Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00759 - Subsidieovereenkomst voor laagdrempelige gezinsondersteuning met aandacht voor gezondheid, project Instapwonen, verdere uitbouw van Huis van het Kind Gent en versterken onthaal voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 21:43
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00759 - Subsidieovereenkomst voor laagdrempelige gezinsondersteuning met aandacht voor gezondheid, project Instapwonen, verdere uitbouw van Huis van het Kind Gent en versterken onthaal voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 51
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00759 - Subsidieovereenkomst voor laagdrempelige gezinsondersteuning met aandacht voor gezondheid, project Instapwonen, verdere uitbouw van Huis van het Kind Gent en versterken onthaal voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_00759 - Subsidieovereenkomst voor laagdrempelige gezinsondersteuning met aandacht voor gezondheid, project Instapwonen, verdere uitbouw van Huis van het Kind Gent en versterken onthaal voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 366.853,78

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Van 2017- 2019 liep er een samenwerkingsovereenkomst tussen vzw De Sloep, Bevelandstraat 26, Gent, en de dienst Welzijn en Gelijke Kansen van Stad Gent voor de gezinsondersteuning op het vlak van gezondheid en het project Instapwonen (gemeenteraad december 2016).

Deze samenwerkingsovereenkomst werd positief geëvalueerd.

Voor de periode 2018-2019 liep er een samenwerkingsovereenkomst  tussen vzw De Sloep, Bevelandstraat 26, Gent, en de dienst Welzijn en Geijke Kansen, Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, OCMW Gent voor het verder uitbouwen van Huis van het Kind Gent.

Deze samenwerkingsovereenkomst werd positief geëvalueerd.

Vanuit OCMW Gent-Departement Sociale Dienstverlening wil men voor de periode 2020-2022 een convenant afsluiten met vzw de Sloep, Bevelandstraat 26, Gent voor het versterken van hun onthaal.

Aangezien deze verschillende prestaties een link hebben met elkaar en met de algemene werking van vzw De Sloep, willen we deze verschillende convenanten voor de periode 2020-2022 integreren in 1 masterconvenant.

In de Gemeenteraad van 24 juni 2019 werd beslist om een reeks subsidieovereenkomsten, waaronder deze, voorlopig te verlengen tot juni 2020 in afwachting tot duidelijkheid over het Strategisch Meerjarenplan. In het gemeenteraadsbesluit stond gestipuleerd dat deze voorlopige verlenging komt te vervallen van zodra een nieuwe hoofdovereenkomst wordt afgesloten. Bij deze wordt verzocht om de voorlopige verlenging op te heffen. Deze wordt vervangen door de nieuwe overeenkomst, die bijgevolg ingaat op 1 januari 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?


De Sloep vzw is de toegangspoort voor laagdrempelige gezinsondersteuning aan alle gezinnen met kinderen en zwangere gezinnen (werkgebied Gent-Noord-Oost), dit met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. Deze vzw zet in op het realiseren van een gezonde start van elk kind in Gent door een integraal en geïntegreerd laagdrempelig en aanklampend aanbod op te zetten en dit op basis van lokale en bovenlokale samenwerkingsverbanden.

In Gent leven een aantal gezinnen in precaire omstandigheden waarvoor de zoektocht naar huisvesting en gepaste hulpverlening moeizaam verloopt. 

Zij zetten heel sterk in op een uitgebouwd, geïntegreerd onthaal waarin zij verschillende gezinnen wegwijs maken door het kluwen van aanbod. Dit gebeurt o.a. in afstemming met OCMW Gent.


In samenwerking en afstemming met de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent, de Gentse Gezondheidsraad  en lokale gezondheidsactoren, met de eerstelijnsgezondheidszorg (wijkgezondheidscentra, huisartsen, paramedici) als bijzondere partner, zet De Sloep vzw in op gezondheidspromotie en projectmatige gezondheidswerking voor kwetsbare gezinnen rond diverse gezondheidsthema’s. De overeenkomst tussen de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent en vzw De Sloep inzake laagdrempelige gezinsondersteuning met aandacht voor gezondheid, past binnen de huidige operationele doelstelling om op basis van partnerschap binnen de Gezondheidsraad en via intersectorale samenwerking in te zetten op een grotere toegankelijkheid van de gezondheidszorg en het versterken van de impact van gezondheidspromotie.

