlingen, en in het bijzonder bij kansengroepen.

  • Deelwerking Steunpunt Leerrecht-Leerplicht

Het Steunpunt Leerrecht-Leerplicht biedt langdurige, aanklampende begeleidingstrajecten voor die leerlingen die het meest in hun onderwijsloopbaan worden bedreigd en zet zo in op meer gekwalificeerde uitstroom. Het Steunpunt gaat CLB-ondersteunend te werk en biedt naast begeleidingstrajecten voor leerlingen ondersteuning op maat, informatiedeling en coachingstrajecten voor CLB-medewerkers en zorgfiguren van scholen. 

  • Deelwerking Leerwinkel De Stap/LevensLangLeren

Met Leerwinkel De Stap hebben we de ambitie om een leerwinkel voor Gent op te zetten en daar neutrale, net- en niveauoverstijgende informatie over #LevensLangLeren aan te bieden: laagdrempelig, gratis en zonder afspraak. Leerwinkel De Stap gaat samen met de consultant op zoek naar een opleidingstraject op maat. Er is hierbij steeds oog voor het aanpakken van mogelijke drempels en het creëren van de nodige randvoorwaarden om tot leren te komen.

  • Deelwerking Word Wijs!

Word Wijs! biedt ongekwalificeerde jongeren tussen 17 en 25 jaar - die wonen, werken of studeren in Gent -  gratis en op vrijwillige basis informatie en coaching bij het kiezen, studeren of behalen van een kwalificatie of diploma secundair onderwijs, met als doel hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Word Wijs! biedt individuele ondersteuning en coaching in de zoektocht naar een opleidingstraject op maat om een kwalificatie of diploma te behalen.

De overeenkomst met vzw TOPunt gaat in op 1 juli 2020 en eindigt op 31 december 2022, waarbij een subsidie wordt toegekend van 206.807,5 euro voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 en een jaarlijkse subsidie van 413.615 euro (niet geïndexeerd) voor de werkingsjaren 2021 en 2022.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Onderwijscentrum Gent  OCMW Gent 
Budgetplaats 3541800TP  D38180000 
Categorie* E Subs  E Subs  
Subsidiecode NIET_RELEVANT  NIET_RELEVANT  
2020 116.914,00  3.405,00 
2021 409.679,43  12.240,96 
2022 419.962,38  12.548,21 
2023 84.405,82  2.521,99 
Totaal 1.030.961,63  30.716,16 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34441 Ondersteunen van de school en ouders ifv maximale ontwikkelingskansen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst Samen sterker in begeleiding voor kwetsbare doelgroepen+ - Werkingsjaren 2020-2022 - met vzw TOPunt Gent, Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg, zoals gevoegd in bijlage.