Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00773 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2019 - Vaststelling

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:12
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Sandra Van Renterghem, Evita Willaert, Fourat Ben Chikha, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00773 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2019 - Vaststelling
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 37
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 5
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Tom De Meester, Caroline Persyn, Sonja Welvaert
Onthoudingen 5
Elke Sleurs, Karlijn Deene, Gert Robert, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00773 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2019 - Vaststelling 2020_GRMW_00773 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2019 - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet van 15 juli 2011 houdende de vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 176 en 260 tot en met 262.
 • Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van lokale en de provinciale besturen, in het bijzonder Titel 2, Hoofdstuk 3.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De financieel beheerder heeft de boekhouding van het dienstjaar 2019 afgesloten.

Door de invoering van de beleids- en beheerscyclus is de jaarrekening meer een inhoudelijk document geworden.

 • De jaarrekening geeft een antwoord op de vraag in welke mate de prioritaire beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in het budget werden gerealiseerd.
 • Voorts moet uit de jaarrekening blijken hoeveel middelen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen werden besteed en tot welke financiële toestand dat heeft geleid voor het bestuur.

Waar het Departement Financiën de opmaak van de financiële nota verzorgd heeft, coördineerde de dienst Strategische Coördinatie de inhoudelijke evaluatie van de strategische doelstellingen en de opmaak van het schema van de doelstellingenrealisatie.

De bespreking van de doelstellingenrealisatie werd besproken in het Managementteam van 2 april 2020. Het voorontwerp van de jaarrekening werd besproken in het Managementteam van 19 mei 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Overeenkomstig artikel 41 en 260 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt de gemeenteraad jaarlijks, in de loop van het 1ste semester van het financieel boekjaar dat volgt op het financieel boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, de jaarrekening vast.

De jaarrekening 2019 omvat volgende officiële documenten:

 • De jaarrekening: beleidsevaluatie en financiële nota
 • Toelichting bij de jaarrekening: toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening en bij de samenvatting van de algemene rekeningen.

Volgende documenten maken officieel geen deel uit van de jaarrekening, maar werden toegevoegd als bijkomende toelichting bij de doelstellingenrealisatie:

 • De toelichting bij de doelstellingenrealisatie - Gent geeft kansen (deel 1)
 • De toelichting bij de doelstellingenrealisatie - Gent wordt klimaatneutraal en energie-onafhankelijk (deel 2)
 • De toelichting bij de doelstellingenrealisatie - Gent kiest voor duurzaam vervoer (deel 3)
 • De toelichting bij de doelstellingenrealisatie - Wonen in Gent is aangenaam en betaalbaar (deel 4)
 • De toelichting bij de doelstellingenrealisatie - Gent zet in op ondernemen en werken (deel 5)
 • De toelichting bij de doelstellingenrealisatie - Gent is lerend en scheppend (deel 6)
 • De toelichting bij de doelstellingenrealisatie - Gent is veilig, gezond en leefbaar (deel 7)
 • De toelichting bij de doelstellingenrealisatie - Een stad met goesting naar beleving en solidariteit (deel 8)
 • De toelichting bij de doelstellingenrealisatie - Een netwerk van performante diensten (deel 9).

Activiteit

AC35238 Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het bestuur en het geconsolideerd niveau

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt de jaarrekening 2019 (beleidsnota en financiële nota) vast.

Artikel 2

Stelt de toelichting bij de jaarrekening 2019 (toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening en bij de samenvatting van de algemene rekeningen) vast.


Bijlagen

 • Toelichting bij de jaarrekening 2019.pdf
 • 1 - Gent geeft kansen - toelichting doelstellingenrealisatie 2019.pdf
 • 2 - Gent wordt klimaatneutraal - toelichting doelstellingenrealisatie 2019.pdf
 • 3 - Gent kiest voor duurzaam vervoer - toelichting doelstellingenrealisatie 2019.pdf
 • 4 - Wonen in Gent is aangenaam en betaalbaar - toelichting doelstellingenrealisatie 2019.pdf
 • 5 - Gent zet in op ondernemen en werken - toelichting doelstellingenrealisatie 2019.pdf
 • 6 - Gent is lerend en scheppend - toelichting doelstellingenrealisatie 2019.pdf
 • 7 - Gent is veilig, gezond en leefbaar - toelichting doelstellingenrealisatie 2019.pdf
 • 8 - Een stad met goesting naar beleving en solidariteit - toelichting doelstellingenrealisatie 2019.pdf
 • 9 - Een netwerk van performante diensten - toelichting doelstellingenrealisatie 2019.pdf
 • Jaarrekening 2019