Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_IP_00041 - Interpellatie van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Taalcommissie: gebruik Arabische en Turkse LEZ-affiches niet conform taalwetgeving

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 24/06/2020 - 23:17
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Danny Van Campenhout

Afwezig

Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Tine De Moor, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Adeline Blancquaert, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers

Secretaris

Danny Van Campenhout

Voorzitter

Zeneb Bensafia
2020_IP_00041 - Interpellatie van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Taalcommissie: gebruik Arabische en Turkse LEZ-affiches niet conform taalwetgeving 2020_IP_00041 - Interpellatie van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Taalcommissie: gebruik Arabische en Turkse LEZ-affiches niet conform taalwetgeving

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) heeft op 10 juni jl. geoordeeld dat het verspreiden van Nederlands-Arabische en Nederlands-Turkse affiches over de LEZ aan Gentse moskeeën niet conform de taalwetgeving is. De VCT is van oordeel dat dergelijke anderstalige communicatie alleen in uitzonderlijke gevallen kan en alleen ten aanzien van mensen die zich nog in de eerste fase van hun integratieproces bevinden:

“Het doelpubliek ten aanzien waarvan de betrokken affiches zijn gericht bestaat uit alle leden van bepaalde lokale geloofsgemeenschappen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de duur van verblijf in de Vlaamse Gemeenschap, dat een bepalend element dient te zijn bij de beoordeling van de noodzakelijkheid van het gebruik van andere talen naast het Nederlands. De Stad Gent heeft in casu nagelaten om het gebruik van deze andere talen te beperken tot degenen die zich in eerste integratiefase bevinden en nog niet de gelegenheid hadden voldoende Nederlands te leren en te leren kennen. De Stad Gent had bijvoorbeeld in plaats van de affiches te verspreiden in de gebedsruimtes van de voormelde lokale geloofsgemeenschappen deze affiches kunnen ophangen in de lokalen van de stadsdiensten die verantwoordelijk zijn voor integratie.” 

In weerwil van deze visie van de VCT plant de Gentse meerderheid deze lopende legislatuur niettemin sterk op meertaligheid in te zetten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het actiepunt ‘Ontwikkelen van meertalige dienstverlening in functie van de klantvriendelijkheid’ in het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan 2020-25 (2.5.3): ‘Ontwikkelen van een traject naar meertalige dienstverlening in functie van zowel  de klantvriendelijkheid, het afbouwen van drempels als het verzekeren van een blijvende performante informatiepositie, met inbegrip van het pleiten voor een meer faciliterende werking van de taalwetgeving terzake.’

Dit blijkt ook uit het actiepunt 6.4. in de ontwerpbeleidsnota Publiekszaken: ‘We zetten meertalige Gentinfo-operatoren in om anderstaligen makkelijker aansluiting te laten vinden met onze dienstverlening’ (met ook de vermelding: ‘Dit gebeurt steeds met respect ten aanzien van de taalwetgeving’).

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

wo 17/06/2020 - 18:41

Toelichting

Mijn vragen hierover:

1. Wat is de reactie van het college op de uitspraak van de VCT?

2. Welke gevolgen verbindt het college aan deze uitspraak?

3. Zal dit college de nadruk op meertaligheid in het beleid herzien en (hoe dan ook uitzonderlijke) anderstalige communicatie beperken tot mensen die zich in de eerste integratiefase bevinden? 

4. Zal het college bij nieuwe initiatieven op vlak van meertaligheid steeds en systematisch het voorafgaandelijk advies van de VCT inwinnen? Zal het college negatief geadviseerde initiatieven laten varen?