De Sloep vzw is partner in Instapwonen op projectniveau en staat mee in voor de uitwerking en optimalisering van het project. In het project Instapwonen wordt aan die gezinnen tijdelijke huisvesting aangeboden. Op die manier zorgt De Sloep vzw mee voor een stabiele huisvestingssituatie en de nodige tijd om te werken aan vooruitgang op de verschillende levensdomeinen door middel van een gepaste begeleiding.

Vanuit de Sloep wordt ook samen met de dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd en Departement Sociale Dienstverlening verder vorm gegeven aan de uitbouw van Huis van het Kind Gent.

Deze overeenkomst met vzw De Sloep voor laagdrempelige gezinsondersteuning met aandacht voor gezondheid, het project Instapwonen, versterken van onthaal en verdere uitbouw Huis van het Kind Gent voor de werkingsjaren 2020-2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Deze beslissing wordt genomen om aan vzw De Sloep een subsidie toe te kennen van 119.266 euro: 83.485 euro voor laagdrempelige gezinsondersteuning met specifieke aandacht voor (geestelijke) gezondheid, 10.181 euro voor het project Instapwonen, 15.600 euro voor uitbouw Huis van het Kind (telkens 5.200 euro vanuit dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd en departement Sociale Dienstverlening) en 10.000 euro om de onthaalfunctie te versterken. In het kader van de voorlopige verlenging werd er reeds 41.469 euro voor laagdrempelige gezinsondersteuning met specifieke aandacht voor (geestelijke) gezondheid en 5.060,18 euro voor het project Instapwonen toegekend en uitbetaald.

Overzicht van de uitgaven

In onderstaande tabel zijn de reeds uitbetaalde bedragen in het kader van de voorlopige verlenging inbegrepen.

Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen  Welzijn en Gelijke Kansen Welzijn en Gelijke Kansen Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd  Departement Sociale Dienstverlening  dep. Sociale Dienstverlening
Budgetplaats 354540000  352150000  351480000  3440100IW  B10130000  B10130000 
Categorie* E subs  E subs  E subs  E subs  E subs  E subs 
Subsidiecode niet_relevant  niet_relevant  niet_relevant  niet_relevant  niet_relevant  niet_relevant 
2020 75.136,50  4.680,00 9.162,90  4.680,00 4.680,00  9.000
2021 85.370,93  5.317,47 10.410,99  5.317,47 5.317,47  10.225,90
2022 87.513,74  5.450,94 10.672,30  5.450,94 5.450,94  10.482,57
2023 8.772,85  546,43 1.069,85  546,43 546,43  1.050,83
Later          
Totaal 256.794,02  15.994,84 31.316,04  15.994,84 15.994,84  30.759,30

Overzicht van de inkomsten

geen

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde en integraal deel uitmakende overeenkomst met De Sloep vzw, Bevelandstraat 26, 9000 Gent, voor de werkingsjaren 2020-2022 waarbij jaarlijks vanuit de stad een bedrag van 104.066 euro (jaarlijkse indexering van 2,51%) en jaarlijks vanuit het OCMW een bedrag van 15.200 euro (jaarlijkse indexering van 2,51%) wordt toegekend aan De Sloep vzw voor laagdrempelige gezinsondersteuning met aandacht voor gezondheid, het project Instapwonen, verdere uitbouw van Huis van het Kind Gent en versterken van het onthaal. Hierdoor komt de voorlopige verlenging tot juni 2020 te vervallen.


Bijlagen

  • 20191204_AK_evaluatiefiche_gezondheid_ondertekend.pdf
  • 20191024_DO_evaluatiefiche_kleine_overeenkomst_OK.pdf
  • 2020-2022_DO_overeenkomst_DeSloep.pdf
  • 2018_DO_Oplijsting acties HvhK Gent 2018.pdf