Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00767 - Tijdelijke werkloosheid door het coronavirus - Gelijkstelling van periodes van tijdelijke werkloosheid voor de berekening van de eindejaarstoelage en de toekenning van anciënniteit (geldelijke anciënniteit en administratieve anciënniteiten) - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 21:42
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00767 - Tijdelijke werkloosheid door het coronavirus - Gelijkstelling van periodes van tijdelijke werkloosheid voor de berekening van de eindejaarstoelage en de toekenning van anciënniteit (geldelijke anciënniteit en administratieve anciënniteiten) - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 51
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00767 - Tijdelijke werkloosheid door het coronavirus - Gelijkstelling van periodes van tijdelijke werkloosheid voor de berekening van de eindejaarstoelage en de toekenning van anciënniteit (geldelijke anciënniteit en administratieve anciënniteiten) - Goedkeuring 2020_GRMW_00767 - Tijdelijke werkloosheid door het coronavirus - Gelijkstelling van periodes van tijdelijke werkloosheid voor de berekening van de eindejaarstoelage en de toekenning van anciënniteit (geldelijke anciënniteit en administratieve anciënniteiten) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikelen 58, 114 en 133;
  • Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent, artikelen 88-91, 154-155 en 174-178;
  • Rechtspositieregeling Ouderenzorg, artikelen 84-87, 150-151 en 170-173.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 186, § 1 en § 2, 1° en 2°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 186, § 2, 3°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau hebben op 19 maart 2020 het kader goedgekeurd dat wordt gevolgd voor medewerkers in activiteiten die als gevolg van de coronamaatregelen moeten worden afgebouwd.
 
Op 3 april 2020 werd dit kader bijgestuurd m.b.t. de bijpassing bij de werkloosheidsvergoeding en verlengd voor onbepaalde duur. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het kader voorziet in de aanvraag van tijdelijke werkloosheid voor contractuele medewerkers die door het coronavirus hun normaal takenpakket niet meer kunnen opnemen en verplicht oproepbaar thuis moeten blijven. Hierbij werd door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau de beslissing genomen om contractuele en statutaire medewerkers gelijk te behandelen en de opbouw van sociale rechten te waarborgen. 

De wetgeving voorziet op het vlak van pensioen en vakantie een gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid met arbeidsprestaties, zodat dit hierop geen impact heeft. Die impact is er echter wel wat betreft de eindejaarstoelage en de opbouw van geldelijke anciënniteit en administratieve anciënniteiten (schaal-, niveau-, dienst- en graadanciënniteit). Periodes van tijdelijke werkloosheid worden nu niet meegeteld voor de eindejaarstoelage en de opbouw van anciënniteit. Hierdoor is er een financieel nadeel voor contractuele medewerkers t.o.v. statutaire medewerkers. Statutaire medewerkers komen immers niet in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid en hebben recht op een betaalde dienstvrijstelling, die wel wordt gelijkgesteld. 

Om de gelijkheid te herstellen en de sociale rechten te garanderen wordt voorgesteld om tijdelijke werkloosheid door het coronavirus gelijk te stellen met gewerkte periodes voor het recht op de eindejaarstoelage en de opbouw van geldelijke anciënniteit en administratieve anciënniteiten (schaal-, niveau-, dienst- en graadanciënniteit).

Omdat het gaat over de rechtspositieregeling van het personeel zijn de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd om deze beslissing te nemen. Gelet op deze uitzonderlijke situatie wordt dit niet geïntegreerd in de rechtspositieregeling, maar wordt dit besluit apart ter goedkeuring voorgelegd aan de raden. 

Activiteit

AC34627 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed dat periodes van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus worden gelijkgesteld met effectieve prestaties meerekenbaar voor de toekenning van de eindejaarstoelage, de geldelijke anciënniteit en de administratieve anciënniteiten (schaal-, dienst-, niveau- en graadanciënniteit).